Skoči do osrednje vsebine

Ložnica - ureditev struge v Gladomesu

Te dni je Direkcija za vode zaključila z deli na strugi Ložnice v Gladomesu, s čimer je rešen problem erozije brežin in zmanjšana ogroženost pred visokimi vodami. Z dodatnimi pragovi smo preprečili poglabljanje dna in povečali stabilnost struge. Obravnavani odsek med cesto Slovenska Bistrica – Oplotnica in naseljem Gladomes v dolžini 620 m ni bil namreč nikoli sistematično reguliran.

Zaradi bližine naselja je obstajalo v strugi več uravnav in ureditev, ki so bile izdelane nesistematično in s strani pribrežnih lastnikov. Problem je predstavljala nezadostna pretočnost struge in težave s poplavno varnostjo bližnjega naselja Gladomes, kar je posledica premajhnega pretočnega prereza in moteče zarasti ter nestabilnost struge (bočna erozija).