Skoči do osrednje vsebine

Protipoplavna ureditev Dravinje

Danes, 28. avgusta, smo namenu predali ureditve vodne infrastrukture na Dravinji. Gre za protipoplavno ureditev, kjer je bila za doseganje zmanjšanja poplavne ogroženosti in prevajanje stoletnih vod potrebna poglobitev in razširitev struge Dravinje ter ureditev brežin z zavarovanjem in izgradnjo pragov v dolžini 596 metrov na odseku dolvodno od mostu pri stanovanjskem objektu Kovaška cesta 8.

V začetku junija 2018 je koncesionar Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. pričel z deli v okviru projekta Ureditev reke Dravinje na območju zazidalnega načrta industrijske cone II, Unior KI Zreče. Občina Zreče je v letu 2016 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov na podlagi predhodnih Strokovnih podlag poplavne ogroženosti naselja Zreče. Izveden je posek zarasti vzdolž struge, poglobitev in razširitev struge za doseganje poplavne varnosti in prevajanje stoletnih voda, utrditev brežin s kamnitimi zložbami v kombinaciji z vegetativno ureditvijo.

Pogodba je podpisana med koncedentom Ministrstvom za okolje in prostor, soinvestitorjem Občino Zreče, upravljavcem Direkcijo RS za vode in koncesionarjem Drava VGP Ptuj, d.o.o. Dne 26. 3. 2019 je bil opravljen interni tehnični prevzem. Končna vrednost projekta je znašala 400.127,32 € od katerega 333.953,12 € financira koncedent in 66.174,18 € soinvestitor.

Iskalnik