Skoči do osrednje vsebine

Pomožni policisti so za svoje delo plačani povsem enako ali celo več v primerjavi z rezervno sestavo Slovenske vojske

5. avgusta 2019 je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen pogovor s predsednikom Sindikata policistov Slovenije o delu pomožne policije in plačilu policistom v mešanih patruljah. Objavljamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve na izrečene navedbe v oddaji.

V skladu s staro Uredbo o pomožni policiji, ki je veljala do februarja 2018, so bili pomožni policisti za delo upravičeni do plačila 100 % osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu in plačila za pripravljenost (bruto znesek minimalne plače v RS). Pomožnemu policistu je med usposabljanjem pripadalo nadomestilo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh 75 %, ob sobotah 100 %, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 150 % osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu, in povračilo stroškov prehrane, prenočišča in prevoza, v skladu z merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja. Ne glede na navedeno pa je  nezaposleni kandidat za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist v delovnih dneh prejemal plačilo v višini 100 % osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu.

V skladu z novo Uredbo o pomožni policiji, ki velja od februarja 2018, je pomožni policist med usposabljanjem upravičen do:

- nadomestila plače,

- prejemka za udeležbo na usposabljanju, ki znaša v delovnih dneh 45 %, ob sobotah 60 %, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 90 % sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposablja,

- povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica usposabljanja in nazaj.

Ne glede na navedeno nezaposleni kandidat za pomožnega policista in nezaposleni pomožni policist med usposabljanjem namesto nadomestila plače prejema plačilo 100 % sorazmernega dela plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu glede na število dni, ko se usposablja.

Plačilo kandidatov in pomožnih policistov med usposabljanjem je povsem enako kot plačilo rezervne sestave Slovenske vojske, plačilo nezaposlenih kandidatov in pomožnih policistov v času usposabljanja pa je celo višje.

Pomožni policist je med opravljanjem nalog policije upravičen do:

- nadomestila plače,

- plačila za opravljanje nalog policije v višini 100 % sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu, glede na število dni, ko opravlja naloge policije,

- povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica in nazaj.

Tudi plačilo pomožnih policistov v času opravljanja nalog je tako urejeno povsem primerljivo s plačilom pripadnikom rezervne sestave Slovenske vojske.

Za pripravljenost pripada pomožnemu policistu za dneve, ko ne opravlja nalog policije, oziroma se ne usposablja, plačilo v višini 0,8 % bruto zneska minimalne plače na dan. Minimalna plača za 2019 je 886,63 evrov neto, kar pomeni, da so pomožni policisti upravičeni do plačila pripravljenosti v višini 7,09 evra bruto (5,16 evra neto) za vsak dan, ko so v pripravljenosti, oziroma 212,79 evra bruto za vsak mesec pripravljenosti. To plačilo je višje v primerjavi s plačilom pogodbenemu pripadniku rezervne sestave Slovenske vojske.

Za primerjavo: pogodbenemu pripadniku rezervne sestave Slovenske vojske pripada plačilo za pripravljenost v višini 0,64 % bruto zneska minimalne plače, kar pomeni 5,67 evra bruto na dan oziroma 4,13 evra neto na dan, to pa je 170,2 evra bruto na mesec).

Primerjava plačila po stari in novi uredbi o pomožni policiji

Ob predpostavki, da bi se zaposleni pomožni policist usposabljal 40 ur v tednu, in sicer tri dni med delovnikom ter v soboto in nedeljo, bi v skladu s staro uredbo prejel plačilo v višini 210,73 evra bruto, v skladu z novo uredbo pa 126,44 evra bruto. Razlika je 84,29 evra, kar pomeni, da bi zaposleni pomožni policist za usposabljanje v skladu z novo uredbo prejel za 40 % nižje plačilo, kot ga je prej. Pri tem pa je treba poudariti, da zaposleni pomožni policist dobi tudi 100 % nadomestilo plače pri svojem delodajalcu.

Nezaposleni pomožni policist bi za usposabljanje tako po stari kot novi uredbi dobil enako plačilo v višini 221,83 evra. Prav tako bi enako plačilo po obeh uredbah dobil pomožni policist tudi za opravljanje nalog policije v miru, vojnem in izrednem stanju (ne glede na to, ali je zaposlen ali ne).

Dejstvo je, da Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Uredba o pomožni policiji izplačevanja dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času ne predvidevata in tega tudi nista nikoli predvidevala (niti nova niti stara uredba), ne glede na morebitno drugačno razlago predpisov v preteklosti.

Glede vpoklica pomožnih policistov pojasnjujemo, da Zakon o organiziranosti in delu v policiji določa, da o uporabi pomožne policije, ki traja do 30 dni v istem koledarskem letu, odloči minister na predlog generalnega direktorja policije. O vpoklicu za daljše obdobje odloči vlada na predlog ministra. Nihče od pomožnih policistov tako ne bo opravljal dela več kot 30 dni, če o tem vlada ne bo odločila.

V Ministrstvu za notranje zadeve se sicer zavedamo nekaterih pomanjkljivosti trenutne ureditve statusa pomožnih policistov, zato smo že pripravili predlog sprememb in dopolnitev Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bodo v zakonodajni postopek vložene jeseni, s katerimi se bo pomožno policijo uredilo na novo in celovito.

Policisti v mešanih patruljah imajo urejeno plačilo

Policisti, ki delo opravljajo v mešanih patruljah, prejemajo plačilo v višini in na način, kot to določa veljavna delovnopravna zakonodaja. Policisti v mešanih patruljah tako prejmejo plačo z vsemi pripadajočimi dodatki (dodatki za delovno dobo in stalnost ter dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času), upravičeni pa so lahko tudi do plačila dodatka za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za delo v posebnem projektu Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij v višini od 8 do 11 % osnovne plače ter do dodatka za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višin od 4 do 6 % osnovne plače na podlagi stavkovnega sporazuma iz 2012.

Policisti tako lahko poleg svoje običajne plače prejmejo dodatno tudi do 17 % dodatka za delovno uspešnost.

Policisti so na opravljanje teh nalog v Republiko Italijo napoteni z nalogom za službeno potovanje, ker pa službena pot traja manj kot 10 ur, policisti (pa tudi vsi ostali javni uslužbenci v enakih okoliščinah) v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, niso upravičeni do sorazmernega dela dnevnice za službeno potovanje v tujino.

Predlog sprememb in dopolnitev te uredbe je pristojno ministrstvo sicer že pripravilo, vendar pa je treba pred sprejetjem predlog sprememb in dopolnitev uredbe uskladiti še s predpisi, ki urejajo plačilo dohodnine, saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi se nekatera povračila, ki jih predvidevajo spremembe in dopolnitve uredbe, štela v dohodninsko osnovo, kar pa ni bil namen predlagatelja.