Skoči do osrednje vsebine

Sklenitev pogodbe o delu v primeru obstoja elementov delovnega razmerja

Z okrožnico vas želimo opozoriti na nezakonite podjemne pogodbe, ki jih javni in zasebni vrtci sklepajo za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, ter seznaniti z pravnimi predpisi, ki urejajo to področje.

  • Sklenitev pogodbe o delu v primeru obstoja elementov delovnega razmerja

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za razvoj kadrov v šolstvu v zadnjem času beleži večje število kandidatov za opravljanje strokovnega izpita iz vzgoje in izobraževanja v javnih in zasebnih vrtcih, ki delovne izkušnje izkazujejo z delom po podjemni pogodbi na podlagi 109.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17 Zvaj; v nadaljevanju: ZOFVI) kot tudi z delom po podjemni pogodbi na podlagi Obigacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Iz sklenjenih podjemnih pogodb je razvidno, da so le-te sklenjene za nadomeščanje začasno odsotnih strokovnih delavcev za polni delovni čas, za volontersko opravljanje vzgojnega dela, za pridobivanje delovnih izkušenj za strokovni izpit in podobno.

    Obveščamo vas, da iz 13. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR) povsem določno izhaja, da je potrebno v primeru obstoja elementov delovnega razmerja vedno skleniti pogodbo o zaposlitvi in ne kakšne druge pogodbe, kot npr. pogodbe o delu.

    ZOFVI v 109.a členu ureja izjemo in določa, da se lahko sklene pogodba o delu tudi za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, torej tudi v primeru, ko so podani elementi delovnega razmerja, vendar le pod določenimi pogoji in je potrebno to določbo razlagati in uporabljati kot izjemo. ZOFVI v 109.a členu torej določa, da lahko za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola oziroma vrtec sklene pogodbo o delu pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Pogodba se lahko sklene le z delavcem, ki ima za opravljanje nalog, ki so predmet pogodbe ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe v skladu z ZOFVI in drugimi predpisi. Sklene se lahko v obsegu do največ ene tretjine določene tedenske učne obveznosti za polni delovni čas in največ za obdobje 10 mesecev v šolskem letu. Tisti, ki imajo sklenjeno delovno razmerje na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z ZOFVI, pa morajo pred sklenitvijo pogodbe o delu predložiti tudi soglasje delodajalca. Na podlagi sklenjene pogodbe o delu se ne pridobi pravic iz delovnega razmerja.

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo delodajalce, ki bodo nezakonito sklepali podjemne pogodbe za vzgojno delo v vrtcih, oziroma za kakršnokoli delo, ki pomeni izvajanje vzgojnega programa in ne bo v skladu s 109. členom ZOFVI, primorano prijaviti delovni inšpekciji.