Skoči do osrednje vsebine

Mesto sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije in nadaljnji postopki

Republika Slovenija je 12. 6. 2019 prejela mnenje Odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede ustreznosti slovenskega kandidata prof. Marka Pavlihe za sodnika na Splošnem sodišču EU, iz katerega izhaja da kandidat na odboru ni prejel zadostne podpore. Zaslišanje kandidata je potekalo 7. 6. 2019. Ministrstvo za pravosodje bo 14. 6. 2019 v Uradnem listu RS objavilo nov razpis za 1 sodniško mesto na Splošnem sodišču EU, s 15-dnevnim rokom za prijavo.

Ministrstvo bo po prejemu prijav le-te pregledalo ter bo popolne prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, odstopilo predsedniku Republike Slovenije, ki bo za oblikovanje mnenja o kandidatih zaprosil Sodni svet ter Vlado Republike Slovenije. Predsednik republike se bo po prejemu obeh mnenj opredelil do kandidatov ter posredoval predloge potrebnega števila kandidatov v izvolitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
V postopku predlaganja kandidata Republike Slovenije za drugo sodniško mesto na Splošnem sodišču bosta predvidoma 13. 6. 2019 Sodni svet in Vlada Republike Slovenije obravnavala kandidature in podala mnenje. Predsednik Republike Slovenije se bo po prejemu obeh mnenj opredelil do kandidatk in kandidatov ter posredoval predlog potrebnega števila kandidatov v izvolitev Državnemu zboru Republike Slovenije. Nadalje bo postopek tekel kot navajamo zgoraj.
Kandidata Republike Slovenije za sodnika na Splošnem sodišču EU izvoli Državni zbor s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Republika Slovenija o izvoljenem kandidatu obvesti Generalni sekretariat Sveta EU. Kandidata bo nato zaslišal Odbor iz člena 255 in podal mnenje.
V skladu z 48. členom Statuta Sodišča EU ima Splošno sodišče EU od 1. 9. 2019 dalje dva sodnika na državo članico. Republika Slovenija je drugo sodniško mesto pridobila v sklopu 3. faze reforme sodišča.
Sedanjemu slovenskemu sodniku na Splošnem sodišču EU Miru Preku se šest-letni mandat izteče 31. 8. 2019. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Statuta Sodišča EU pa sodnik ohrani svoj mandat dokler njegov naslednik ne nastopi svoje funkcije.
Republika Slovenija vodi nacionalne postopke za predlaganje kandidatov za sodnike Splošnega sodišča EU skladno z določili Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02).
Skladno s členoma 253 in 254 Pogodbe o delovanju Evropske unije sodnike Splošnega sodišča EU v medsebojnem soglasju imenujejo vlade držav članic po posvetovanju z odborom iz člena 255. Mnenje odbora je namenjeno izključno vladam držav članic in ne more biti razkrito javnosti.