Skoči do osrednje vsebine

Deveto zasedanje UN GGIM

Deveto zasedanje Odbora strokovnjakov Organizacije Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM), ki je potekalo od 7. do 9. avgusta 2019 na sedežu Združenih narodov v New Yorku

Odbor strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM) si prizadeva za spodbujanje mednarodnega sodelovanja pri globalnem upravljanju z prostorskimi informacijami in poroča Ekonomsko-socialnemu svetu Združenih narodov (ECOSOC) o vseh zadevah v zvezi z geografijo, prostorskimi informacijami in povezanimi temami. Slovenijo je na zasedanju odbora zastopal generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek, ki v tem mandatu tudi predseduje izvršilnemu odboru UN GGIM za evropsko regijo (UN-GGIM Evropa).

Pred in med plenarnim zasedanjem UN GGIM pa je bilo na sporedu še več spremljevalnih dogodkov ter sestanek razširjenega odbora  izvršilnega odbora UN GGIM Evropa. Organiziran je bil tudi posvet o pripravi dokumenta z naslovom ‘Integrated Geospatial Information Framework – IGIF’. Pred dvema letoma je bil podpisan dogovor o sodelovanju med UN GGIM in WB z namenom pomoči državam da premagajo digitalno ločnico. Lansko leto je bil predstavljen prvi del dokumenta IGIF z naslovom Overarching Strategic Framework (Part 1). Na letošnjem zasedanju pa so bili obravnavani odzivi na javno predstavitev drugega dela dokumenta z Naslovom Implementation Guide (Part 2).

V uvodu plenarnega zasedanja UN GGIM je udeležence devetega plenarnega zasedanja pozdravil namestnik generalnega sekretarja OZN, Mr Liu Zhenmin, ki je izpostavil potrebo po disimilaciji doseženih rezultatov v čim širši strokovni javnosti in aktivnosti povezane z dokončanjem IGIF in vzpostavljanjem centra odličnosti za prostorske podatke, ki ga je predlagala Kitajska vlada.

V nadaljevanju so povzeti zgolj nekateri ključni dokumenti, ki so bili obravnavani na plenarnem delu zasedanja. Predstavljen je bil dokument z naslovom Strengthening of geospatial information management, v katerem je UN GGIM pripravil podrobnejše usmeritve in praktična navodila za izpolnitev obveznosti iz resolucije Ekonomsko socialnega sveta št. 2016/27. Osrednja pozornost letošnjega zasedanja je bila namenjena dokumentu z naslovom Integrated Geospatial Information Framework.

Sledile so predstavitve predstavnikov regionalnih odborov UN GGIM, ki delujejo na petih svetovnih kontinentih. Vsebina predstavitev je povzeta v dokumentu z naslovom: Contribution of regional committees and thematic groups to the global geospatial information agenda.

Zasedanje se je nadaljevalo s predstavitvami posameznih interesnih skupin ki delujejo v okviru UN GGIM; (UN GGIM Geospatial Society, UN GGIM Academic Network, UN GGIM Private Sector Network). Obravnavani so bili tudi  posamezni dokumenti in poročila delovnih skupin.

Delovna skupina ki se ukvarja z usmeritvami na področju učinkovite zemljiške administracije je pripravila prvi osnutek dokumenta z naslovom Framework for Efficiennt Land Administration (FELA), ki je bil posredovan v javno razpravo. V predstavitvi seznama globalnih indikatorjev za spremljanje ciljev trajnostnega razvoja je delovna skupina IAEG-SDGs podala poročilo o svojem delu in predstavila dokument z naslovom Geospatial information for sustainable development.

Delovna skupina UN GGIM za globalni geodetski referenčni sistem (GGRF) je predstavila vsebino poročila o svojem delu v preteklem letu ter tako imenovan position paper o katerem sedaj poteka javna razprava. Delovna skupina UN GGIM ki jo je na pobudo UN GGIM vodil evropski regionalni odbor UN GGIM Evropa, je obravnavala temeljne podatkovne nize na globalni ravni je prav tako predstavila svoje zaključno poročilo in Publikacijo o fundamentalnih podatkovnih zbirkah. S tem je ta delovna skupina izpolnila vse zastavljene cilje in zaključila s svojim delom.

Predstavljeno je bilo tudi poročilo o pravnem in političnem okvirju globalnega upravljanja prostorskih podatkov Legal and policy frameworks, including issues related to authoritative data v katerem je opisano enakopravno vključevanje stališč vseh deležnikov na obravnavanem področju.

Tri mednarodne standardizacijske organizacije (OGC, ISO in IHO) so nadaljevale s skupnim delom pri pripravi priporočil za uporabo standardov pri globalnem upravljanju s prostorskimi informacijami Implementation and adoption of standards for the global geospatial information community v katerem so podane ugotovitve o trenutnem stanju standardizacije ter priporočila in napotki za izboljšanje tega področja. Predstavljen je bil tudi dokument o povezovanju prostorskih in statističnih podatkov in dokument z naslovom The global statistical geospatial Framework.

Poleg naštetih so bile na zasedanju obravnavana še gradiva ki se ukvarjajo z opredelitvijo vloge prostorskih podatkov za potrebe preprečevanja naravnih nesreč in ukrepanju ob odpravi njihovih posledic, ter za področje uporabe prostorskih podatkov v pomorstvu in mnoga druga. Vsa gradiva obravnavana na plenarnem zasedanju so dostopna tudi na spletni strani UN GGIM.