Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave

  • Ministrstvo za kulturo
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitvi o finančni podpori za projekta za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na porečju Drave, ki sta del Programa upravljanja območij Natura 2000. Skupna vrednost dveh projektov znaša dobrih 8,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval več kot 6,5 milijona evrov.

Projekt zaDravo

Namen projekta zaDravo (Drava – NATURA 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave) je izboljšanje nekaterih habitatnih tipov in vrst (kačji potočnik, veliki pupek, hribski urh močvirska sklednica, bober, vidra in drugi) na varovanem območju Nature 2000. Posebno pozornost bodo projektni partnerji namenili tudi nadgradnji izobraževalno–interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine.

Za nekaj manj kot 6,2 milijona evrov vreden projekt bo ESRR prispeval 4,9 milijona evrov.  

V projektu sodelujejo Mariborska razvojna agencija, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi, Občina Starše.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor.

Projekt Interpretacijsko–informacijski center območja NATURA 2000 – Grad Borl

Projektu zaDravo je komplementaren projekt Interpretacijsko–informacijski center območja NATURA 2000 – Grad Borl, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. V okviru projekta bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl.

Za dvomilijonski projekt bo ESRR prispeval 1,6 milijona evrov.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za kulturo.