Skoči do osrednje vsebine

Sprejet Aneks št. 2 omogoča nagrajevanje bolj obremenjenih timov primarnega zdravstva

Vlada RS je na današnji redni seji odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. V Aneksu št. 2 nadaljujemo z reševanjem problematike družinske medicine. Opredeljen je nov obračunski model za ambulante družinske medicine in pediatrije na osnovni primarni ravni. Nagrajevali se bodo bolj obremenjeni zdravstveni timi. S tem ukrepom sledimo cilju narediti družinsko medicino bolj privlačno.

Obračunski model predvideva nov mehanizem za nagrajevanje timov, ki presegajo mejo za možnost za odklanjanje novih zavarovanih oseb v letu 2019, to je 1895 glavarinskih količnikov in hkrati uporabo dodatka za povečan obseg dela za time, ki presegajo to republiško povprečje. Obračunski model predvideva nov mehanizem za nagrajevanje timov, ki presegajo mejo za možnost za odklanjanje novih zavarovanih oseb v letu 2019, to je 1895 glavarinskih količnikov in hkrati uporabo dodatka za povečan obseg dela za time, ki presegajo to republiško povprečje. 

Nagrajevanje je določeno z lestvico – od 4 do 20 % od osnovne plače. 20 % dosežejo tisti timi, ki imajo glavarinski količnik (GK) nad 2395, kar je republiško povprečje:

  • od 100 do 200 GK – preseganja 4 % od osnovne plače,
  • od 201 do 300 GK – preseganja 8 % od osnovne plače,
  • od 301 do 400 GK – preseganja 12 % od osnovne plače,
  • od 401 do 500 GK – preseganja 16 % od osnovne plače,
  • nad 500 GK – 20 % od osnovne plače.

Za povprečnega družinskega zdravnika, ki je v 54. plačnem razredu in doseže 2395 glavarinskih količnikov, to pomeni dodatnih 400 evrov mesečno k osnovni plači. Diplomirana medicinska sestra, ki je tudi del tima, in je v 37. plačnem razredu, pri doseganju republiškega  povprečja dobi dodatnih 235 evrov na mesec, tehnik zdravstvene nege pa 173 evrov.

Nov obračunski model prične veljati s 1. 8. 2019. Finančni učinek novega obračunskega modela znaša 11,7 milijona EUR na letni ravni oziroma 4,8 milijona EUR v letu 2019. Aneks št. 2 poleg novega obračunskega model za ambulante družinske medicine in pediatrije določa tudi:

  • S 1. 10. 2019 se bo dvignila cena storitev za program zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih za okoli 5 %.  Finančni učinek na letni ravni je 6,7 milijona EUR, v letu 2019 1,7 milijona EUR.
  • Prav tako je v Aneksu št. 2 zagotovljenih dodatnih 5.313.687,23 EUR za nadaljevanje projekta »Krepitev zdravja za vse«. Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje vodi projekt »Krepitev zdravja za vse«. Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in se zaključi z 31. 12. 2019. Namen projekta »Krepitev zdravja za vse« je zmanjševanje bremena kroničnih bolezni pri otrocih, mladostnikih in odraslih ter zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. V projekt je bilo vključenih 27 zdravstvenih domov. Za zagotovitev nadaljevanja pilotnega uvajanja integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) in izvajanja nadgradenj preventive v patronažnih službah ter v otroških in šolskih dispanzerjih je potrebno zagotoviti dodatnih 5.313.687,23 EUR, in sicer za integrirane CKZ 4.378.475,28 EUR, za patronažno varstvo 622.616,70 EUR ter za vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev 312.595,25 EUR. Pričetek financiranja je s 1. 1. 2020.
  • Za koordinacijo in upravljanje implementacije centrov za duševno zdravje ter podporo izvajalcem se nameni 370.161 EUR. Za širitve in vzpostavitev slovenskega registra endoprotetike se nameni 253.797 EUR.

Finančni učinki vseh predlogov v Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 znašajo 7 milijonov evrov. Finančne posledice predlogov so v okviru poslovanja ZZZS za leto 2019 in skladne s Finančnim načrtom ZZZS za 2019.

Iskalnik