Skoči do osrednje vsebine

Govor generalnega državnega odvetnika

Državno odvetništvo pozdravlja krepitev njegove svetovalne funkcije.

Govor mag. Jurija Groznika, generalnega državnega odvetnika, Dnevi državnega odvetništva RS, Otočec, 10. junij 2019

Dovolite mi, da vas z veseljem pozdravim na drugih Dnevih državnega odvetništva Republike Slovenije. Izrekam vam dobrodošlico in zadovoljstvo, da ste z nami.

Pred letom dni, ko smo šteli, da smo se zbrali ob prvem rojstnem dnevu na novo ustanovljenega organa, ker je maja 2017 v veljavo stopil nov Zakon o državnem odvetništvu, smo zdaj starejši za leto dni. To ni dolga doba, da bi lahko povsem celovito ocenili, kaj nam je reforma, ki je konceptualno in vsebinsko posegla v delo državnega odvetništva, prinesla in kaj odvzela. Vendar sem prepričan, da bomo z vsemi deležniki, ki smo vpeti v proces presoje, ali sledimo cilju učinkovite zaščite premoženjskih in drugih interesov pred domačimi in tujimi sodišči, znali oceniti, kaj bi v prihodnje kazalo spremeniti, ker se je izkazalo kot ovira pri učinkovitem delu državnega odvetništva. Predvsem zaradi novih pristojnosti in števila subjektov, ki jih zastopa državno odvetništvo in jim pravno svetuje.

Dovolite mi, da sem nekoliko konkreten. Nove, zelo obsežne spremembe v obsegu in načinu dela državnega odvetništva so nedvomno prinesle določbe zakona o oblikovanju pravnega mnenja in zastopanja na zahtevo državnega organa in drugih subjektov, kot so javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, samoupravne lokalne skupnosti, javna podjetja ali gospodarske družbe, ki so v celoti v lasti države.

Državno odvetništvo pozdravlja krepitev njegove svetovalne funkcije pri zaščiti premoženjskih in drugih interesov države pred sodišči, pri čemer je treba poudariti, da gre za strokovno izjemno zahtevno delo, saj zadeva različna pravna področja in različne vsebine, ki terjajo specifična znanja. Ker državni organi - tako izhaja iz poročila o delu državnega odvetništva v preteklem letu - na delo državnega odvetništva niso imela posebnih pripomb, se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo to delo opravljali kakovostno, skrbno, vestno in tekoče, čeprav smo prepričani, da bodo zaradi različnega tolmačenja zakona nujne tudi njegove spremembe. Državno odvetništvo namreč ne more biti organ, ki bo denimo preverjal vsako pogodbo državnega organa posebej, saj bi s tem prišel v nemogoč položaj, ki bi ga pahnil v nesorazmerno obremenitev. Hkrati pa bi lahko prišlo do zastoja v delovanju in izvajanju nalog posameznih državnih organov.

Statistika opravljenega dela v letu 2018 pa brez dvoma potrjuje, da je izdelava pravnih mnenj oziroma zahtev za pravno svetovanje povzročila izredno povečan obseg dela Državnega odvetništva RS.

K temu naj dodam, da smo zaradi novih pristojnosti zabeležili bistveno povečan pripad predvsem na področjih insolventnosti in prisilnega prenehanja, prav tako pa tudi na področjih nepravdnih postopkov, predvsem razlastitvenih zadev, ter upravnih zadev.

Državno odvetništvo prejema veliko zahtev za vložitev tožb, ki so po temelju seveda zelo raznolike. V nekaterih primerih od strank ne dobi podpore v smislu pravne argumentacije in je zaradi zelo obsežnega pravnega področja v tem smislu lahko v hendikepu. Pri tem ne gre za kritiko delovanja državnih organov, ampak za dejstvo, da je delo na spisih za državno odvetništvo - zaradi že omenjene obsežnosti pravnih področij in subsumpcije dejanskega stanja pod ustrezne pravne norme - lahko časovno dolgotrajno in strokovno izjemno zahtevno. Zato si prizadevamo za krepitev specialnih znanj državnih odvetnic in državnih odvetnikov, kar pa je povezano tudi z optimizacijo delovnih procesov, tehnično in finančno podporo ter ustrezno kadrovsko zasedenostjo.

Za povsem novo zakonsko obveznost predhodnega postopka poskusa mirne rešitve spora, ki je povezana s prizadevanji države za zmanjšanje sodnih postopkov in s tem razbremenitvijo sodišč, kar v državnem odvetništvu posebej pozdravljamo, bo morala zagotovo nekaj odgovorov dati sodna praksa. Pri tem imam v mislih predvsem to, kako ravnati in zaključiti zadevo, če oseba, ki namerava začeti pravdni ali drug postopek proti državi ali državnim organom, vloži nepopoln predlog za rešitev spornega razmerja.

Izziv predstavlja tudi izvajanje zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške. Tokrat je državno odvetništvo prvič postalo pristojno za pravno svetovanje in zastopanje fizičnih oseb. V tem primeru tistim, ki so lastniki nepremičnin na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije. Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kopru je po pregledu dejanskega in preučitvi pravnega stanja iz predloženih listin ter javnih evidenc pripravil obsežno pravno mnenje, v katerem delu oziroma glede katerih konkretnih razmerij in pravic lahko državno odvetništvo prevzame pravno zastopanje in nosi vse stroške, ki so potrebni v postopkih pred hrvaškimi sodišči in organi.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, cenjeni gostje,

prepričan sem, da imamo vsi, ki smo danes zbrani, enak cilj: krepiti vladavino prava. Državno odvetništvo je odvetnik države, država smo vsi. Zato je na vseh nas, da pri vsakem posamezniku krepimo občutek, da vrednote pravne države in pravičnosti niso mrtva črka na papirju. Državno odvetništvo si bo tudi v prihodnje prizadevalo, da z aktivnim pristopom k doseganju teh ciljev pripomore. Seveda ni vse samo na nas. Zato vsem skupaj želim, da bi bili na tej poti čim bolj uspešni.

Drage kolegice, dragi kolegi,

zahvaljujem se vam za prizadevno delo. Premalokrat drug drugemu izrečemo kakšno priznanje, zato naj bo to priložnost za to. Hvala za vaš trud. Vem, da je za njim veliko, včasih tudi, kot bi rekli "nevidnega" dela, ki je povezano z neprespanimi nočmi, saj so časovni roki nemalokrat neusmiljeni, skrb, ali smo storili vse, kar bi lahko in predvsem, ali smo storili prav, pa velika. Sami najbolje vemo, kaj nam je v prihodnje še storiti, kje smo lahko še boljši. Skupaj nam bo zagotovo uspelo.

Hkrati se zahvaljujem našim gostiteljem. Zbrani smo v prečudovitem okolju, ki ga povezuje reka Krka - mnogi bi dejali smaragda rečna lepotica. Preseneča s svojo živahnostjo in ustvarjalnostjo, tako kot gotovo ljudje, ki živijo ob njej.

Hvala za vašo pozornost in prijeten dan vsem.