Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za arbitre v postopkih skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih

Ministrstvo za finance je objavilo javni poziv za izbiro uglednih neodvisnih oseb, ki se bodo uvrstile na seznam oseb za delovanje v svetovalni komisiji v posameznih postopkih skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih. Seznam bo vzpostavila, vodila in objavila Evropska komisija.

Napisna tabla Ministrstva za finance | Avtor Ministrstvo za finance

Z zadnjo novelo Zakona o davčnem postopku je bila v slovenski pravni red prenesena evropska direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji. Namen direktive je povečanje učinkovitosti postopka skupnega dogovarjanja v čezmejnih davčnih sporih, do katerih prihaja zaradi različne razlage in uporabe dvostranskih ali večstranskih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja. Za ta namen bo Evropska komisija na podlagi priglasitve držav članic vzpostavila seznam uglednih neodvisnih oseb, ki bodo kot arbitri sodelovale v omenjenih postopkih.

Postopek skupnega dogovarjanja je mednarodni postopek za zagotavljanje enotnega izvajanja omenjenih mednarodnih pogodb, ki ga lahko pod določenimi pogoji sproži davčni zavezanec, kadar meni, da so ali bodo odločitve oziroma dejanja davčnega organa ali davčnega organa druge države povzročile obdavčenje, ki ni v skladu z mednarodno pogodbo. Pristojni organ v Sloveniji in v drugi državi pogodbenici se v tem postopku neposredno dogovarjata z namenom, da bi dosegla dogovor glede pravilne razlage in uporabe mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja oziroma Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij, ki je sklenjena med državami članicami EU, ter s tem pravilne obdavčitve v Republiki Sloveniji ali v drugi državi pogodbenici.

Kadar države članice različno razlagajo ali uporabljajo določbe mednarodnih davčnih pogodb, se podjetjem, ki poslujejo čezmejno, povzročajo ovire, ki lahko vodijo v izkrivljanje in neučinkovitost gospodarstva ter negativno vplivajo na čezmejne naložbe in rast.

V Evropski uniji se zato vzpostavljajo mehanizmi, ki zagotavljajo učinkovito reševanje sporov glede razlage in uporabo dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb. Najpogosteje gre za spore, povezane s transfernimi cenami, obstojem stalne poslovne enote, pripisom dobička stalni poslovni enoti, opredelitvijo dohodka kot poslovnega dobička in podobno. V primeru fizičnih oseb gre običajno za primere vezane na dvojno rezidentstvo, neprimerno uporabo davčnega odtegljaja od dividend, obresti in licenčnin ter avtorskih honorarjev, obdavčevanjem dohodka iz zaposlitve in pokojnin.

Po metodologiji Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ima Slovenija na podlagi statistike, ki jo pripravlja za leto 2018, v obravnavi 26 zahtevkov za postopek skupnega dogovora. OECD podatke o postopkih skupnega dogovora letno objavlja na svoji spletni strani, objava podatkov za leto 2018 je predvidena septembra letos.

Ministrstvo za finance je danes objavilo javni poziv za izbiro uglednih neodvisnih oseb, ki jih bo ob izpolnjevanju pogojev na seznam Evropske komisije predlagal minister za finance. Ugledna neodvisna oseba bo, v primeru da bo v konkretnem primeru izbrana s seznama, delovala v postopku skupnega dogovarjanja v čezmejnem davčnem sporu kot arbiter, če državi pogodbenici v dveh letih (če ena od držav utemeljeno prosi za podaljšanje roka, pa v treh letih) od začetka postopka ne bosta mogli doseči skupnega dogovora. Svetovalno komisijo bodo poleg dveh uglednih neodvisnih oseb iz obeh držav članic sestavljali še predsednik komisije, ki ga s seznama izvolijo imenovani člani in po en predstavnik pristojnega organa iz vsake države, v slovenskem primeru, predstavnik Ministrstva za finance. Odločitev svetovalne komisije bo za državi članici zavezujoča, če pristojna organa obeh držav v šestih mesecih od prejema mnenja svetovalne komisije ne skleneta drugačnega dogovora.

Pogoji za imenovanje na seznam uglednih neodvisnih oseb izhajajo iz same direktive. Primarno morajo biti kandidati strokovnjaki s področja davčnega prava, imeti morajo najmanj deset let izkušenj na tem področju in ustrezno znanje angleškega jezika. V poštev pridejo kandidati, ki v zadnjih treh letih niso bili zaposleni pri davčnem organu ali se v tem obdobju niso ukvarjali z davčnim svetovanjem.

Rok za prijavo na javni poziv se izteče 31. avgusta 2019, podrobneje pa so pogoji predstavljeni na spodnji povezavi.