Skoči do osrednje vsebine

Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij

Republika Slovenija se že dlje časa srečuje s problematiko pomanjkanja izvedencev iz področja psihologije, zato je ministrica za pravosodje Andreja Katič sklicala posvet z naslovom Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij, ki so se udeležili predstavniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Odvetniške zbornice Slovenije, Komisije za sodno izvedenstvo klinične psihološke stroke pri Zbornici kliničnih psihologov, Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva in drugi.

Problematiko skušamo v okviru pristojnosti Ministrstva za pravosodje že od leta 2013, intenzivneje pa (tudi v luči novega Družinskega zakonika) od leta 2017, zajeziti z večjim številom ukrepov, ki pa vsak posebej oziroma vsi skupaj zaenkrat še niso dali otipljivega rezultata.

Ministrstvo za pravosodje je tako v okviru javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v juniju 2017 poleg vseh dotedanjih podpodročij strokovnega področja psihologije, objavilo tudi novo podpodročje t.j. psihologija družine. Prav tako pa je bilo objavljeno tudi povsem novo strokovno področje socialno delo, ki naj bi prav tako pripomoglo k povečanju nabora strokovnjakov, ki bodo lahko opravljali izvedensko delo v družinskih sporih.

V letu 2018 je bil pripravljen povsem nov Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljnjem besedilu: ZSICT), ki je začel veljati 5. 7. 2018, v celoti pa se je začel uporabljati s 1. 1. 2019. Nov zakon zasleduje predvsem naslednje temeljne cilje: zagotavljanje visoke ravni kakovosti izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj, krepitev odgovornosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev in večje vloge stroke pri obravnavi strokovnih vprašanj.

V začetku februarja je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje, v okviru katerega je bilo predstavljeno in diskutirano o dejanskem stanju akutnega pomanjkanja števila sodnih izvedencev klinične psihologije, morebitnih razlogih za nizko odzivnost na javne pozive Ministrstva za pravosodje, razmisleku o možnosti ustrezne ureditve pogojev, ki jih predpisuje ZSICT (leta izkušenj), tehtanju med pomenom doseganja visoko strokovnih mnenj na eni strani in ažurnostjo sodnih postopkov na drugi, o problematiki ozaveščanja z javnimi pozivi Ministrstva za pravosodje, ter glede nabora institucij, ki bi lahko podajala tovrstna mnenja. Predstavljene so bile dosedanje aktivnosti, tudi obstoj seznama za ad hoc imenovanje pod mentorstvom.

Vsi prisotni na današnjem posvetu so se v okviru svojih aktivnosti že srečali z omenjenimi izzivi in zanje iskali rešitve, zato ministrica Katič meni, da je skupen sestanek odlična priložnost, da se združijo ideje v smeri odprave dolgoletne in vse bolj pereče problematike. Prisotni so tako soočili mnenja in predlagali dodatne - kratkoročne in dolgoročne - ukrepe, ki bodo omilili akuten problem pomanjkanja sodnih izvedencev. Nedvomno pa velja vse napore posvetiti tudi najbolj celostnemu, čeprav dolgoročnemu ukrepu, ki se pričenja z zagotovitvijo sredstev za financiranje nujno potrebnih specializacij, ki bodo lahko razširile krog potencialnih kandidatov za sodne izvedence.

Današnjo izmenjavo mnenj gre oceniti kot potrebno in primerno, ki je vse navzoče v mozaiku dolgoletnih prizadevanj še dodatno spodbudila k nadaljnjim razmišljanjem in iskanju ukrepov za zajezitev večletne pereče problematike.