Skoči do osrednje vsebine

Odziv Direkcije RS za vode na napoved županov občin slovenske Istre glede vodnega vira

Novico, ki jo navajajo mediji, da so se župani občin slovenske Istre odločili, da bodo postopek izbire dodatnega vodnega vira vzeli v svoje roke, smo na Direkciji RS za vode sprejeli z obžalovanjem. Dejstvo je namreč, da smo na zadnjem srečanju delovne skupine, katere naloga je poiskati dolgoročni in stabilni vir ne samo za slovensko Istro, temveč tudi za Kras in ilirskobistriško območje, kjer so sedeli župani in predstavniki vseh desetih občin tega področja ter direktorji vseh treh javnih podjetij za vodooskrbo, dosegli soglasje k predlogu variant v projektni nalogi, ki jo je pripravila Direkcija RS za vode, za iskanje rešitve zagotovitve dolgoročnega vodnega vira za to območje. Rešitev se išče že desetletja, resnost vprašanja pa se je pokazala prav ob izrednem dogodku, ki je grozil z onesnaženjem vodnega vira slovenske Istre.

Na srečanju prejšnji teden je Direkcija RS za vode predstavila Projektno nalogo, kjer je predvidena preučitev štirih variant rešitve dolgoročnega vodnega vira za slovensko Istro, Kras in ilirskobistriško območje in s tem izbor optimalne, ki bo upoštevala tako okoljske, kot tudi ekonomske, prostorske in druge ključne dejavnike. Občine so potrdile, da bodo do 4. oktobra podale mnenje k predlogu, ki pa so ga načeloma že podprle, prav tako tudi izdelavo in okvir predlagane študije. Na pobudo županov slovenske Istre je Direkcija RS za vode iz predloga izločila varianto akumulacije Kubed.

Ker je direkcija na istem srečanju županom občin slovenske Istre, ki so izrazili nezadovoljstvo zgolj s časovnico projekta, zagotovila, da bo medtem skupaj z njimi in Rižanskim vodovodom poiskala rešitev, ki bo slovenski Istri zagotovila nemoteno oskrbo z vodo, kar so z odobravanjem sprejeli, bo direkcija s svojo zavezo nadaljevala. S tem izraža Direkcija RS za vode pripravljenost na sodelovanje z župani občin slovenske Istre, ne glede na njihovo napoved, da bodo problem reševali sami. To se je namreč že v preteklosti izkazalo kot neučinkovito, saj je problem oskrbe slovenske Istre gospodarska javna služba lokalnih skupnosti in njihova naloga je, da zagotovijo pitno vodo svojim občanom. Država se je v reševanje vključila zgolj zato, ker občine same niso prišle do rešitve. Prav zato preseneča, da občine slovenske Istre znova ubirajo pot, ki doslej ni obrodila dolgoročne rešitve, ob tem pa zavračajo pomoč države, ki so jo sicer že sprejele, tudi s sodelovanjem v delovni skupini, ki je na poti do sistemske rešitve oskrbe s pitno vodo področja Slovenije, ki je zelo podvrženo tako podnebnim spremembam, odtisu turizma, pa tudi gospodarstva in s tem povezane infrastrukture.

»Direkcija RS za vode bo ne glede na odločitev županov občin slovenske Istre s projektom nadaljevala z vso odgovornostjo in zavezo, da prebivalcem slovenske Istre, Krasa in ilirskobistriškega območja priskrbi dolgoročni vodni vir, ki bo zagotavljal vodo ne glede na morebitne izpade na katerem koli vodnem viru na območju vseh treh javnih podjetij za vodooskrbo, saj verjamemo, da je to edina prava pot,« je povedal direktor direkcije Tomaž Prohinar. Izbrano rešitev bo direkcija predala v potrjevanje Vladi RS.