Skoči do osrednje vsebine

Seznanitev z novostmi

Vsebina okrožnice se nanaša na: 1. spremembe in dopolnitve Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 2. javni razpis za financiranje krajših programov v šolskem letu 2019/20, 3. soglasje staršev v procesu svetovanja oz. nudenja pomoči otroku, 4. nadgradnjo aplikacije KPIS in 5. informacije Inšpektorata RS za šolstvo.

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji!

Na področju predšolske vzgoje smo na ministrstvu pripravili nekaj novosti, o katerih vas v nadaljevanju seznanjamo: 

1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen

       programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: novela pravilnika)


V naslednji številki Uradnega lista RS bo objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na ministrstvu posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki reprezentativnih združenj občin in Skupnosti vrtcev Slovenije zaključuje s pripravo novega pravilnika, ki bo v celoti nadomestil sedaj veljavni pravilnik, vendar je bilo treba zaradi pomanjkljivih pravnih podlag, ki se nanašajo na uveljavitev Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17; v nadaljevanju: ZOPOPP) pripraviti novelo pravilnika, ki prinaša dve  novosti:

  • ureja obseg financiranja stroškov, ki nastanejo z vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek vrtca na podlagi ZOPOPP in
  • ureja financiranje višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev.

A. Financiranje stroškov, ki nastanejo z vključitvijo otroka s posebnimi potrebami v redni oddelek vrtca

 Novela pravilnika v skladu z ZOPOPP spreminja dosedanji 11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Nova določba predstavlja pravno podlago za zagotavljanje sredstev vrtcem za dodatne stroške za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelek, iz proračuna občine, ki je plačnica subvencije za vrtec.

 Novela v 7. členu ureja tudi obseg pravic otrok s posebnimi potrebami v prehodnem obdobju, do uveljavitve novih normativov na podlagi ZOPOPP. Kljub temu, da je ZOPOPP začel veljati 12. 8. 2017 in se uporablja od 1. 1. 2019 dalje, še vedno niso pripravljene strokovne podlage - protokoli sodelovanj med resorji in različnimi službami, ki obravnavajo otroka s posebnimi potrebami, na podlagi katerih bo mogoče  lahko določiti normative za vzgojitelje za zgodnjo obravnavo, normative za oddelke s prilagojenim programom ter druge normative.

 Z ZOPOPP je že omogočeno hitrejše in fleksibilnejše nudenje dodatne strokovne pomoči. Dodatna strokovna pomoč se lahko nudi oziroma so do nje upravičeni samo otroci, vključeni v redni oddelek vrtca. Določitev najvišjega skupnega obsega pomoči otrokom, 120 ur v posameznem šolskem letu, je prehodna, do uveljavitve normativov za izvajanje programov za predšolske otroke, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Kvote ur DSP pravilnik ne krči in ostaja v nespremenjenem obsegu, je pa omogočeno fleksibilno nudenje pomoči takrat in na način, ki ga otrok najbolj potrebuje. Prav tako je v nespremenjenem obsegu ostalo nudenje fizične pomoči oziroma spremljevalcev, novost pa je pomoč gluhim in gluhoslepim, do 15 ur na teden.

 Izvrševanje pravic otrok, ki izhajajo iz odločb o usmeritvi poteka kot do sedaj, ravno tako financiranje dodatne strokovne pomoči, ki je določena z odločbo.

B.  Financiranje višjih stroškov delovanja razvojih oddelkov iz državnega proračuna od 1. 9. 2019 dalje

 V skladu s četrtim odstavkom 14. člena ZOPOPP se vrtcem zagotavljajo višji stroški delovanja razvojnih oddelkov. Način financiranja višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov določa novi 11.b člen novele pravilnika. V obdobju od 1. 9. 2019 do uveljavitve normativov za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke v skladu z ZOPOPP bo ministrstvo zagotavljalo višje stroške delovanja razvojnih oddelkov v skladu s 5. členom novele pravilnika. Ta določa, da višje stroške delovanja razvojnih oddelkov predstavlja razlika med povprečno ceno razvojnega oddelka in povprečno ceno v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja, preračunano na 6 otrok (torej za cel oddelek), ki se izračunajo na podlagi podatkov o veljavnih cenah na dan 1. 9. 2019 po naslednji formuli:

 (povprečna cena razvojnih oddelkov – povprečna cena 1. in 2. starostnega obdobja)*6

Cene razvojnih oddelkov odražajo velika odstopanja, predvsem zaradi uveljavljanja ugodnejših normativov, ki so jih nekatere občine v razvojnih oddelkih odobrile, druge pa ne, zato smo kot osnovo za ugotavljanje višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov določili povprečno ceno in tako zagotovili pravično in enako dodelitev sredstev iz državnega proračuna za vse otroke. Občine lahko še vedno odobrijo ugodnejše normative v razvojnih oddelkih, ki jih za otroke iz njihove občine krijejo same, za otroke iz drugih občin pa se kritje teh stroškov zagotovi s   tripartitno pogodbo med obema občinama in vrtcem.

