Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za notranje zadeve izrecno nasprotuje ustanavljanju t. i. vaških straž

Objavljamo odgovor Ministrstva za notranje zadeve na javno pismo društva Alternativna akademija o t. i. vaških stražah.

Ali lahko potrdite, da slovenska vlada in policija ne nasprotujeta ustanavljanju vaških straž na slovenski meji in ali jih morda podpirata?

Slovenska vlada, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija izrecno nasprotujejo ustanavljanju t. i. vaških straž in jih ne podpirajo. Poudarjamo, da policija skrbno spremlja tovrstne aktivnosti in bo nemudoma ukrepala ob zaznanju kaznivih dejanj ali prekrškov. Vlada in policija se zavedata ustavne pravice posameznika do združevanja, vendar le do takrat, ko takšno združevanje ne posega v naloge, ki jih lahko izvajajo le uradni organi, oziroma delovanje posameznikov v sklopu tovrstnih združevanj ne predstavlja načrtovanja, pripravljanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov. Policija je pri opravljanju svojih nalog dolžna spoštovati načelo zakonitosti in uporabiti policijska pooblastila le na podlagi, v obsegu in na način, kot določajo zakon in podzakonski predpisi. Zato pristojni organi odkrivanja in pregona v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili spremljajo tovrstne aktivnosti in bodo v primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo nemudoma tudi izvedli ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane skupine.

S katero ustavno ali zakonsko podlago bi utemeljili in podkrepili njihovo delovanje, če formiranje vaških straž ni kaznivo in protizakonito ravnanje, kot pravi novomeška policijska uprava?

Ustava Republike Slovenije v 42. členu zagotavlja svobodo zbiranja in združevanja, vendar te aktivnosti ne smejo posegati v pristojnosti in naloge, ki jih izvajajo lahko le državni organi. Pri nadzoru državne meje gre za izvršilno funkcijo države, ki jo je upravičen izvajati le pristojni državni organ, Policija. Policija to nalogo dosledno in učinkovito izvaja. Policija v  skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije  pri svojih nalogah lahko sodeluje s posamezniki ali lokalno skupnostjo, da je pri svojem delu bolj učinkovita. Delovanje posameznika ali skupin, ki bi se lažno izdajali za uradno ali vojaško osebo, ali bi na vidnem mestu nosili orožje ali repliko orožja in s tem vznemirjali ljudi, bi pomenilo kršitev pravnih aktov (Zakon o orožju, Zakon o varstvu javnega reda in miru). Poudarjamo, da policija v takih primerih dosledno ukrepa v okviru svojih pristojnosti.

Ali njihovega delovanja ne razumete kot potencialno nevarnega in omejujočega pri izvajanju svojih operativnih nalog na meji?

Kot je bilo pojasnjeno že v odgovoru na prvo vprašanje, pristojni organi odkrivanja in pregona v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili spremljajo tovrstne aktivnosti in bodo v primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo tudi izvedli ustrezne zakonske ukrepe. Torej, če bodo aktivnosti posameznikov ali skupin vplivale na izvajanje operativnih nalog policije, bo policija zoper njih ukrepala.

Če delovanje vaških straž celo pozdravljate, ali nameravate z njimi tesneje sodelovati in na kakšne načine?

Kot smo že uvodoma poudarili, slovenska vlada, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija izrecno nasprotujejo ustanavljanju t. i. vaških straž in jih ne podpirajo. V ta namen policija vse tovrstne pobudnike opozarja na zakonitost njihovih ravnanj, predvsem pa, da pri svojih ravnanjih ne posegajo v pristojnosti državnih organov. Policija na podlagi 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji sodeluje z organi samoupravnih lokalnih skupnosti in tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami, civilno družbo ter posamezniki, katerih dejavnost je usmerjena v zagotavljanje varnosti, ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti nudi pomoč. Ta oblika sodelovanja je formalizirana, saj zakon določa, da se lahko sodelovanje uredi z ustanavljanjem svetov, sosvetov, komisij ali drugih oblik partnerskega sodelovanja. V primeru t. i. vaških straž ne moremo govoriti o tovrstnem sodelovanju oziroma, kot že rečeno, nasprotujemo njihovemu ustanavljanju.

Je »varnostno samoorganiziranje državljanov« dokaz, da policija ne opravlja dovolj dobro svojega dela?

Varnostno samoorganiziranje državljanov nikakor ni dokaz, da policija ne bi dovolj dobro opravljala svojega dela. Poudarjamo, da imata Ministrstvo za notranje zadeve in Policija ničelno toleranco do pobud posameznikov, ki bi nase prevzemali naloge v pristojnosti države, zato pristojne institucije spremljajo in proučujejo ravnanja posameznikov, da se lahko takoj in učinkovito odzovejo na morebitna nezakonita dejanja.

Kakšno je vaše stališče do delovanja paravojaških skupin glede na dejstvo, da je bil Andrej Šiško nedavno obsojen zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve?

Zakonodaja daje monopol nad uporabo sile le državi. Policija je in bo tudi v prihodnje vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost, odgovornost in vpliv na varnostno oceno v lokalnem okolju in državi.