Skoči do osrednje vsebine

Odziv MDDSZ glede ocene ustavnosti Zakona o duševnem zdravju

Presoja ustavnega sodišča RS, da je Zakon o duševnem zdravju, ki sodi pod okrilje Ministrstva za zdravje, v neskladju z ustavo RS, bo pomembno vplivala na stanje varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih. Slednji se v zadnjih letih soočajo s številnimi problemi, ki so kompleksni in zahtevajo skupne rešitve različnih deležnikov tako na lokalni kot tudi državni ravni.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je od nastopa mandata aktualne vlade poleg že utečenih aktivnostih, problematiko prezasedenosti varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih, ki izhaja iz zakona o duševnem zdravju, naslovilo z različnimi ukrepi.

Aprila letos je enega izmed socialno varstvenih zavodov obiskala tudi ministrica mag. Ksenija Klampfer, ki je skupaj z Varuhom človekovih pravic naslovila rešitve glede prostorskih težav socialno varstvenega zavoda Dutovlje. V okviru Doma na Krasu (Dutovlje) in CUDV Črna bo tako skladno z navodili ministrice MDDSZ s sredstvi evropskih kohezijskih skladov pospešilo proces deinstitucionalizacije. Na ta način bomo zagotovili podporo zavodom pri načrtovanju in izvedbi organizacijskih sprememb in uvedbi novega načina delovanja (npr. krepitev kompetenc zaposlenih za izvedbo procesa deinstitucionalizacije ipd.) ter z razvojem podpornih storitev zagotovili samostojnejše življenje uporabnikov (preseljenih v manjše bivalne enote). Sofinancirali bomo tudi izgradnjo infrastrukture za izvedbo prej omenjenega procesa tj. predvidoma več manjših bivalnih enot. Vlada je ravno tako že potrdila sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2019 – 2022 uvrsti nov projekt Rekonstrukcija varovanega oddelka C v Domu Lukavci. Z izvedbo investicije bodo zagotovljene dodatne kapacitete za namestitev 12 oseb s težavami v duševnem zdravju brez privolitve na podlagi sklepa sodišča na varovanih oddelkih ter izpolnjevanje vseh prostorskih in tehničnih pogojev, na osnovi katerih bo mogoča verifikacija varovanega oddelka C v Domu Lukavci in njegova vključitev v mrežo varovanih oddelkov v posebnih socialnovarstvenih zavodih. Ocenjena vrednost investicije znaša 858.240,66 EUR z DDV. Ministrstvo bo v letu 2019 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 800.000,00 EUR, sredstva v višini 58.240,66 EUR pa bo zagotovil Dom Lukavci. Predviden zaključek investicije je v letu 2019.