Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da z dnem 15. 2. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

Izzive, ki jih Evropska komisija izpostavlja smo do določene mere opredelili tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ). Evropska komisija na področjih, ki jih pokriva MDDSZ, izpostavlja potrebo po sprejetju ukrepov za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in zagotavljanje primernih pokojnin, reševanje nizke delovne aktivnosti starejših delavcev, tudi v povezavi s predčasnim upokojevanjem ter reševanje obstoječih izzivov na trgu dela in pomen digitalnega opismenjevanja. 

Kot nakazuje Evropska komisija, kljub padanju nezaposlenosti na eni strani in višanju zaposljivosti na drugi, ostajajo določeni izzivi na trgu dela, kot je delež dolgotrajno brezposelnih, katerih število se sicer zadnja leta zmanjšuje. Delež dolgotrajno brezposelnih namreč predstavlja skoraj polovico vseh brezposelnih, med katerimi je velik delež nizko izobraženih in starejših. Na MDDSZ potrebe nizko izobraženih in starejših na trgu dela naslavljajmo v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja, znotraj nabora programov ter ukrepov formalnega in neformalnega izobraževanja; tako brezposelnih kot tudi zaposlenih. Cilj je povečanje njihove zaposljivosti in okrepitev vseživljenjskega učenja. V izvajanju so tudi ukrepi spodbujanja zaposlovanja, ki marsikateremu starejšemu in nizko izobraženemu brezposelnemu pomagajo pri reintegraciji na trg dela.  

Na področju pokojninskega sistema Evropska komisija za Slovenijo izpostavlja potrebo po sprejetju ukrepov za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in zagotavljanje primernih pokojnin. V tej smeri trenutno potekajo pogajanja s socialnimi partnerji, kjer si skupnimi močmi prizadevamo za iskanje ustreznih rešitev, ki bi zasledovale omenjena cilja. K reševanju problematike na področju pokojnin in nizke delovne aktivnosti starejših delavcev je MDDSZ pristopilo s predlogom sprememb pokojninske in zakonodaje s področja trga dela. Gre za predloge rešitev, ki odgovarjajo na izzive v luči demografskih trendov (staranje prebivalstva, nizka stopnja delovne aktivnosti starejših), stanja na trgu dela (pomanjkanje delovne sile, preprečevanje zlorab) in socialne varnosti ranljivih skupin (določene kategorije upokojencev, brezposelne osebe in osebe, ki so socialno ogrožene). Z namenom večje vključenosti starejših na trg dela na MDDSZ potekajo tudi različni ukrepi in programi, namenjeni tako starejšim brezposelnim kot zaposlenim, financirani iz Evropskega socialnega sklada. Cilji teh programov so prehod v zaposlitev s pomočjo subvencij za zaposlitev, oprostitve plačila prispevkov, izboljšanje zaposljivosti starejših, prilagajanje delovnih mest starejšim, spodbujanje kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev in opolnomočenje delodajalcev za sodelovanje s starajočo se delovno silo.

Evropska komisija izpostavlja tudi pomen digitalnega opismenjevanja, kjer nekatere aktivnosti v Sloveniji že potekajo. Na Zavodu RS za zaposlovanje je v teku okrepljeno izvajanje digitalnega opismenjevanja brezposelnih oseb v okviru aktivne politike zaposlovanja.