Skoči do osrednje vsebine

Nova vodja Direkcije RS za infrastrukturo

Vlada razrešila direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Damirja Topolka in za vršilko dolžnosti direktorice imenovala Moniko Pintar Mesarič.

Na predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek je vlada na 66. dopisni seji sprejela odločbo, da se direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko z 31. 8. 2019 razreši s položaja.

Njegovo delo bo kot vršilka dolžnosti direktorice direkcije opravljala Monika Pintar Mesarič, in sicer od 1. 9. 2019 do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 29. 2. 2020.

Ministrica je razrešitev direktorja Direkcije RS za infrastrukturo predlagala v skladu s petim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), po katerem »funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka 83. člena ZJU«. Ministrica za infrastrukturo je funkcijo nastopila 13. 9. 2018.

Monika Pintar Mesarič je univerzitetna diplomirana ekonomistka z veliko vodstvenimi izkušnjami.

Na mesto vršilke dolžnosti direktorice Direkcije RS za infrastrukturo prihaja z Ministrstva za finance, na katerem je zaposlena od leta 2007.

Od februarja 2013 do novembra 2018 je bila generalna direktorica Direktorata za javno premoženje, pred tem pa je vodila Sektor za upravljanje javnega premoženja in nadzor nad zadolževanjem javnega sektorja in v Sektorju za spremljanje državnih pomoči bdela nad državnimi pomočmi. Od novembra 2018 spremlja in nadzira delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank in pripravlja druga najzahtevnejša vladna gradiva.

Med drugim je predsednica nadzornega sveta SID banke (drugi mandat), članica nadzornega sveta Sklada RS za nasledstvo (drugi mandat), članica odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (drugi mandat) in članica stalne medresorske delovne skupine OECD za podjetja v državni lasti in korporativno upravljanje.

Bila je tudi namestnica predsednika nadzornega sveta Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa, članica sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in je predsednica ali članica številnih medresorskih komisij ali komisij, ustanovljenih na podlagi zakonodaje.