Skoči do osrednje vsebine

Za Kompetenčne centre za razvoj kadrov 7 milijonov evrov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 7 milijonov evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 3,7 milijona evrov, na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 3,3 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 5,6 milijona evrov.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022 (KOC 3.0) bo z dodatnim vlaganjem v usposabljanja zaposlenih, spodbujanjem razvojnih sprememb v podjetjih in krepitvijo mreženja ter povezovanja podjetij krepil konkurenčnost slovenskega gospodarstva in izboljšal položaj zaposlenih na trgu dela. Program bo spodbujal izvajanje usposabljanja zaposlenih za povečanje njihove produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. 

V okviru naložbe KOC 3.0 bo izveden javni razpis s ciljem izboljšanja prednostnih ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanja njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti. 

Načrtuje se sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj desetih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami prednostnih področjih uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji pametne specializacije. 

Podjetja, ki bodo vključena v projektna partnerstva, bodo svoje zaposlene vključevala v različna usposabljanja, glede na t.i. kompetence prihodnosti. S tem se bo izboljšala prilagodljivost zaposlenih na hitre spremembe ter tudi okrepila ozaveščenost o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju. Izvajale se bodo dejavnosti, kot so načrtovanje kariere, ugotavljanje kompetenc zaposlenih, potrebe po usposabljanju in izvajanje usposabljanj. 

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.