Skoči do osrednje vsebine

Konstitutivna seja Sveta za živinorejo

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekala konstitutivna seja Sveta za živinorejo, ki se jo je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Svet za živinorejo se je sestal v novem mandatu 2019-2023 na konstitutivni seji, kjer so člani izvolili predsednico izr. prof. dr. Marijo Klopčič, za njenega namestnika pa Romana Savška. Potrdili so tudi Poslovnik o delu Sveta za živinorejo. Obravnavali so še spremembe pri izdelavi strokovnega mnenja k vlogam v postopku potrjevanja rejskih programov oziroma njihovih sprememb.

Svet za živinorejo je posvetovalno telo ministrice, sestavlja ga dvajset članov, ki so jih predlagale različne ustanove in rejske organizacije: prof. dr. Janko Mrkun (VF), izr. prof. dr. Marija Klopčič (UL BF), doc. dr. Špela Malovrh (UL BF), viš. pred. mag. Ajda Kermauner-Kavčič (UL BF), doc. dr. Marjan Janžekovič (UM FKBV), dr. Jože Verbič (KIS), Peter Podgoršek (KIS), Miran Ačko (Veterinarska zbornica), Danilo Potokar (KGZS), mag. Andrej Kastelic (KGZS KGZ Novo Mesto),  mag. Sašo Sever (KGZS KGZ Murska Sobota), doc. dr. Dušan Terčič (UL BF, RD perutninarstvo), Anton Kukenberger (RD govedoreja), Primož Kokovica (RD konjereja), Alojz Varga (RD prašičereja), Roman Savšek (RD drobnica), dr. Peter Kozmus (RD čebelarstvo), mag. Miha Štular (KGZS KGZ Kranj-ribogojstvo), Klemen Brglez (MKGP) in Jana Tavčar (MKGP).

Iskalnik