Skoči do osrednje vsebine

Odzivi na očitke Sindikata zdravstva in socialnega varstva glede uvedbe in delovanja informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo

Uvedbo informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo so na novinarski konferenci pred mesecem dni predstavili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, minister za javno upravo Rudi Medved in vodja projekta uvedbe IS Krpan Kristina Valenčič (Direktorat za informatiko MJU). Kot je bilo takrat med drugim izpostavljeno, je uvedba IS KRPAN potekala postopno v tedenskih ciklih pod vodstvom »ekipe Krpan«, ki so jo sestavljali tako predstavniki MJU in MDDSZ.

Pilotna uvedba sistema se je pričela v CSD Zasavje februarja letos in ker se je le ta izkazala za uspešno, se je marca nadaljevala postopna uvedba na preostale centre za socialno delo. Skupno je bila »ekipa Krpan« v tem času prisotna na 80 lokacijah po Sloveniji. Ker je šlo za nov sistem in so bile spremembe obsežne in zahtevne, je ekipa strokovnih sodelavk in sodelavcev MJU in MDDSZ prisluhnila željam in predlogom zaposlenih v centrih za socialno delo in se vsak teden na terenu podrobneje posvetila enemu od centrov, da je uvedba potekala na način, da je bilo tudi zaposlenim na centrih za socialno delo lažje preiti na nov sistem.

Cilj uvedbe informacijskega sistema KRPAN (IS KRPAN) je poenotenje načina dela z dokumentnim gradivom na vseh centrih za socialno delo. Informacijski sistem Krpan zaposlenim omogoča hitrejše, fleksibilnejše in učinkovitejše delo z dokumentnim gradivom. S tem pa bo v končni fazi možno zagotavljati tudi bolj kakovostne, varne in hitre storitve državljanom.
Glede na zapisano se želimo odzvati in zavrniti neupravičene očitke, ki jih je v dopisu naslovil Sindikat zdravstva in socialnega varstva v zvezi z uvedbo in delovanjem IS Krpan v centrih za socialno delo.

Navedba Sindikata zdravstva in socialnega varstva: Sindikat zdravstva in socialnega varstva opozarja, da uvedba novega sistema Krpan na CSD ne pomeni hitrejšega in lažjega dela, ampak, kot navajajo prav nasprotno, naj bi dejansko pomenila občutno več dela v glavnih pisarnah centrov, saj se po njihovih besedah delo podvaja. Kot še dodajajo, IS Krpan ni zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah.

Komentar zgornje trditve:

Posamezni postopki dela so sestavni del procesov, ki jih vodijo CSD-ji. V grobem jih lahko razdelimo na postopke glavnih pisarn, obravnave strokovnih delavcev in odobritve oz. podpisovanja s strani pristojnih vodij. Pri oceni, ali se je proces po uvedbi dokumentnega sistema podaljšal ali ne, je treba upoštevati trajanje celotnega procesa, ne le posameznih postopkov. Zaradi zajema fizičnih dokumentov v glavnih pisarnah se tam postopki podaljšajo preprosto zato, ker je treba fizične dokumente digitalizirati, ostali postopki pa se skrajšujejo oz. prerazporedijo, saj zaradi uvedbe dokumentnega sistema določena opravila niso več potrebna. Konkretno iz CSD poročajo, da se je bistveno skrajšal in poenostavil postopek podpisovanja odločb. Nenazadnje, dokumentni sistem omogoča boljšo preglednost nad poslovanjem ter zagotavlja hitrejši dostop zaposlenih do informacij, ki ji potrebujejo pri reševanju zadev. Dokumentni sistem Krpan ni bil nikoli mišljen kot zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri odločbah o letnih pravicah, ampak je namenjen olajšanju dela zaposlenih.

Navedba Sindikata zdravstva in socialnega varstva: Centri za socialno delo (CSD) so pred uvedbo informacijskega dokumentnega sistema Krpan uporabljali različne rešitve za ravnanje z dokumentarnim gradivom. Navedbe ministra za javno upravo Rudija Medveda na novinarski konferenci 19. julija, po katerih so centri po uvedbi novega sistema izdali trikrat več dokumentov kot prej, naj ne bi temeljile na realnih predpostavkah, so zapisali v sindikatu zdravstva in socialnega varstva.

Komentar zgornje trditve:

Na novinarski konferenci 19. junija je vodja projekta uvedbe informacijskega sistema Krpan (IS Krpan) Kristina Valenčič (Direktorat za informatiko Ministrstva za javno upravo) predstavila prirast dokumentov v dokumentnem sistemu Krpan, kjer je bilo jasno predstavljeno, da gre za število dokumentov, ki so jih CSD-ji uvedli v nov informacijski sistem. Navedba sindikata zdravstva in socialnega varstva, da pred uvedbo sistema Krpan ni bilo mogoče prešteti števila prejetih in izdanih dokumentov ne drži. Konec lanskega leta, ko so bili zaostanki največji, je bilo število nerešenih vlog znano. Dokumentni sistem pa bo poslej omogočal učinkovitejši pregled nad številom ter dinamiko reševanja posameznih vlog.

Navedba Sindikata zdravstva in socialnega varstva: Uvedba Krpana dejansko pomeni občutno povečanje obsega dela v glavnih pisarnah centrov za socialno delo, navajajo v sindikatu ter dodajajo, da glavna pisarna dokument najprej sprejme v fizični obliki, nato pa ga skenira v sistem Krpan, kar naj bi pomenilo, da se dokumenti vodijo v dveh evidencah. Več dela v glavnih pisarnah ob kadrovskem pomanjkanju po njihovih navedbah pomeni, da se strokovni delavci po uvedbi Krpana poleg strokovnega dela ukvarjajo še z evidentiranjem dokumentov in celo s kuvertiranjem izhodnih dokumentov.

Komentar zgornje trditve:

Zgornja trditev ne drži. Dokumenti se ne vodijo v dveh evidencah. Skeniranje je potrebno zaradi digitalizacije vhodnega dokumenta zato, da se nadaljnji postopek lahko vodi v dokumentnem sistemu, ki omogoča prednosti, ki so navedene že pri komentarju prve trditve. Navedb sindikata, da strokovni delavci opravljajo dela in naloge glavnih pisarn ne moremo komentirati, ker gre za notranjo organizacijo dela v samih CSD.

Navedba Sindikata zdravstva in socialnega varstva: Uvedba Krpana na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in starševskega varstva pomeni predvsem daljše odločanje o posameznih pravicah, saj se delo podvaja in je treba zadeve spremljati v dveh informacijskih sistemih, še navajajo v sindikatu. Informacijski dokumentni sistem Krpan je po njihovi oceni ločen od informacijskega sistema centrov, v katerem se vodijo postopki za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Tako uvedba IS Krpan po njihovem mnenju v nobenem primeru ni zagotovilo, da jeseni ne bo zamud pri izdaji odločb, oziroma, kot navajajo, prav nasprotno, naj bi bilo zaradi podvajanja in slabega delovanja sistema mogoče pričakovati zaplete.

Komentar zgornje trditve:

Zgornja trditev ne drži. Nikakor ne gre za podvajanje dela, saj je sistem ISCSD namenjen izračunu socialno varstvenih pravic, IS Krpan pa evidentiranju in varni hrambi vseh dokumentov. Da bi čim bolj olajšali delo zaposlenim, smo vzpostavili tudi povezavo med obema sistemoma, ki bo v nadaljevanju še nadgrajena. Ravno tako vse mesečne vloge po uradni dolžnosti avtomatsko uvažamo iz ISCSD v IS Krpan, kar olajša delo v glavnih pisarnah.