Skoči do osrednje vsebine

Smernice ICPDR za trajnostno hidroenergetsko rabo povodja Donave

Odločitev Evropske unije po povečani proizvodnji in rabi energije iz obnovljivih virov (direktiva o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov) je pomemben korak pri uresničevanju potrebe po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in pri spodbujanju varnosti preskrbe z energijo, hkrati pa je pomembno gibalo razvoja proizvodnje električne energije iz vodnih virov v evropski regiji in zato tudi v državah povodja Donave. Hkrati so evropske in tudi podonavske države zavezane k varovanju okolja, torej izvajanju zakonodaje, povezane z vodo, naravo in drugimi okoljskimi temami. Na področju stanja voda je osrednjega pomena vodna direktiva, saj prispeva k ravnovesju okoljskih in razvojnih interesov sodobne evropske družbe.

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave je (International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR) je tako v iskanju ravnovesja med rabo in varstvom voda leta 2013 sprejela Smernice za trajnostno hidroenergetsko rabo povodja Donave (Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin – Guiding Principles) in so pionirsko delo na področju delovanja regionalnih konvencij o varstvu in rabi voda tudi izven Evropske unije, v svetovnem merilu.  Smernice so priporočila za izvajanje prednačrtovalskih procesov in postopkov na področju umeščanja hidroenergetske infrastrukture v prostor ter niso pravno zavezujoče. Namenjene so predvsem administraciji, javnim ustanovam in institucijam, pristojnim za načrtovanje energetske infrastrukture, pomembne pa so tudi za investitorje, nevladne organizacije in preostalo zainteresirano javnost.

Smernice so bile izdelane v obsežnem mednarodnem in medsektorskem posvetovalnem procesu, v katerem so sodelovali predstavniki resorjev okolja in energetike, nevladne organizacije na področju varstva voda in proizvodnje energije ter znanstveno-raziskovalna javnost na mednarodni in nacionalnih ravneh. Posvetovalni proces in strokovno redakcijo je vodilo tajništvo ICPDR v sodelovanju s predstavniki in strokovnjaki iz Avstrije, Romunije in Slovenije.

ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River – Mednarodna komisija za varstvo reke Donave – hidroenergetika, dostopno na: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower

Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin, Guiding Principles – Smernice za trajnostno hidroenergetsko rabo povodja Donave, dostopno na: https://www.icpdr.org/flowpaper/app/#page=1

Poročilo o oceni stanja proizvodnje električne energije iz vodnih virov v povodju Donave, dostopno na: https://www.icpdr.org/flowpaper/app/#page=1

Direktiva 2009/28/ES – Direktiva EU o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028

Direktiva 2000/60/ES – EU vodna direktiva, dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060