Skoči do osrednje vsebine

Ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitvi o finančni podpori za projekta za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki sta del Programa upravljanja območij Natura 2000.

Gre za projekta zaDravo in Grad Borl. Slednjega vodi Ministrstvo za kulturo in je komplementaren in gre za Interpretacijsko–informacijski center območja NATURA 2000.

Namen projekta zaDravo (Drava – NATURA 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave) je izboljšanje nekaterih habitatnih tipov in vrst (kačji potočnik, veliki pupek, hribski urh, močvirska sklednica, bober, vidra in drugi) na varovanem območju Nature 2000. Posebno pozornost bodo projektni partnerji namenili tudi nadgradnji izobraževalno–interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.

V projektu sodelujejo Mariborska razvojna agencija, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše.

Več info na: https://www.gov.si/novice/2019-10-03-evropska-sredstva-za-ohranjanje-naravne-in-kulturne-dediscine-na-porecju-drave/