Skoči do osrednje vsebine

Sanacija pregrade Vogršček

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, zgrajen v letih 1986 - 1989, z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Danes je objavila javno naročilo za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

Zadrževalnik Vogršček

Zadrževalnik Vogršček

Namen investicije je dokončna sanacija pregrade Vogršček in pripadajočih objektov ter vzpostavitev pregrade v tako stanje, da bo ponovno sposobna prevzemati maksimalne obremenitve in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili predvideni s prvotnim projektom. Z izvedenimi ukrepi bo omogočeno varno obratovanje tako pregrade kot namakalnega sistema z zagotavljanjem ustrezne kakovosti vode za namakanje.
V okviru sanacije pregrade bo izveden talni izpust v tunelski izvedbi na levem boku pregrade z ustreznim novim odvzemnim mestom. V tunelskem delu so predvidene tri cevi v funkciji talnega izpusta in za namakanje. S to izvedbo se zagotavljajo prvotno projektirani parametri, na podlagi katerih je pregrada pridobila uporabno dovoljenje.
Sredstva za sanacijo zagotavljata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Sanacija bo po predvidevanjih zaključena v letu 2021.

Razpisno dokumentacijo najdete na: http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1023