Skoči do osrednje vsebine

Posvetovanje o predlogu posodobljene Predhodne ocene poplavne ogroženosti Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) začenja posvetovanje z vsemi javnostmi o predlogu posodobljene Predhodne ocene poplavne ogroženosti Republike Slovenije, ki vključuje tudi preveritev in posodobitev nabora območij pomembnega vpliva poplav.

Posvetovanje z javnostmi se nanaša na predlog posodobljenega dokumenta Predhodne ocene poplavne ogroženosti RS, ki skupaj s kartografskim gradivom vključuje tudi preveritev in posodobitev nabora območij pomembnega vpliva poplav. Zainteresirane javnosti vabimo, da na gradivo podajo pripombe, komentarje, predloge in pobude, in sicer do vključno 20. 12. 2018, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si ali na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (s pripisom: Predhodna ocena poplavne ogroženosti).

MOP v okviru izvajanja EU poplavne direktive (oz. v skladu z Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami pripravil predlog posodobljene Predhodne ocene poplavne ogroženosti RS, ki vključuje tudi preveritev obstoječih območij pomembnega vpliva poplav in predlog določitve novih oz. dodatnih območij pomembnega vpliva poplav v RS.

Gradivo je dostopno na: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/zmanjsevanje_poplavne_ogrozenosti/posvetovanje_z_javnostmi_2018/