Skoči do osrednje vsebine

V pripravi predlog sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu

Na Ministrstvu za infrastrukturo smo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP), s katerimi urejamo področje javnega potniškega prometa in v slovenski pravni red prenašamo Direktivo o spremembah Direktive o temeljnih kvalifikacijah voznikov in Direktive o vozniških dovoljenjih.

S predlagani spremembami in dopolnitvami se vzpostavlja pravna podlaga za uvedbo novih produktov splošne imenske mesečne vozovnice, ki bo predvidoma uvedena v začetku leta 2020. Gre za imensko enotno vozovnico, s katero bo javni potniški promet postal še dostopnejši in bolj prilagojen potrebam uporabnikov.

Zakon  ureja podlage za vodenje osebnih podatkov v centralni informatizirani zbirki podatkov integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). V predlogu so navedene tudi nekatere specifične skupine uporabnikov (npr. upokojenci, športniki, študenti invalidi), ter, da je ustrezno upoštevana zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

Urejeno je tudi vodenje podatkov o uporabi vozovnic, ki je potrebno za reševanje reklamacij in poravnave med prevozniki, ter vodenje podatkov o vseh skupinah izvajalcev (vozniki, prodajno osebje, kontrolorji).


Gibalno ovirani dijaki in študenti

Uvaja se pravna podlaga za ureditev brezplačnih prevozov za študente, ki so težko in težje gibalno ovirani. Težje in težko gibalno ovirani študenti imajo zagotovljen prevoz, ki ga izvajata društvi študentov invalidov, ni pa ustrezne pravne podlage, ki bi to jasno določala. S tem bo odpravljena nepravilnost, na katero že več let opozarja Varuh človekovih pravic.Hkrati s to pravico se ureja tudi pravna podlaga, da se uredi status majhne skupine dijakov, ki so gibalno ovirani in se izobražujejo v posebnih zavodih, niso pa kategorizirani kot težje in težko gibalno ovirani, da bi jim pripadal brezplačni prevoz. Ti dijaki dejansko ne morejo uporabljati javnega prevoza, v zakonu pa imamo izrecno prepoved, da bi se lahko financirali tudi posebni linijski prevozi, ki so za njih primerni. S predlogom nove ureditve se omogoča, da bodo ti zavodi za dijake organizirali prilagojene prevoze, MZI pa bo njihove vožnje financiral na enak način kot za druge dijake in študente, ki nimajo gibalnih oviranosti.


Ureja se tudi možnost, da bodo kategorizirani športniki, ki imajo status dijaka ali študenta pod enakimi pogoji dobili subvencionirano vozovnico tudi od kraja bivanja do kraja vadbe. Praktično to pomeni, da bodo športniki za enako ceno (25 evrov) dobili pravico do prevozov tudi do kraja, kjer najbolj pogosto vadijo.

Temeljne kvalifikacije voznikov

S tem predlogom se v slovenski pravni red prenaša tudi Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih. Spremembe bistveno ne spreminjajo koncepta pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov. Dodane so nekatere izjeme, za katere ni potrebno pridobiti temeljne kvalifikacije, nekatere že obstoječe izjeme pa so jasneje opredeljene. Sprememba Direktive 2003/59/ES omogoča, da vozniki tretjih držav dokazujejo kvalifikacijo tudi, če imajo kodo 95 vpisano v potrdilo za voznike nedržavljane EU (potrdilo o zaposlitvi) v skladu z Uredbo 1072/2009/ES. Ker se v praksi ne izvaja, se predlaga črtanje pospešenega pridobivanja kvalifikacij, saj je tak sistem dejansko za voznike daljši in bolj zamuden od sistema z izpitom, ki se v praksi edini izvaja. Ker se  zakonske določbe v praksi ne izvajajo, se predlaga ohranitev sistema pridobitve kvalifikacije z izpitom. Pri ostalih spremembah gre za uskladitev pojmov z direktivami EU in sicer na področju navedb kategorij vozniškega dovoljenja ter običajnega bivališča.

Predlog vzpostavlja tudi pravno podlago za podaljšanje koncesijskih razmerij za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov po 2. 12. 2019, ko se iztečejo trenutno veljavne koncesije.