Skoči do osrednje vsebine

Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice stopa v etapo 1A

Direkcija za vode je objavila razpis za oddajo javnega naročila: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.
Prijavitelji imajo čas za oddajo ponudb do 27. avgusta. Več na: 

http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1022

Načrtovane ureditve Etape 1 A se bodo izvajale na območju mestne občine Ljubljana in sicer ureditev Malega Grabna od izliva v Ljubljanico do Boklaškega jezu, ureditve na območju Kozarij ter gradnja razbremenilnik 6a in vse pripadajoče ureditve. Gradnja bo potekala tri leta. Z navedeno izvedbo načrtovanih ureditev se bo bistveno povečala poplavna varnost naseljenega JZ dela Ljubljane.