 Vrtci, ki že imate organiziran oddelek s prilagojenim programom, boste v tem tednu prejeli sklep ministra o določitvi izvajalca prilagojenega programa ter podrobnejša navodila za pošiljanje mesečnih zahtevkov ministrstvu za kritje višjih stroškov delovanja teh oddelkov.

 Če bo vrtec organiziral oddelek s prilagojenim programom med šolskim letom, mora zaprositi za soglasje ministrstvo, ki vrtcu izda sklep o določitvi izvajalca prilagojenega programa. Do financiranja višjih stroškov delovanja oddelkov s prilagojenim programom bodo upravičeni le vrtci, ki bodo imeli izdan sklep ministra o določitvi izvajalca prilagojenega programa.

2.  Javni razpis za financiranje krajših programov v šol.l. 2019/20

 V šolskem letu 2019/2020  bodo imeli vsi javni vrtci ponovno možnost organizirati in v celoti pridobiti sredstva iz proračuna ministrstva za financiranje oddelka krajšega programa v obsegu 240 ur. Slednjega vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. Ta možnost je bila z zadnjo novelo Zakona o vrtcih iz leta 2017 (Ur.l.RS, št. 55/17) sprejeta kot ukrep za doseganje višjega deleža vključenosti otrok v vrtce, v starosti petih let. Vključitev otroka v krajši program je za starše v celoti brezplačna. Vrtci, ki so v preteklem šolskem letu organizirali krajši program, so izpostavili številne prednosti za otroke, ki so ga obiskovali ter pozdravili ta zakonski ukrep, ki pomeni za nekatere otroke edino možnost, da obiskujejo vrtec. 

 Z javnim razpisom, ki bo v kratkem objavljen na spletni strani ministrstva, se bodo vrtci lahko prijavili v dveh rokih, in sicer v prvem roku v mesecu oktobru 2019 in v drugem roku v mesecu marcu 2020.  

 Z organiziranjem in izvajanjem krajšega programa se zagotavlja pestrejša ponudba vrtcev, kar priporočajo tudi mednarodne organizacije, ki opozarjajo, da  bi se morali sistemski ukrepi čim bolj približati številnim ciljnim skupinam otrok. Največji poudarek je na najbolj ranljivih skupinah otrok ter staršev, saj kot potrjujejo številne raziskave, ima nanje kakovostna predšolska vzgoja dvakrat večji učinek.

 Krajši program organizira vrtec po lastni presoji, če na podlagi podatkov o vključenosti otrok v vrtce oceni, da so na območju občine tudi otroci, ki v letu pred vstopom v šolo še niso bili vključeni v vrtec. Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna (Ur.l.RS, št. 43/18) v 2. členu natančneje določa organiziranje krajšega programa, pri čemer pa je pomembna omejitev, da dnevno število ur ne sme presegati 4 ure in tedensko število ur ne sme presegati 16 ur. Prepričani smo, da boste ob poznavanju vaše lokalne specifike, ki se lahko spreminja iz leta v leto, sami najbolje presodili, kaj je za potrebe otrok, ki niso vključeni v vrtec, najbolj optimalna organizacija krajšega programa.

 Opozarjamo tudi na normative za oblikovanje oddelka krajšega programa (5. člen pravilnika), ki določajo, da je v oddelek krajšega programa lahko vključenih najmanj 8 in največ 12 otrok. Če so oddelki organizirani v enoti vrtca, ki deluje na demografsko ogroženem območju ali na območju, kjer je oddaljenost vrtca za večino staršev večja kot 4 km, je lahko v oddelek krajšega programa vključeno najmanj 5 otrok. Prav tako se lahko oblikuje oddelek, ko je vključenih najmanj 5 otrok, če so v krajši program vpisani otroci priseljencev, katerih materni jezik ni slovenščina ali otroci staršev, ki uveljavljajo pravice v skladu z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito.

 Organiziranje oddelka vrtca, ki bo izvajal krajši program, na državni ravni pomeni tudi uresničevanje razvojnega cilja Trajnostnega razvoja Združenih narodov 4.2 (v sklopu Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki je bila sprejeta leta 2015) in ki predvideva, da je potrebno do leta 2030 vsem deklicam in dečkom omogočiti dostop do kakovostnega razvoja v zgodnjem otroštvu, varstva in predšolske vzgoje, kot tudi priprave na šolo. Prav tako tudi Evropska listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ki priznava izobraževanje kot pravico, navaja, da imajo vsi otroci pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva.

