Skoči do osrednje vsebine

Ministrstva in občine o zmanjšanju stroškov občin

V torek 18. junija 2019 se je na 3. seji sestala vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin. Vladi bo predlagala spremembo 25 zakonov, s katerimi bodo občinam znižani stroški. S tem bo vlada uresničila zavezo, ki jo je dala občinam lani novembra ob podpisu Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.

Gre za prvi primer sistematičnega pregleda zakonodaje, ki ureja naloge in pristojnosti občin, od reforme lokalne samouprave 1994, saj je vladna skupina obravnavala kar tretjino vseh zakonov, ki določajo pristojnosti občin.  Delovna skupina bo hkrati obravnavala učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin. 

Vlada bo spremembe zakonov predlagala v treh skupinah. V prvi bo sprememba predvidoma desetih predpisov zajeta v poseben Zakon o zmanjšanju stroškov občin, ki bo pripravljen še pred poletjem, predlog bo obravnavan hkrati s proračunskimi dokumenti, da bi spremembe lahko pričele veljati s 1.1.2020.  Po oceni vladne strani prinaša več kot 31 mio evrov manj stroškov za občine, nekateri od zakonov pa bodo občinam omogočili dodatne vire ali zmanjšali administrativne ovire. Celotni finančni učinek za prvo fazo  bo znan julija. 

 Druga tretjina zakonov, katerih spremembe so že v pripravi, bo po oceni pristojnih ministrstev nared za obravnavo v skladu s term

inskim načrtom ministrstva. Vsa ministrstva ocenjujejo, da bodo tudi te spremembe pričele veljati s 1.1.2020. Ocena finančnih učinkov bo znana, ko bodo znane vse z občinami dogovorjene rešitve.

 Tretja skupina, gre za pet zakonov, pa je povezana z večjimi sistemskimi spremembami, kjer ministrstva še oblikujejo konceptualne rešitve, ki zahtevajo širši družbeni in politični konsenz. Vsebino teh predpisov bodo ministrstva in občine uskladili, ko bodo rešitve pripravljene. 

 Minister za javno upravo Rudi Medved je kot vodja delovne skupine dejal, da je bilo v štirih mesecih in pol opravljeno veliko delo, ki je podkrepljeno s konkretnimi učinki, prihranki za občine. »S sodelovanjem in dialogom ter iskanjem kompromisov smo skupaj, državna uprava in lokalna samouprava, dokazali, da je to prava pot do rezultatov. Dialog med državo in občinami mora potekati neprenehoma. K temu smo se zavezali tudi v koalicijski pogodbi in to uresničujemo.« 

Ob tem je minister izrazil upanje, da bo ta delovna skupina s takšno resnostjo in zagnanostjo nadaljevala svoje delo tudi v prihodnje, oziroma bo vladi predlagal, da se zagotovi permanentni obstoj takšne skupine, ne le zaradi znižanja stroškov občin, ampak tudi zaradi boljše vključenosti lokalnih skupnosti v zakonodajne postopke.

»Rezultati te skupine niso pomembni le zaradi zmanjšanja stroškov občin, ampak gre tudi za odpravo marsikatere administrativne ovire,« je še povedal minister za javno upravo ter dodal, da »z naborom konkretnih ukrepov, ki so tudi med resorji vlade usklajeni, občinam znižujemo stroške občin za približno 30 mio evrov.«

 Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo je pojasnil, da je delovna skupina na preko 30 sejah prečesala kar 61 predpisov, ki se tičejo lokalne samouprave. Nato je število predpisov zlagoma reducirala in končno je ostalo 25 predpisov, ki se bodo v nadaljnjih korakih deležni sprememb z namenom znižanja stroškov občin. 

 Igor Žavbi s kabineta ministra je dejal, da so se »zmotili tisti, ki so tej delovni skupini propad, prav tako tudi tisti, ki so menili, da je možno stvari rešiti čez noč.«

 Tudi predstavniki občin so se strinjali, da je delovna skupina uspešno opravila svoje delo in da ga tudi v prihodnje nadaljuje. Izrekli so pohvalo celotni strokovni ekipi., ki deluje v okviru skupine. 

 Jasmina Vidmar (Skupnost občin Slovenije) je pohvalila odlično delo skupine, se zavzela za nadaljnji dialog ter dodala, da so bile prve pobude za takšen način dela prvič dane že leta 2015, vendar rezuktati niso bili tako uspešni. Veliko vrednost v dialogu te delovne skupine je izpostavil tudi Miloš Šenčur (Združenje mestnih občin Slovenije), ki je ob tem dejal, da je »končno lokalna samouprava postala slišan sogovornik.« Mihaela Smrdel (Združenje občin Slovenije) je dodala, da je nedvomno koordinacijska vloga Ministrstva za javno upravo pripomogla k uspehu in rezultatom. »Ti so dovolj konkretni, da bodo učinki tudi. Izražamo zadovoljstvo nad opravljenim delom, ki se bo še nadaljevalo,« je dodala.

 ---------------------------

Delovno skupino je vlada ustanovila 31. januarja letos, z delom pa je pričela 20. februarja. Obravnavala je skupno predloge za spremembo 61 predpisov, ki so jih predlagala reprezentativna združenja občin. Delovna skupina je bila imenovana na podlagi novembra lani sklenjenega dogovora med združenji občin in vlado, da se opravi pregled občinskih pristojnosti in s tem povezanih stroškov občin in presodi, ali je te mogoče zmanjšati. V štirih mesecih in pol se je sestala na 33 sejah v ožjem in širšem sestavu. Vladna skupina je svoje delo sicer zaključila s tem, ko je določila zakone, ki jih je treba spremeniti, vendar vse konkretne rešitve še niso dogovorjene. Zato bo minister Rudi Medved, ki vodi vladno delovno skupino, vladi predlagal podaljšanje mandata skupini vsaj do konca letošnjega leta.