Skoči do osrednje vsebine

Pomemben osemletni projekt (LIFE IP CARE4CLIMATE) za lažji prehod Slovenije v nizkoogljično družbo

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Z namenom pospešitve dolgoročnega prehoda na nizkoogljični program v Sloveniji izvajamo na ravni države projekt ozaveščanja in izobraževanja CARE4CLIMATE, ki zajema področje trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, spodbujanja zmanjševanja živilskih odpadkov, zelena javna naročila in uvajanje vsebin o podnebnih vprašanjih v visokošolskem učnem načrtu družbe.

Minister Simon Zajc poudarja, da je »informiranje in ozaveščanje javnosti ključnega pomena, saj v diskusijah o podnebnih spremembah pogosto prihaja do polarizacije o razumevanju problematike in potrebnih ukrepih. Prav medsebojno nerazumevanje pa lahko posledično pripelje do njihovega prepočasnega izvajanja. Naslednji meseci bodo ključni za sprejem krovnih dokumentov dolgoročne podnebno-energetske politike, ki bodo skovale prihodnost do leta 2050, zato je informiranje, ozaveščanje in medsebojno sodelovanje med ključnimi deležniki še toliko bolj pomembno.«

Tako v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor, kot vodilni partner,skupaj s še 14 partnerji*, vodi in usmerja osemletni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga sofinancira evropski program LIFE. Po besedah vodje projekta iz MOP mag. Nives Nered ima projekt več ciljev: »Z njim podpiramo učinkovitejše izvajanje ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada RS za doseganje zakonodajnih ciljev Slovenije na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije in zmanjšujemo vrzeli pri izvajanju ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij,  kot je na primer raba energije v stavbah in sektorjev, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo, kot so emisije iz cestnega prometa.«

Projekt, ki je že stekel v Sloveniji v začetku letošnjega leta, bo omogočil hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo, kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).

»V projektu smo si zadali tudi povečanje kadrovskih zmogljivosti in strokovnih kompetenc ključnih deležnikov, kar bo pripomoglo k dolgoročnejši kakovostni pripravi ukrepov in njihovemu izvajanju ter s tem prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma k prehodu v nizkoogljično družbo,« še izpostavljajo na MOP, kjer bodo s projektom omogočili mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Aktivnosti projekta

V prihodnjih osmih letih bodo tako partnerji v projektu izvedli vrsto aktivnosti. Stekla  bo kampanja informiranja in ozaveščanja ciljnih javnosti (gospodinjstva, javni sektor, MSP, širša javnost ) o problematiki podnebnih sprememb in o možnosti delovanja posameznika s trajnostno izbiro načina potrošnje,  kakor tudi gospodarskih subjektov s trajnostnimi poslovnimi modeli poslovanja in proizvodnje ter o prednostih, ki jih trajnostni način prinaša. Projekt bo zajemal tudi promocijo javnega potniškega prometa, spodbujal k nemotoriziranim oblikam prometa ter k pripravi strateških dokumentov (smernic, navodil, strategij) za usmeritev razvoja trajnostne mobilnosti. V okviru načrtovanje, vzpostavili bodo spletno platformo za prijaznejši javni potniški promet in vrsto drugih aktivnosti.

»Naš cilje tudi vzpostavitev portala za strokovno pomoč naročnikom zelenega javnega naročanja, promovirali bomo tudi ukrepe za zmanjšanje odpadne hrane in tiste, s katerimi lahko v Sloveniji pospešujemo izvedbo energetske prenove stavb v stanovanjskem sektorju s sklopom aktivnosti promocije, usposabljanja, načrtovanja financiranja in priprave finančnih instrumentov, vključno z njihovim testiranjem z demonstracijskimi projekti in vzpostavitvijo sistema kakovosti za bolj kakovostno izvedbo projektov energetske prenove stavb in izvedbo več ukrepov oziroma projektov, da bodo skupno prispevali k zmanjšanju emisij TGP za 250 kt v obdobju 2019–2030 v stanovanjskem sektorju. Brez teh ukrepov, predlaganih v integralnem projektu, bi se nadaljevalo upadanje izvedbe navedenih ukrepov, ki je bilo zaznano v zadnjih letih,« še dodaja ga. Nered.

V okviru projekta bo stekla tudi podpora občinam in regijam na področjih trajnostne mobilnosti in energetskega načrtovanja (tako pri načrtovanju kot izvajanju). Ambicija projekta pa je tudi nadgradnja sistema spremljanja izvajanja strateških dokumentov, zlasti pri vzpostavitvi spremljanja ponorov emisij CO2, vzpostavitvi sistematičnega spremljanja učinkov, doseženih z izvajanjem informativnih in ozaveščevalnih dejavnosti ter usposabljanj in vzpostavitvi spremljanja učinkov zelenega javnega naročanja. Projekt bodo partnerji izvajali vse do 31. 12. 2026.

* Partnerji projekta:

 Več informacij, slovenska LIFE stran - info@care4climate