Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost po 1. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

Potekala je 1. seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Sporočilo za javnost po 1. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

Včeraj, 17. septembra 2019, je potekala prva seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v aktualnem mandatu vlade, ki ji predseduje minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.

Na svoji prvi seji je komisija potrdila nekaj pomembnejših dokumentov. Potrdila je spremembo poslovnika komisije, ki po novem določa, da so na seje stalno vabljeni tudi predstavniki tistih ministrstev in vladnih služb, ki sicer niso člani komisije, a se njihove pristojnosti in naloge neposredno ali posredno nanašajo na zagotavljanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti in ustvarjanje pogojev za hitrejše vključevanje pripadnikov romske skupnosti. Komisija je potrdila tudi predlog poročila o delu komisije v letu 2018 in obravnavala predlog Šestega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji ter ga podprla. Ocenila je, da je gradivo primerno za nadaljnji postopek za sprejem na vladi. Komisija se je na seji podrobneje seznanila tudi z izvedenimi aktivnostmi od januarja do septembra v okviru projekta »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3«, ki ga v letu 2019 izvaja vladni Urad za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov. Komisija je podprla nadaljevanje aktivnosti urada v okviru tega projekta. Predstavniki pristojnih ministrstev in vladnih služb, ki so nosilci ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021, so komisiji poročali o aktualnih informacijah v zvezi z uresničevanjem ukrepov, komisija pa je odločila, da bo ta točka še naprej ostala redna točka sej komisije, saj je za učinkovito uresničevanja programa potrebno tudi njegovo redno spremljanje in sprotno odpravljanje morebitnih težav pri uresničevanju. Komisija se je seznanila tudi s sklepi vlade v zvezi s postopkom priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in s tem v zvezi s potrebo po pripravi novega programskega dokumenta na področju vključevanja Romov, ki bo usklajen s Strategijo razvoja Slovenije in bo zajel obdobje od leta 2021 do 2030. Predsedujoči je pozval vsa pristojna ministrstva in vladne službe, da aktivno sodelujejo s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in vladnim Uradom za narodnosti ter aktivno prispevajo k pripravi kakovostnega in učinkovitega programa. Urad za narodnosti bo kot koordinator priprave novega dokumenta o poteku priprave na prihodnjih sejah redno seznanjal komisijo. Ob koncu seje je komisija obravnavala tudi pobudo združenja Forum romskih svetnikov Slovenije, ki je predlagal, da bi se z namenom vzpostavitve dialoga in možnosti sodelovanja predstavnikov romske skupnosti v mestnih oziroma občinskih svetih na prihodnje seje komisije redno vabilo tudi predstavnika tega združenja. Komisija je pobudo podprla in določila, da se na prihodnje seje vabi tudi predstavnika tega foruma.