Skoči do osrednje vsebine

Dodatno pojasnilo – posebni nadzor inšpekcije UVHVVR in obveščanje

Ker so se v javnosti pojavila še dodatna vprašanja glede zadnjega nadzora nad uporabo aditivov v proizvodnji mesnih pripravkov Inšpekcije UVHVVR, objavljamo še nekaj dodatnih informacij z namenom pojasnitve vseh okoliščin:

Glede vsebine nadzora:

Uradni nadzor mesnic poteka skladno z letnim programom dela Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Vsako leto Inšpekcija UVHVVR pregleda določeno število mesnic (ki so izbrane na podlagi ocene tveganja), ne glede na to, ali delujejo v sklopu trgovskih verig ali samostojno. Ravno tako so manjše mesnice vključene tudi v posebne nadzore.

 Inšpekcija UVHVVR je v okviru uradnega nadzora dne 6. 6. 2019 izvedla vzorčenje mletega mesa in mesnega pripravka iz mletega mesa (masa za čevapčiče) v poslovalnici Supermarket Tuš Grosuplje, Gasilska ulica 1, Grosuplje. Proizvoda sta se tržila kot nepredpakirana (v reinfuzi) in sta bila proizvedena v omenjeni poslovalnici na dan vzorčenja. Laboratorij je po enem tednu 13. 6. 2019 obvestil Inšpekcijo o rezultatu preiskave, ki je pri obeh vzorcih izkazoval prisotnost žveplovega dioksida. Žveplov dioksid sodi med alergene, zato sta bila oba vzorca ocenjena kot ne varna, saj bi pri ljudeh s preobčutljivostjo oziroma alergijo na sulfite lahko povzročila zdravstvene težave. Ob seznanitvi z rezultati preiskav spornih živil ni bilo več v prometu, kot mikrobiološko hitro pokvarljivima živiloma pa jima je potekel tudi rok uporabe, zato Inšpekcija UVHVVR preko svojega načina obveščanja o rezultatih analiz ni izvedla sprotnega obveščanja potrošnikov. (Sprotno obveščanje se izvaja samo v primerih, ko je nevarno živilo še v prometu oziroma če obstaja verjetnost, da ga potrošniki še lahko hranijo doma.). V nadzoru nad uporabo aditivov v proizvodnji mesnih pripravkov so bile zajete tudi manjše mesnice. V sklopu posebnega nadzora je bilo pregledanih 17 mesnic, ki niso v lasti trgovskih verig. Zahteve zakonodaje so enotne za vse mesnice in ni izjem. Naj še dodamo, da UVHVVR redno izmenjuje informacije z inštitucijami, ki se ukvarjajo z zdravjem ljudi, in do tega trenutka z njihove strani še ni bila obveščena o morebitnem pojavu zdravstvene problematike, ki bi bila posledica uživanja omenjenega alergena.

Obveščanje javnosti

Glede pojavljanja zavajajočih informacij v javnosti in ponekod s tem napačnega razumevanja glede načina obveščanja pa je potrebno pojasniti, da je Inšpekcija UVHVVR pri svojem delu samostojna in neodvisna. V skladu s svojo prakso in predpisi potrošnike obvešča samostojno v zvezi z živili s področja živilske zakonodaje (obveščanje potrošnikov o umikih in odpoklicih živil skladno s sistemom hitrega obveščanja RASFF). Na to prakso ni vplivala sprememba v PR službi MKGP, kar je mogoče zaznati v posameznih javnih objavah v javnosti. S 1. junijem se je namreč naredil prenos administrativnega dela iz Službe za odnose z javnostmi UVHVVR na Službo za odnose z javnostmi in promocijo MKGP. V praksi to pomeni, da se je administrativno delo (medijske poizvedbe, sporočila, kontakti za izjave) s sodelavko preselilo v drugo pisarno na istem naslovu. S to spremembo želimo okrepiti proaktivno komuniciranje tudi na področju vsebin, ki jih pokriva UVHVVR, saj ima SOJP MKGP kadrovske in druge resurse, ki omogočajo lažje in boljše izvajanje komunikacijskih aktivnosti (sejmi, kampanje, brošure, grafične produkcije itd.).

Glede obveščanja pri zadnjem primeru nadzora je potrebno pojasniti, da SOJP s strani Inšpekcije UVHVVR o prvem nadzoru 6. 6. 2019 ter vseh ostalih aktivnostih, ki so sledile in posebnem nadzoru, kakor tudi o pripravi in izdelanem zaključnem Poročilu ni bila predhodno obveščena, temveč šele po vprašanju ene od medijskih hiš. Kot prej zapisano, Inšpekcija UVHVVR obvešča samostojno potrošnike. SOJP zato ni mogla sodelovati pri dodatnem informiranju teh nadzorov ali imeti proaktivno vlogo pri tem. V kolikor bi imeli informacijo s strani Inšpekcije UVHVVR o teh nadzorih in načrtovanih aktivnostih v zvezi s tem, bi se v skladu z načeli nujnega obveščanja potrošnikov o pomembnih zadevah v komuniciranje aktivno vključili. Kršitve na področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane zagotovo sodijo v prioriteto komuniciranja SOJP z javnostmi, zato bi se tudi v tem primeru v proces komuniciranja aktivno in pravočasno vključili in predlagali vse ustrezne komunikacijske rešitve.

 V kolikor bo v prihodnje Inšpekcija UVHVVR ocenila, da nas o svojih aktivnosti obvesti, bo SOJP proaktivno soudeležena v procesu tovrstnega komuniciranja z javnostmi. Pobuda SOJP po proaktivnem komuniciranju inšpekcijskih nadzorov ni nova, o tem smo že prej govorili tudi s predstojniki organov v sestavi v okviru naših rednih kolegijev. Izvedli smo že tako aktivnost, v prihodnje jih želimo še več. Aktivnosti Inšpekcije UVHVVR, ki je pri svojem delu samostojna in neodvisna, podprte s primernim komunikacijskim pristopom, bi bile za potrošnika in njegovo pravico do obveščenosti pozitivno sprejete.