Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila besedilo predloga sprememb Zakona o nadzoru državne meje

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, ki ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Veljavni Zakon o nadzoru državne meje določa, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje. Za uspešno izvedbo teh nalog in nalog, predpisanih s pravnim redom EU, policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine ne glede na lastništvo, pri čemer morajo lastniki policiji omogočiti prost dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora državne meje. Skladno s tem so bili sprejeti določeni ukrepi, med njimi tudi postavitev začasnih tehničnih ovir. S postavitvijo, namestitvijo in uporabo tehničnih in drugih sredstev za opravljanje nadzora državne meje in preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje na zemljiščih se posega v ustavno pravico lastnine, zato zakon določa:

  • upravičenost do nadomestila lastniku ali osebam, ki uporabljajo zemljišče,
  • omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje, ki se izvaja ob državni meji potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev.

Postopki omejitve lastninske pravice s služnostjo v javno korist in določitve odškodnine so se izkazali za dolgotrajne in zapletene, kar je povzročilo nezadovoljstvo lastnikov zemljišč ob državni meji. Zato s spremembami zakona zagotavljamo hitrejše in učinkovitejše vodenje postopkov sporazumevanja za ustanovitve služnosti v javno korist in določitev primerne višine odškodnine zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir na zemljiščih ob državni meji. To pomeni, da se višina odškodnine oblikuje na podlagi metodologije, ki se uporablja za izračun višine nadomestila. Torej, da se za izračun upošteva podatek o vrsti dejanske rabe in bonitete zemljišča iz uradnih evidenc ter obseg in trajanje posega.

Obenem je Vlada RS sprejela sklep, da Ministrstvo za finance pri prvih naslednjih spremembah Zakona o dohodnini vanj vključi oprostitev plačila dohodnine za nadomestilo in odškodnino, izplačano v skladu z Zakonom o nadzoru državne meje.