Skoči do osrednje vsebine

Dr. Jože Podgoršek: "Najboljša praksa znotraj vodovarstvenih območij je ekološko kmetovanje."

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je ob 20. jubileju Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja na Ptuju udeležil okrogle mize z naslovom "Zagotavljanje zdrave pitne vode kot ustavne pravice državljanov". Dr. Podgoršek je ob tem izpostavil, da se kmetijsko ministrstvo močno zaveda pomena ohranjanja čiste pitne vode, zato izvaja različne ukrepe.

Na Ptuju je potekala zanimiva okrogla miza o pomenu ohranjanja čiste pitne vode na Dravskem polju, na kateri so sodelovali predstavniki različnih ministrstev, med njimi tudi dr. Podgoršek. Ta je poudaril, da je po mnenju ministrstva najboljša kmetijska praksa znotraj najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) ekološko kmetovanje, vendar je kmetom, ki ne želijo ali ne morejo ekološko kmetovati, potrebno zagotoviti možnost menjave njihovih zemljišč za zemljišča izven VVO I kjer bodo lahko izvajali kmetijsko dejavnost brez posebnih omejitev. Podgoršek je še izpostavil dejstvo, da se na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano močno zavedamo potencialnega onesnaževanja podtalnice, ki nastane tudi zaradi izredno razvite kmetijske panoge na tem območju, da pa smo z različnimi ukrepi v zadnjih letih in prepovedjo uporabe različnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev že precej izboljšali stanje kvalitete vode. Tudi v novi finančni perspektivi bomo veliko sredstev namenili prav skrbi in izboljšanju kvalitete vode na vseh s kmetijstvom izpostavljenih območjih, je pa pomembno, da se na teh območjih uredi tudi ustrezen kanalizacijski sistem, sanira črna odlagališča, saj le ti povzročajo večja onesnaženja, kot jih prinaša samo kmetijstvo.

Glede zamenjave zemljišč, ki jih ponujamo kmetovalcem, pa po dosedanjih izkušnje Sklada, ki je lastnikom zemljišč na VVO I že ponujal zemljišča v zamenjavo, bi bila edina primerna zemljišča za zamenjavo tista, ki bi jih imeli vlagatelji že sedaj v zakupu, vendar pa interesa za tovrstne menjave praktično ni bilo. Če Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ustreznega zemljišča za zamenjavo ne more zagotoviti, ostane lastnik upravičen do nadomestila, za kar pa imamo zagotovljena sredstva. Nadejamo ti, da bi z aktivnejšo kmetijsko politiko, ki jo intenzivno pripravljamo, dolgoročno rešili tudi tovrstne težave z menjavami zemljišč.