Skoči do osrednje vsebine

Novi javni razpisi in sprememba dveh že objavljenih razpisov

V petek, 2. avgusta 2019 so bili v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni novi razpisi in spremembe dveh že objavljenih razpisov.

NOVO: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je 2. avgusta 2019 Uradnem listu RS, št. 48/2019, objavila »Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (JR SIO 2020–2022)«.

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 10,1 milijona evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša dobrih 6 milijonov evrov, prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa nekaj več kot 4 milijone evrov.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za inovativna potencialna podjetja, nova in obstoječa inovativna podjetja »start-up« ter hitrorastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«. Ti bodo v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo upravičenci razpisa, prejeli uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Podpora ciljnim skupinam bo zagotovljena s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi dogodki, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek svetovanja ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Več informacij o javnem razpisu

NOVO: Slovenski podjetniški sklad je 2. avgusta 2019 v omenjenem Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v okviru finančne linije semenskega kapitala, in sicer javni razpis SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR in javni razpis SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji.

Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu, skupno je razpisanih 0,75 milijonov evrov,  medtem ko pri So-investiranju Slovenski podjetniški sklad skupaj neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/ tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast, skupno je razpisanih 1,25 mio EUR.

Več informacij o teh javnih razpisih

SPREMEMBE JR DEMO PILOTI II 2018:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v omenjenem Uradnem listu RS,                     2. avgusta 2019 objavilo tudi spremembe javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018. Te se nanašajo na spremembo okvirne višine sredstev, spremembo virov financiranja in spremembo razmerja med EU delom in slovensko udeležbo po proračunskih postavkah kohezijske regije Vzhodna Slovenija in kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Razpisana vrednost javnega razpisa se poviša iz 56.602.502,29 EUR na 73.139.827,92 EUR. S to spremembo, želi ministrstvo podpreti čim več kvalititetnih projektov.

Na podlagi spremembe javnega razpisa bo ministrstvo zaključilo postopek javnega razpisa z izdajo končnih odločitev o posameznih vlogah.

Več informacij o javnem razpisu

 SPREMEMBE JR RRI 2:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v omenjenem Uradnem listu RS 2. avgusta 2019 objavilo tudi spremembo javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2)«.

Pomembnejše spremembe:

  • v okviru razpisa se niža najvišji možni prejeti znesek sofinanciranja, s čimer želi ministrstvo podpreti čim več kvalitetnih projektov,
  • ocenjevanje vlog spreminja na način, da se daje večja teža pomembni tematiki prehoda v krožno in nizkoogljično gospodarstvo
  • zmanjševanje teže podmerila povezovanja podjetij v konzorcije.

S spremembo javnega razpisa bo sedaj možen izbor več projektov po posameznih prednostnih področjih S4. Spreminja se tudi rok za tretje odpiranje, rok za oddajo vlog pa se tako podaljša do 18. novembra 2019.

Več informacij o javnem razpisu