Skoči do osrednje vsebine

Za učinkovito zaščito pred poplavami reke Mure moramo sosedje stopiti skupaj

Danes so se v Hotizi na otvoritveni konferenci zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2. »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«, ki so se jim pridružili še predstavniki lokalne skupnosti, povezane strokovne organizacije in zainteresirana javnost. Predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode in hrvaški partner Hrvatske vode so predstavili namen projekta ter aktivnosti, ki so bile že izvedene, in načrte za prihodnost. Srečanja sta se udeležila tudi župan Občine Lendava Janez Magyar in Dražen Crnčec, župan občine Sveti Martin na Muri.

Projekt FRISCO 2.2 je namenjen izvedbi strukturnih gradbenih ukrepov za zmanjšanje tveganja pred poplavami v porečju reke Mure z rekonstrukcijo nasipa Sveti Martin na Muri na hrvaški strani in nasipa ob naselju Benica na slovenski strani. Tako bodo zaščitili prebivalce teh naselij in okolice pred poplavno nevarnostjo ter izboljšali pogoje bivanja in obvarovali okolje.

Nasip Sveti Martin na Muri, ki je v zaključni fazi izvajanja, se nahaja na desni strani reke Mure, na obrobnem področju poplavljanja v Republiki Hrvaški, na prostoru Občine Sveti Martin na Muri. Nasip je dolg 2.000 m. Njegova rekonstrukcija je vključevala delno spreminjanje trase nasipa na levi strani reke Mure, nadvišanje nasipa, povečanje  prečnega profila ter izgradnjo servisne poti. V svoji predstavitvi nasipa je Leonard Sekovanić iz Službe za podporo pripravi in izvedbi EU projektov, Hrvatske vode, VGO za Muro in zgornjo Dravo, poudaril, da so s tem zaščitili kar 65 stanovanjskih objektov in 200 prebivalcev.

Mag. Suzana Stražar, direktorica urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije za vode, je v svoji predstavitvi povedala, da so tovrstni projekt izjemnega pomena za obe državi, še zlasti pa za ljudi, ki živijo ob rekah, ki močno vplivajo na njihova življenja. »S projektom FRISCO 1 smo dobili celovito študijo območja šestih porečij, ki je nakazala prednostne naloge, in aktualni projekt FRISCO 2.2. je ena od njih. Ob že omenjenih izgradnjah nasipa Sv. Martin na Muri ter nasipa Benica na levi strani Mure bomo rekonstruirali tudi nasip Gaberje, tega pa z lastnimi sredstvi, saj želimo območje urediti celostno.«

Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode, je v svoji predstavitvi projekta poudaril, da v Sloveniji z aktivnostmi šele pričenjamo, na Hrvaškem pa so v zaključni fazi. »Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev. Spomladi načrtujemo pričetek izvedbe gradbenih del, zaključek pa v avgustu 2020. Za nasip v dolžini 890 m smo pridobili gradbeno dovoljenje, razpis za izvajalca bo zunaj predvidoma novembra, izvajalec bo izbran februarja naslednje leto, gradbena dela pa se pričnejo marca. Vključevala bodo gradnjo novega nasipa, rekonstrukcijo dela obstoječega nasipa, gradnjo prehodnih ramp, servisne ceste in drugih podobnih gradbenih ukrepov z namenom funkcionalnosti objekta. Ocenjena investicija v gradnjo nasipa znaša 1,35 mio EUR.« Dodal je, da so »poplave v preteklosti pustile precejšnje posledice v našem okolju. Benici je bila dodeljena prioriteta, imamo pa še kar nekaj kritičnih točk, potrebnih obravnave.«

Danijel Bunić, direktor Hrvatske vode, Vodnogospodarski oddelek za Muro in zgornjo Dravo, je poudaril, da je skupno sodelovanje ponovno obrodilo izjemne rezultate. Tokrat pri zmanjševanju tveganja poplav na reki Muri. »Sodelovanje poteka že od 2016, ko smo pričeli s projektom FRISCO 1. To je bil negradbeni projekt, s katerim so se zagotovile podlage za nadaljnje aktivnosti, hkrati pa je poskrbel tudi za ozaveščanje prebivalcev o tem, kako se lahko pred poplavami zavarujejo sami in kako se v primeru poplav obnašati ter spodbudil dialog med zainteresiranimi javnostmi.«

Čezmejno sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo spodbuja trajnostno, varno in vitalno obmejno območje, hkrati pa ohranja, mobilizira in upravlja naravne in kulturne vire v korist ljudi, ki živijo ali delajo na tem območju ali pa ga samo obiskujejo. FRISCO 2.2. je že tretji od štirih strateških projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014 - 2020. Skupna vrednost projekta znaša 2.995.195,19 €, od katerih 85 % financira Evropska unija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014 – 2020, preostalih 15 % financirajo partnerji iz lastnih sredstev.

Osnovne informacije o projektu

Projektni partnerji: Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode

Trajanje projekta: 24 mesecev (1. september 2018 – 31. avgust 2020)

Financiranje: skozi Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020

Skupna vrednost projekta: 2.995.195,19 €, od tega 85 % iz ESRR, 15 % lastna sredstva partnerjev

Območje: obmejno področje reke Mure ob naselju Benica in Sveti Martin na Muri

 

Opis fotografij:

FRISCO 2.2.-1:  Govorci na današnji otvoritveni konferenci (od leve proti desni)

mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami, Direkcija Republike Slovenije za vode; Danijel Bunić, direktor Hrvatske vode Vodnogospodarski oddelek za Muro in zgornjo Dravo; Sanda Kolarić Buconjić, vodja Enote za pripravo in izvedbo EU projektov zaščite pred škodnim delovanjem vod; Leonard Sekovanić, Služba za podporo pripravi in izvedbi EU projektov, Hrvatske vode, VGO za Muro in zgornjo Dravo; Danijela Kos, predstavnica SVRK; Anton Kustec, vodja Sektorja območja Mura, Direkcija Republike Slovenije za vode.