Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za finance zaključilo pogovore in pripravilo predloge za spremembo davčne zakonodaje

Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog, o katerem so bili včeraj seznanjeni tudi člani pogajalske skupine Ekonomsko–socialnega sveta, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo.

Napisna tabla Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Ministrstvo za finance je usklajevanju s socialnimi partnerji namenilo veliko časa v želji, da dosežemo čim širši konsenz glede načrtovanih davčnih sprememb. Pripravljeni predlogi so rezultat razprav, številnih opravljenih analiz ter predhodno prejetih predlogov sprememb na davčnem področju. Osnovni cilj, ki smo mu na Ministrstvu za finance sledili, je razbremenitev stroškov dela, s čimer se bo krepila konkurenčnost poslovnega okolja, ohranilo vzdržno in stabilno gospodarsko okolje ter s tem gospodarska rast.  S prestrukturiranjem davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb ter obremenitve kapitala se bo zagotavljalo uravnoteženje javnih financ in ohranilo približno enako raven socialne države. Rešitve bodo zajete v novelah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov:

• zvišujejo se meje vseh davčnih razredov, znižujeta  se davčni stopnji v 2. (s 27 % na 26 %) in 3. davčnem razredu (s 34 % na 32 %);

• zvišuje se splošna olajšava s 3.302,70 evrov na 3.500,00 evrov;

• dodatna splošna olajšava se spreminja tako, da se bo vsem dohodkom do višine 13.316,83 evrov priznalo linearno zmanjšanje dodatne splošne olajšave glede na višino skupnega dohodka s čimer se bo zagotovilo, da zaposleni zaradi zvišanja minimalne plače ne bodo na slabšem;

• zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 25 % na 27,5 % in v enaki višini tudi stopnja obdavčitve dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov;

• spreminja se zniževanje davčne stopnje glede na dobo imetništva (do 5 let 27,5 %, od 5 do 10 let 20 %, od 10 do 15 let 15 %, od 15 do 20 let 10 %) in se ohranja stopnja 0 za dobo imetništva nad 20 let;

• zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 25 % na 27,5 %, pri čemer se zvišuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, z 10 % na 15 %;

• uvaja se minimalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini 7 %;

• stopnja davka od dohodkov pravnih se zvišuje za eno odstotno točko, in sicer z 19 % na 20 %.

Pripravljeni ukrepi, ki sledijo zastavljenim ciljem, ne pomenijo, da je delo na tem področju končano. Z razvojem primernih ukrepov bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Nadaljnji koraki bodo pripravljeni skrbno in premišljeno, ob spremljanju širšega gospodarskega okolja ter v luči ohranjanja uravnoteženosti javnih financ. 

Predlagane novele bodo v petek, 21. junija 2019 pripravljene za enomesečno javno obravnavo. Predvidoma v juliju bodo predlogi predstavljeni tudi na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Državni zbor bi predloge novel po sprejemu na vladi, tako lahko obravnaval jeseni. Ocenjujemo, da bi na ta način še zagotovili dovolj časa, da gospodarstvo spremembe davčne zakonodaje vključi v poslovne načrte in se pripravi na njihovo uveljavitev z začetkom leta 2020.