Ugrás a tartalomra

Szlovéniában vagy külföldön állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezhetünk, a tartózkodási céltól és időtartamtól függően. Az állandó lakóhely az a lakcím, ahol az egyén ténylegesen és hosszabb ideig tartózkodik, és élete középpontjában áll. Az ideiglenes tartózkodási hely az a cím, ahol az egyén munkavégzés, iskoláztatás vagy egyéb okból lakik, és ahol nem szándékozik állandóan tartózkodni. Az állandó lakóhely címe a háztartáshoz kötődik.

Az állampolgárnak állandó lakóhelyét azon a címen kell bejelenteni, ahol állandóan tartózkodik, vagyis azon a címen, amely életének központja. A háztartás is ehhez a címhez kötődik. Egyidőben az állampolgár ideiglenes tartózkodási hellyel is rendelkezhet, ha munkavégzés, iskoláztatás, büntetés-végrehajtás vagy egyéb okok miatt más címen lakik. Az állampolgár a Szlovén Köztársaság területén jelenti be állandó vagy ideiglenes lakóhelyét, ha pedig külföldön lakik, akkor ott kell bejelentenie az állandó, illetve ideiglenes lakcímét.

Állandó lakóhely

Az állandó lakóhely az a Szlovén Köztársaságban található lakcím, ahol az egyén állandóan lakik, és amely élete központja, amelyet családi, partneri, munka-, gazdasági, társadalmi és egyéb kapcsolatai alapján kell megítélni, amelyek arra utalnak, hogy az adott személy és a lakóhelye között szoros és tartós kapcsolat van. A Szlovén Köztársaság területén található cím elemei a község, a település, az utca, a házszám, valamint a házszám kiegészítése és ha van, akkor a lakásának száma.

Az állandó lakóhely bejelentése

Az állandó lakóhely bejelentésére bármely közigazgatási egység illetékes.

Az állandó lakóhelyet az állampolgárnak és az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek beköltözését követően nyolc napon belül köteles bejelenteni, azon a címen, ahol állandóan tartózkodik, és amelyet Helyiség-nyilvántartás tartalmaz.

Ha a külföldi személy már a Szlovén Köztársaságban lakik, és később állandó tartózkodási engedélyt szerez, akkor az állandó tartózkodási engedély kézbesítésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie állandó lakóhelyét ezen a címen.       

A gyermek állandó lakóhelyének bejelentése

A cselekvőképtelen személy állandó lakóhelyét mindkét szülő, vagy a másik szülő, illetve törvényes képviselő jóváhagyásával csak az egyik szülő is bejelentheti, azon a címen, ahol állandó lakóhellyel rendelkezik.

A másik szülő jóváhagyása nem szükséges:

 • ha a gyermeket azon a címen jelenti be a Szlovén Köztársaságban, amely megegyezik mindkét szülő címével,
 • ha a lakcímbejelentés külföldi gyermekre vonatkozik,
 • ha a gyermek állandó lakhelyét a felügyeleti joggal rendelkező szülő jelenti be,
 • ha a gyermek állandó lakhelyét a közös gyermekek gondozásáról, neveléséről és eltartásáról szóló megállapodás, vagy illetékes bíróság határozata határozza meg,
 • ha a másik szülő lakhelye ismeretlen,
 • ha a másik szülőt megfosztják cselekvőképességétől vagy szülői jogaitól,
 • ha a másik szülőt felfüggesztik a szülői jogok gyakorlása alól.

Újszülött bejelentése nem szükséges, mivel a törvény meghatározza, hogy mi tekinthető az újszülött állandó lakhelyének. Ha a gyermek a Szlovén Köztársaságban született, akkor állandó lakóhelye megegyezik az anya állandó lakóhelyével, és ha az anyának nincs állandó lakóhelye a Szlovén Köztársaságban, akkor az apa állandó lakóhelye lesz a gyermek állandó lakóhelye. A külföldi újszülött állandó tartózkodási helyét csak az állandó tartózkodási engedély kézbesítését követően kell bejelenteni, a bejelentés azonban születése napjától érvényes. Ha a gyermeknek nem az automatikusan meghatározott címen van az állandó lakóhelye, vagy a szüleinek a tényleges állandó lakóhelye címén kell a gyermeket bejelenteniük, akkor ez a bejelentés az állandó lakóhely újonnani megállapításának napjától és nem születésétől kezdve érvényes.

Az állandó lakóhely bejelentésénél szükséges tanúsítványok

Az állandó lakóhely bejelentésekor a személynek, törvényes képviselőjének vagy meghatalmazottjának igazolnia kell személyazonosságát és meg kell adnia azt a címet, ahova bejelentkezik. Ennek során valós információkat kell megadnia, amelyeket kézzel írt aláírásával megerősít

Az állandó lakóhely bejelentésekor igazolni kell a bejelentésben szereplő címen való tartózkodási jogot. Az alábbiak tanúsítványok bizonyítják, hogy valakinek joga van az adott címen tartózkodni:

 • nyilatkozat tulajdonjogáról, illetve társtulajdonosi jogáról,
 • bérleti vagy albérleti szerződés,
 • a tulajdonos beleegyezése, ha több tulajdonos van, akkor elegendő egy tulajdonostárs beleegyezése,
 • a bérbeadó beleegyezése.