3. Soglasje staršev v procesu svetovanja oziroma nudenja pomoči otroku

 Na ministrstvu smo v skladu z določili splošne uredbe, ki ureja varstvo osebnih podatkov in predpisi, ki urejajo področje osebnih podatkov, prenovili obrazec soglasja, ki ga starši oziroma skrbniki podpišejo v procesu svetovanja oziroma nudenja pomoči otroku, v katerem se bodo obdelovali njegovi osebni podatki.

Obrazec je Priloga 1 te okrožnice.

4. Nadgradnja Aplikacije KPIS za vrtce

 15. julija letos je stopil v veljavo 135. d člen ZOFVI, ki ureja centralno evidenco zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Temeljni namen je z namenskim programom KPIS zagotoviti izvrševanje tega člena, zato boste tudi vrtci v šolskem letu 2019/2020 podatke o zaposlenih vnašali v KPIS. Program KPIS je spletna aplikacija, namenjena zajemanju kadrovskih in plačnih podatkov zaposlenih v šolstvu. Aplikacija se pripravlja za vnos podatkov, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje in bo vnos mogoč predvidoma meseca novembra. Informacije o točni časovni izvedbi vnosa podatkov zaposlenih v KPIS, glede izobraževanja oziroma usposabljanjih za uporabo KPIS ter navodila za vnos podatkov v program KPIS vam bomo posredovali s posebno okrožnico.

 5. Informacije Inšpektorata RS za šolstvo in šport

 V Prilogi 2 vam pošiljamo tudi dopis Inšpektorata RS za šolstvo in šport, v katerem so povzete ugotovitve inšpektorjev iz opravljenih inšpekcijskih nadzorov v vrtcih o najpogostejših kršitvah veljavnih predpisov. Namen seznanitve z omenjenimi ugotovitvami je, da se vodstva vrtcev seznanijo z delovanjem inšpektorata in da se jim na ta način omogoči, da odgovorni sami preverijo morebitna odstopanja od veljavnih pravil ter zagotovijo zakonitost delovanja vrtcev, kar prispeva h kvalitetni predšolski vzgoji v naši državi. Še posebej opozarjamo na zapis v dopisu, ki navaja uvedbo telefonskih uradnih ur na inšpektoratu, ki se bodo za ravnatelje vrtcev začele izvajati od 15. 10. 2019 dalje.

  Anketiranje ravnateljic/ev vrtcev v okviru raziskovalnega projekta »Vrtec+«

Na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM) je v tem letu začel teči več letni znanstveno raziskovalni projekt »Vrtec+« (sofinanciran s sredstvi ministrstva in evropske kohezijske politike 2014-2020), katerega glavni cilj je razvoj optimalnih modelov za prenovo stavb predšolske vzgoje v Sloveniji. S svojimi rezultati je projekt usmerjen v preprečevanje negativnih posledic delnih in neprimernih posegov ob prenovi ali vzdrževanju vrtcev, predvsem z vidika kriterijev izboljšanja energetske učinkovitosti in kakovosti bivalnega okolja.

Da bi lahko pridobili oceno dejanskega stanja obstoječih stavb na področju javne predšolske vzgoje v Sloveniji – tako glede določenih tehničnih značilnosti stavb kot glede ocene kakovosti bivanja v obstoječih stavbah – so na FGPA pripravili poseben spletni vprašalnik za ravnateljice/ravnatelje vrtcev. V mesecu oktobru 2019 boste od FGPA prejeli prošnjo za sodelovanje v raziskavi in spletno povezavo do vprašalnika.

Ker smo prepričani, da bo brez vašega sodelovanja –  sodelovanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev – ta ocena nepopolna, še posebej ko gre za parametre, o katerih lahko verodostojno poroča samo uporabnik prostora, in ker so nadaljnji koraki raziskave (razvoj optimalnih modelov za prenovo stavb vrtcev in posledično izboljšanje načrtovanja investicij v stavbe vrtcev) pomembno odvisni od prvega koraka ugotavljanja dejanskega stanja, vas o raziskavi posebej obveščamo, hkrati pa vljudno prosimo, da se na prošnjo raziskovalcev projekta »Vrtec+« pozitivno odzovete.

 Želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo.

 

  Pripravila:

- Sektor za predšolsko vzgojo

- Sektor za razvoj kadrov v šolstvu                                                Anton Baloh

- Urad za razvoj in kakovost izobraževanja                    v.d. generalnega direktorja Direktorata

                                                                                        za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

 

 

PRILOGI:

Priloga 1:  Soglasje o obdelavi osebnih podatkov v procesu svetovanja oziroma nudenja pomoči

Priloga 2:  Dopis Inšpektorata RS za šolstvo in šport št. 061-35/2019/5 z dne 25. 9. 2019