Skoči do osrednje vsebine

Grlić: Kljub nekoliko manj kršitvam z ravnijo spoštovanja zakonodaje ne moremo biti zadovoljni

Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 12.928 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 24.363 kršitev in izdali 10.481 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter izrekli za 3.833.344,66 evrov glob. "Kljub nekoliko manj ugotovljenim kršitvam z ravnijo spoštovanja predpisov še ne moremo biti zadovoljni," predstavljene podatke ocenjuje glavni inšpektor Jadranko Grlić.

V letu 2018 je IRSD prejel 6.384 prijav, kar je nekoliko manj kot v letu 2017 (6.777 prijav), vendar pa so prijave zadnja leta vse bolj prepletene in se nanašajo na področja, ki zahtevajo bolj poglobljene nadzore in daljše obdobje preučevanja poslovanja delodajalca. Na področje delovnih razmerij se je od tega v letu 2018 nanašalo 5.050 novih prijav. Inšpektorji s področja nadzora delovnih razmerij so v nadzorih ugotovili 10.103 kršitve, od tega največ na področju plačila za delo, in sicer kar 5.538 kršitev, kar predstavlja več kot 50 % vseh kršitev na področju nadzora delovnih razmerij. Med vsemi kršitvami glede plačila za delo so najbolj izstopale kršitve glede plačilnega dneva (2.332 kršitev), pri čemer v teh primerih ne gre le za neizplačilo plače, temveč pogosto za nepravočasno izplačilo plače, veliko je bilo ugotovljenih tudi kršitev glede regresa za letni dopust (1.926 kršitev). Inšpektorji sicer že od leta 2009 največji delež kršitev ugotavljajo na področju plačila za delo. 

Na področju delovnih razmerij opažamo, da se spoštovanje delovnopravne zakonodaje sicer počasi izboljšuje, a se je treba zavedati, da se to izboljšanje z vidika ugotovitev inšpektorata za delo pozna z določenim časovnim zamikom, saj se precej kršitev, obravnavanih v letu 2018, nanaša še na pretekla obdobja. Glede na še vedno številne prijave in ugotovitve inšpektorata pa z ravnijo spoštovanja predpisov na področju delovnih razmerij še vedno nikakor ne moremo biti zadovoljni

Na področje varnosti in zdravja pri delu se je v letu 2018 nanašalo 1.061 novih prijav, število prijav pa se vsako leto povečuje. Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so v letu 2018 ugotovili 14.137 kršitev in med vsemi ugotovljenimi kršitvami ponovno izstopajo kršitve, ki se nanašajo na postopke ocenjevanja tveganj in na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem. V skoraj enakih deležih pa sledijo kršitve, ki so jih inšpektorji ugotovili v zvezi z urejenostjo delovnih mest na začasnih in premičnih gradbiščih ter v zvezi z usposabljanjem delavcev za varno delo. Te kršitve so skupaj predstavljale skoraj 61 % glede na vse ugotovljene kršitve. 

Ne glede na to da se je v letu 2018 število ugotovljenih kršitev ponovno nekoliko znižalo, ne moremo trditi, da se razmere na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji opazno izboljšujejo. Še vedno ugotavljamo, da se delodajalci kot odgovorne osebe ne zavedajo svoje odgovornosti za zagotavljanje varnosti in zdravja svojim delavcem, kar še posebno velja za delodajalce, ki zaposlujejo manjše število delavcev. Nezavedanje odgovornosti delodajalcev pa se kaže tudi v nezadostnem obravnavanju problematike s tega področja in v prevelikem zanašanju na zunanje strokovne delavce, od katerih pa marsikdo svojih nalog ne opravlja strokovno. Zato je IRSD v letu 2018 dal poseben poudarek ozaveščanju delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov ter zunanjih strokovnih služb glede njihove vloge in odgovornosti, predvsem v okviru akcij in nudenih strokovnih pomoči. 

Socialna inšpekcija je v letu 2018 prejela 273 prijav ter zaključila z obravnavo 289 inšpekcijskih zadev. Največ inšpekcijskih zadev, kar 59 %, se je zaradi raznolikosti in občutljivosti nalog, ki jih opravljajo, ter pooblastil, ki jih imajo, pričakovano nanašalo na ravnanja centrov za socialno delo. Približno 17 % zaključenih inšpekcijskih zadev se je nanašalo na delo izvajalcev institucionalnega varstva starejših. V zaključenih inšpekcijskih zadevah so inšpektorji izvajalcem v 107 primerih izrekli naročila in ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Delež ugotovljenih nepravilnosti, ki so pomembno vplivale na položaj uporabnikov storitev, se je zvišal z 8 % v letu 2017 na 10 % v letu 2018. Delež vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, ki sicer niso neposredno vplivale na pravice uporabnikov, so pa zviševale verjetnost za kršitev pravic uporabnikov pri nadaljnji obravnavi, se je zvišal s 26 % v letu 2017 na 27 % v letu 2018.   

S projektom Odpravimo konflikte na delovnem mestu – ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem, ki je financiran s prispevkom Evropskega socialnega sklada (80 %) in pripadajoče udeležbe Republike Slovenije (20 %), je IRSD v letu 2018 krepko presegel kazalnike, ki se nanašajo na število delodajalcev, informiranih o vsebinah projekta, saj so sodelavci projekta o pomenu zagotavljanja dostojnega dela (zlasti varnega in zdravega delovnega okolja) informirali 1.292 delodajalcev (letni cilj tega kazalnika je: 1.080 delodajalcev) in o institutu posredovanja v sporu seznanili skupno 413 delodajalcev (letni cilj tega kazalnika je: 300 delodajalcev). Od 47 pobud za posredovanje v sporih, ki so jih prejeli, so bili izpolnjeni pogoji za posredovanje oziroma mediacijo in se je ta dejansko začela izvajati v 29 primerih, od tega je bil v 19 primerih  (že) dosežen sporazum med delavcem in delodajalcem. V letu 2018 je projektna enota pripravila tudi besedilo prvega osnutka priročnika za pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, ki ga mora pripraviti v času trajanja projekta v skladu s sprejetimi cilji.