Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS z 47. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke s področja MKGP

Potrditev poročila o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2019

Vlada RS je obravnavala poročilo o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2019.

V poročilu Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev naravne nesreče ter, da je bilo v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov v obdobju od 1. maja do 13. avgusta 2019 napadenih 517.000 m³ smreke, ki jih je treba posekati in spraviti iz gozda. Ocena škode v gozdovih, ki izhaja iz prenamnožitve podlubnikov, znaša 10,5 milijona evrov.

Sredstva za odpravo posledic naravne nesreče so zagotovljena v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 in integralnega proračuna Republike Slovenije.

SKGZ bo prevzel aktivnejšo vlogo pri nalogah kmetijske zemljiške politike

Vlada RS se je seznanila z Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKGZ) za obdobje 2019–2022.

Za SKZG je v strateških državnih usmeritvah za področje kmetijstva določeno, da bo pri nalogah kmetijske zemljiške politike prevzel aktivnejšo vlogo. V ta namen se bo vključeval v trg kmetijskih zemljišč in agrarne operacije z namenom povečevanja ter zaokroževanja kmetijskih gospodarstev, v usposabljanje kmetijskih zemljišč, izvajanje komasacij, ohranjanju rodnostnega potenciala (čiščenje zaraslih površin) in izvajanju drugih strateških ciljev kmetijske politike.

Operativni cilji na podlagi omenjenih strateških usmeritev so varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti in izboljšanje proizvodnega potenciala zemljišč, izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetij, usmerjanje kmetijskih zemljišč prednostno tistim, ki jih bodo sami obdelovali, varovanje kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč pred zasajanjem kmetijskih rastlin za potrebe energetike in proizvodnje biogoriv.

Za realizacijo zastavljenih ciljev iz razvojne strategije je ključno predvsem, da se končajo postopki denacionalizacije in prenosa oziroma razmejitve lastništva zemljišč med državo in občinami.

 

Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019.

Odlok je podlaga za izvedbo finančne pomoči vlagateljem čebelarjem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer utrpeli izpad čebeljih pridelkov in se soočajo z izgubo dohodka.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino.

Finančna pomoč za upravičenca, ki ima prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin znaša do največ 3,50 evra na čebeljo družino. Finančna pomoč za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ima prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin pa znaša do največ 10 evrov na čebeljo družino. Do višjega deleža podpore so upravičeni čebelarji, ki imajo na dan oddaje vloge veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2019.

V letu 2019 bo za izvajanje tega ukrepa namenjenih do 588.103 evrov.

Finančna pomoč se dodeli čebelarjem na območju celotne Slovenije, ki izpolnjujejo v odloku predpisane pogoje.