Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev zakonodaje na področja sodstva

Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek ožje delovne skupine za pripravo normativnih podlag nove zakonodaje na področju organizacije sodstva.

Ministrstvo za pravosodje je že v letu 2017 za pripravo sodniške zakonodaje ustanovilo širšo delovno skupino, ki so jo sestavljali predsedniki sodišč z območja cele države, v letu 2019 pa je predsednik Vrhovnega sodišča predlagal predstavnike sodstva in sicer predsednike vseh treh stopenj sodišč z območja Ljubljane z namenom sodelovanja pri pripravi rešitev za vzpostavitev sodnega okrožja kot osnovne organizacijske enote sodstva na prvi stopnji.  

V okviru obeh delovnih skupin se že dalj časa iščejo ustrezne rešitve za določitev bolj optimalne mreže sodišč in uvedbe ene vrste naziva sodnika na prvi stopnji. Obe spremembi sta usmerjeni v racionalizacijo poslovanja sodišč, ki bo omogočila izenačitev obremenitve in izrabe kadrovskih virov in vzpostavitvi učinkovitejšega vodenja sodišč, vendar ne na škodo dostopnosti državljanov do sodnega varstva. Istočasno pomenita zaključek reforme, ki se je začela leta 2009 s koncentriranjem sodne uprave na okrožna sodišča.

Optimizacija mreže sodišč se pripravlja na pobudo sodstva, v sodelovanju s sodstvom in na način, da se predlogom sodstva prisluhne v največji možni meri. Letna poročila Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in dokumenti ob otvoritvah sodnega leta namreč kažejo, da sodstvo že dlje časa zaznava potrebo po teh spremembah.

Priprava normativnih podlag vseskozi poteka v komunikaciji s sodno vejo oblasti, na kar kaže tudi ustanovitev in delovanje obeh delovnih skupin. V iskanju optimalnih rešitev smo na Ministrstvu za pravosodje pripravili več predlogov zakonodajnih rešitev, zadnji predlog, ki je v pripravi pa sledi predlogu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je predlagalo novo rešitev za sodno okrožje Ljubljana, in sicer uvedbo dveh okrožnih sodišč znotraj sodnega okrožja Ljubljana z deljenimi stvarnimi pristojnostmi.

Pripravljene rešitve bodo širši strokovni javnosti (ostalim pravosodnim deležnikom) predstavljene po sodnih počitnicah, po končani razpravi pa bosta dopolnjena predloga Zakona o sodišči in Zakona o sodniški službi posredovana v strokovno in kasneje medresorsko usklajevanje.

Ministrstvo za pravosodje jeseni sočasno načrtuje tudi začetek razprave o možnosti ustavnih sprememb glede imenovanja sodnikov ter vloge Sodnega sveta.

Iskalnik