Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Marko Maver: »Podpora nizkoogljičnim tehnološkim inovacijam je ključna za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU«

Državni sekretar Marko Maver je nagovoril udeležence Informativne delavnice o novem Skladu za inovacije, ki jo organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Evropsko komisijo. Sklad je ključen ukrep EU za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov.

Državni sekretar Marko Maver je izpostavil, da je podpora nizkoogljičnim tehnološkim inovacijam ključna za dosego podnebnih ciljev in ciljev konkurenčnosti EU, opredeljenih v energetski uniji in prenovljeni strategiji na področju industrijske politike. Povedal je, da Ministrstvo za okolje in prostor koordinira projekt priprave  dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP)  »Slovenija in zdrav planet« Osnovni cilj in namen priprave ODPP – »Slovenija in zdrav planet« je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji, in sicer za nujen prehod za dosego ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov sredi tega stoletja na poti v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe. Priprava okvira ODPP sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih znanstvenih institucij, sklepom in dokumentom na ravni EU, sporočilu Evropske komisije »Čist planet za vse«: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo« ter podnebni politiki ambicioznih držav, predvsem članic EU (Švedska, Nizozemska, Velika Britanija, Francija, in druge). ODPP  bo zaradi dolgoročne naravnanosti do leta 2050 določal ambiciozno in uresničljivo razvojno pot Slovenije do srede tega stoletja. ODPP bo podal pobudo za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij TGP, ob pravični tranziciji zaposlenih, in dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja. V Sloveniji potrebujemo odločno, stabilno, ambiciozno in uresničljivo dolgoročno podnebno politiko kot del učinkovite evropske oziroma svetovne podnebne zgodbe s poudarjenimi vrednotami, kot so: zdravje, zavarovanje, varnost, pripravljenost, upanje in priložnost za prehod v trajnostni, podnebno in okoljsko prijazen jutri. Sklad za inovacije bo orodje za prikaz nizko- in brez-ogljičnih tehnologij, ki bodo omogočile prehod na razogljičeno gospodarstvo, kot je določeno v dolgoročni strategiji za zmanjšanje emisij. Hkrati bo povečal konkurenčnost podjetij EU, tako da jim bo pomagal doseči vodilni položaj v svetu na področju teh tehnologij. 

Sklad za inovacije

Začetek delovanja sklada je predviden v letu 2020, glede na zahtevo EP naj bi bil do 31. 12. 2020 objavljen prvi razpis za 1 milijardo evrov sredstev, v naslednjih letih pa se bo predvidoma razdelilo še 9 milijard evrov sredstev (odvisno od cene emisijskih kuponov in posledično prilivov v sklad). Poleg tega Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje, da s sredstvi slovenskega Sklada za podnebne spremembe, ki ga upravlja, podpre pripravo ambicioznih projektov za inovacijski sklad EU, kasneje pa prispeva del sredstev za sofinanciranje izbranih projektov.

Cilj sklada za inovacije je izvesti uspešne demonstracijske projekte za prelomne nizkoogljične tehnološke inovacije. Sklad si prizadeva izbrati inovativne in izvedljive demonstracijske projekte ter prispevati k premostitvi njihove finančne vrzeli.