Skoči do osrednje vsebine

26. seja Sveta RS za kmetijstvo in podeželje

Ljubljana – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je po pooblastilu ministrice dr. Aleksandre Pivec udeležila 28. seje Sveta RS za kmetijstvo in podeželje.

Seja je bila namenjena obravnavi osnutka Resolucije: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«, osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter obravnavi specifikacije za izbrano kakovost meso.

Osrednja točka tokratnega zasedanja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS je bila obravnava osnutka Resolucije: » Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 «. Politično strateški dokument odraža obstoječe stanje in potrebe po intervencijah v prihodnosti. Predstavlja razvojno usmeritev slovenske pridelave in predelave hrane, ter povezanega podeželskega prostora in je podlaga za prihodnjo pripravo nacionalnih ukrepov. Dokument je podlaga za pripravo strateškega dokumenta za izvajanje Skupne kmetijske politike EU poletu 2021 in odraža potrebo po stabilizaciji in zagotavljanju ustrezne ravni dohodka ter zmanjševanju odvisnosti kmetijskih pridelovalcev od podpor. Govori o pričakovanjih družbe po nemoteni oskrbi s hrano, ohranjanju naravnih virov in vitalnem podeželju. Daje poudarek pomenu dualne strukture kmetijstva, ki vključuje tako velika kmetijska gospodarstva kot manjše kmetije. Izpostavlja pomen odpornosti sektorja, povezovanje kmetijskih pridelovalcev in živilstva ter krepitev verig. Poudarja pomembnost ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja po celotnem ozemlju RS in potrebo po dialogu med mestnim in podeželskim prebivalstvom in razumevanju vloge kmeta. Opredeljuje potrebo po modernizaciji in nadgradnji znanj, generacijski prenovi in ohranjanju interesa za kmetovanje ter umnem gospodarjenju z naravnimi viri (voda, tla, zrak, biotska raznovrstnost).

Predstavljen je bil dopolnjen dokument po javni obravnavi, ki je trajala dva meseca in v času katere je bilo več javnih predstavitev dokumenta, 26 predlagateljev pa je posredovalo svoja mnenja in pripombe. Po daljši razpravi predvsem okrog kazalnikov, je bil Svet soglasen, da je predlog Resolucije po dopolnitvi z določenimi kazalniki primeren za takojšnje posredovanje v medresorsko usklajevanje.

V nadaljevanju je bil članom Sveta predstavljen osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Nujne spremembe in dopolnitev zakona so potrebne za nemoteno izvajanje trenutne SKP in nekaterih drugih pomembnih vsebin. Osnutek novele Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) je bil v javni obravnavi od konca aprila 2019. Predlog sprememb Zkme določa ureditev spremljanja organskih snovi in hranil v kmetijskih tleh, uporabo rastlinskih ostankov pri predelavi kmetijskih rastlin za namen gnojenja (oljčne tropine), kvalificiran elektronski podpis za namene kmetijske politike, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, uskladitev členov Zkme s področja ekološke pridelave s predpisi Unije, organizacijo za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, vključitev nagrade za dosežke pri skrbi za opraševalce – »Zlata čebela", evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč ter nekatere druge zbirke podatkov. Po krajši razpravi in oblikovanju predloga za manjšo  spremembo v osnutku zakona o spremembah ZKme, so bili člani Sveta soglasni, da je predlog primeren za čimprejšnjo posredovanje v medresorsko usklajevanje. Svet za kmetijstvo je tudi obravnaval problematiko, vezano na specifikacijo za izbrano kakovost (IK) meso in po razpravi soglasno sprejel sklep, da se shema in promocija kmetijskih in živilskih proizvodov gradi samo za IK Slovenija in k temu pozvali vse deležnike. Na koncu seje pa so se člani dotaknili še osnutka Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva in se dogovorili, da se zadnja verzija zakona in odgovore na morebitna vprašanja pošlje vsem članom sveta.

 Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič(predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije) dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč(Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije), Rok Damijan (Zveza slovenske podeželske mladine).