Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 40. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela sedem točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev - kmetov. Organizacije in skupine proizvajalcev omogočajo njihovo boljšo organiziranost in boljše pogajalsko izhodišče. Povezanost primarnih proizvajalcev posredno vpliva na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar ima neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Uredba novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogoča prejem podpore za lažje začetno delovanje. Za ta namen uredba predvideva podporo, ki jo pravna oseba prejema za prvih pet koledarskih let od datuma priznanja in se izračuna na podlagi letnega prometa - prihodkov od prodanih proizvodov, za katere je prejela priznanje. Prvo leto je upravičenec upravičen do 10 odstotkov predvidenih prihodkov od prodaje, kar se izračuna kot vrednost tržne proizvodnje. Podpora se vsako leto linearno znižuje in v petem letu predstavlja 6 odstotkov prihodkov od prodaje. Najvišja stopnja podpore je ne glede na delež podpore lahko za organizacije proizvajalcev največ 50.000 evrov letno in največ 25.000 evrov za skupine proizvajalcev.

V Uredbi so jasneje opredeljeni način izračuna vrednosti tržne proizvodnje, uvajajo se poenostavitve pri vlaganju vloge in doda se nova sektorja in sicer sektor grozdje za vino ter krompir. Cilj je povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme.

Šolska shema je finančna pomoč EU in Slovenije šolam za dobavo sadja in zelenjave  ter mleka in mlečnih izdelkov, ki se razdeljujejo kot dodaten brezplačen obrok otrokom v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami. Spodbuja se dobava lokalnih proizvodov. Pomoč je namenjena tudi izvedbi spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, obveščanju javnosti ter spremljanju in vrednotenju šolske sheme.

Namen šolske sheme je povečati porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih ter izboljšati njihove prehranske navade, s čimer bi pripomogli k ustavitvi naraščanja števila otrok in mladostnikov s prekomerno težo oziroma debelostjo, ki sta pomemben dejavnik tveganja za bolezni sodobnega časa. Namen spremljevalnih izobraževalnih ukrepov je povezati otroke s kmetijstvom, jih izobraževati o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Uredba spreminja in dopolnjuje že veljavno uredbo. Z uvedbo elektronskega podpisa bo poenostavila postopek vlaganja prijavnega obrazca in zahtevkov šol, kar bo vplivalo na zmanjšanje administrativnih bremen. Dodaja se določba o  preverjanju razumnosti stroškov, s čimer bo izboljšana kakovost administrativnega pregleda zahtevkov šol.

Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost

Vlada RS je sprejela Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del.

Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju se v roku 90 dni od sklenitve tega dogovora začnejo pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 30. septembra 2019. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je aprila letos prejelo s strani Sindikata državnih organov Slovenije predlog Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del. Iz tega izhaja, da se želijo pogajati o pogojih za izvedbo postopka za zasedbo prostega delovnega mesta, pogojih za opravljanje dela, načelih častnega ravnanja, nezdružljivosti in prepovedi del, pripravništvu, kraju opravljanja dela in razporejanju delavcev, opravljanju dela v primerih naravne ali druge nesreče, delu izven opisa delovnega mesta, dodatkih za delo v težjih delovnih pogojih, varovanju starejših delavcev, povračilu stroškov zaradi izobraževanja, varstvu pri delu, vzdrževanju osebne varovalne opreme, varstvu pravic delavcev, izvajanju nalog z lastnimi prevoznimi sredstvi, zagotavljanju pogojev za delo sindikata in o širitvi dejavnosti delodajalca.

MKGP je pripravilo Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del. Vlada RS je tudi pooblastila pogajalsko skupino za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost.

Stališče do Predloga sklepa Sveta o podpisu sporazuma z ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim državam Amerike - 10656/19. Vlada RS podpira predlog sklepa.

EU je odprla letno tarifno kvoto v skladu z memorandumom o soglasju med Evropsko komisijo in Združenimi državami ter njegovo revidirano različico. Spremenjeni memorandum o soglasju določa časovni načrt za rešitev spora v STO ES – Ukrepi v zvezi z mesom in mesnimi izdelki (hormoni) (spor v zadevi DS26).

Evropska komisija si prav tako prizadeva doseči dogovor z drugimi pomembnimi državami dobaviteljicami, za katere se uporablja tarifna kvota, glede dodelitve tarifne kvote posameznim državam. Tisti, ki dodeljuje tarifno kvoto si mora pri dodeljevanju kvote državam dobaviteljicam prizadevati za dogovor glede razporeditve deležev tarifne kvote z vsemi pomembnimi dobavitelji. Za EU so to Avstralija, Urugvaj in Argentina. Evropska komisija je od pomembnih držav dobaviteljic pridobila pisno potrditev njihovega strinjanja z dodelitvijo deleža tarifne kvote ZDA.

S tem EU dodeli ZDA 35 000 metričnih ton od tarifne kvote v skupnem obsegu 45 000 metričnih ton. Preostalih 10 000 metričnih ton se da na voljo vsem drugim državam. Dodelitve se postopoma uvedejo v obdobju sedmih let.

Skupščina družbe SiDG

Vlada RS se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2018.

Bilančni dobiček na dan 31. december 2018 znaša 5.653.537,35 evra in se nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2018 v znesku 5.652.244,60 evra in preneseni čisti poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 1.292,75 evra.

Vlada RS podeljuje nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., razrešnico za leto 2018. Seznanila se je s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

Odpoklic članov, odstop člana in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe SiDG

Vlada RS je odločila, da se pred potekom mandata odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.: Andreja Košir, Ernest Miheljak, mag. Valerija Štiblar in Andrej Janša.

Skupščina družbe SiDG se je tudi seznanila, da je zaradi odstopa iz utemeljenih objektivnih razlogov z dnem 8. 5. 2019 prenehala funkcija članu nadzornega sveta Pavlu Brglezu. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., namesto članov nadzornega sveta, za obdobje štirih let imenuje naslednje člane nadzornega sveta, ki so predstavniki ustanoviteljice: Sama Mihelina, Andreja Rihterja, Dragico Kozlan Vrkič in Miroslava Ribiča. Odpoklicanemu članu nadzornega sveta Andreju Janši preneha članstvo v nadzornem svetu z dnem imenovanja novega člana, vendar najpozneje tri mesece po dnevu, ko je skupščina sprejela ta sklep.

Odlok o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje

Vlada RS je izdala Odlok o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje.

Od zadnjega imenovanja članov Sveta za kmetijstvo in podeželje so minila štiri leta, zato se morajo člani ponovno imenovati. Zato se sprejema odlok o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje. Svet je posvetovalno telo ministrice, katerega naloga je  oblikovanje skupnih mnenj o pomembnejših odločitvah na področju kmetijstva in podeželja.