Kivételesen nem szükséges a lakcímen való tartózkodás jogának igazolása, és nem igénylik, ha cselekvőképtelen személyt jelentenek be a szülők vagy más törvényes képviselő címére.

Ha egy személy ideiglenes tartózkodási hellyel is rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, akkor az állandó lakóhely bejelentésekor ki kell választania a kézbesítési (értesítési) címet is.

Elektronikus bejelentkezés

Az állandó lakóhelyet az e-uprava portálon keresztül (elektronikus kormányablak) is be lehet jelenteni, kézzel írt aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően.

Az állandó lakóhely megszüntetése

Az állandó lakóhely az alábbiak esetében szűnik meg:

 • új állandó lakóhely bejelentésével,
 • külföldi állandó lakcím bejelentésével,
 • a személy elhalálozásával,
 • a tényleges állandó lakóhely meghatározásának eljárásában eljáró közigazgatási egység döntése alapján, ha a személy új állandó lakóhelyet jelent be végleges határozat alapján, külföldi állandó lakcímet jelent be, törvényes tartózkodási helyet jelent be, vagy ha az ebben az eljárásban hozott végleges határozattal megszűnik a bejelentett állandó lakóhelye.

Az állampolgár állandó lakóhelye ugyanígy megszűnik három hónappal a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megszűnését követően, kivéve, ha a címen állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiként tartózkodna továbbra is.

A külföldi polgár állandó lakóhelye szintén megszűnik, három hónappal az állandó tartózkodási engedély megszűnését követően, kivéve, ha az a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megszerzése miatt szűnt meg, illetve, ha a külföldi polgár új állandó tartózkodási engedélyt kap.

Külföldi állandó lakcím

Külföldi állandó lakcím az a cím, amelyet valaki akkor ad meg, amikor véglegesen külföldön telepedik le vagy megváltoztatja külföldi lakcímét. A külföldi cím tartalmazza az ország nevét és kódját, a közvetlen terület nevét, ha van ilyen, a településnevet, utcát és házszámot, valamint a házszám kiegészítő jelölését és a lakás számát, ha van, az irányítószámot és az utolsó posta nevét, vagy egyéb, a külföldön releváns, lakcím szerves részeként tekintett adatot.

A külföldi állandó lakcím bejelentése

Bármelyik közigazgatási egység illetékes a külföldi állandó lakcím bejelentésére és megváltoztatására, ugyanakkor ezzel a hatáskörrel rendelkezik a Szlovén Köztársaság valamennyi diplomáciai képviselete vagy konzulátusa is.

A külföldi állandó lakcímet a Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel rendelkező (állampolgár vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi) személynek kell bejelenteni, aki tartósan külföldön telepedig le. A bejelentést legkésőbb a letelepedéstől számított 15 napon belül el kell végezni. Ha a költözés dátuma már előre ismert, a nyilvántartás céljából történő bejelentés már elköltözése előtt is elvégezhető.

A külföldi állandó lakcím bármilyen változását, a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni. Változásnak a külföldön történő költözés számít, valamint olyan technikai esemény következtében bekövetkező változás is, mint például az utcarendszer bevezetése, az utca nevének megváltoztatása.

Azok az állampolgárok és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek, akik már külföldön tartózkodnak, de még nem rendelkeznek külföldön bejelentetett állandó lakcímmel, szintén kötelesek az állandó külföldi lakcímet bejelenteni.

Gyermek külföldi állandó lakcímének bejelentése

Ugyanaz vonatkozik a gyermek vagy a cselekvőképtelen személy külföldi állandó lakcímének bejelentésére, mint a Szlovén Köztársaságban található állandó lakóhely bejelentésére. Olyankor nincs szükség a másik szülő beleegyezésére, amikor a gyermeket külföldön azon a címen jelentik be, ami megegyezik mindkét szülő lakcímével.

Az újszülött állandó külföldi lakcímet kap, ha egyik szülő sem rendelkezik állandó lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban. Állandó külföldi lakcímét az anyja külföldi lakcímén, vagy ha nincs ilyen, akkor az apa állandó lakcímén határozzák meg. Ha az újszülött a Szlovén Köztársaság külföldön született állampolgára, lakcíme csak azután határozható meg, miután születését anyakönyvezték. A Szlovén Köztársaságban született külföldi újszülött külföldi állandó lakcímét (ha egyik szülő sem rendelkezik állandó lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban tartózkodási engedélyük ellenére) csak az állandó tartózkodási engedély kézbesítése után lehet bejelenteni, a bejelentkezés azonban születése napjától érvényes.

Ha a gyermek lakóhelye nem a hivatali kötelességből meghatározott lakcím, a szülőknek a tényleges lakóhely címén kell bejelenteniük, de ez a bejelentkezés csak az új lakcím bejelentésének dátumától és nem a születés dátumától érvényes.

A külföldi állandó lakcím bejelentésénél szükséges tanúsítványok

A magánszemélynek, törvényes képviselőjének vagy a meghatalmazott személynek a külföldi állandó lakcím bejelentésekor igazolnia kell személyazonosságát és meg kell adnia azt a címet, amelyre bejelentkezik. A cím helyességét nem ellenőrzik a Helyiség-nyilvántartásban, ezért annál fontosabb, hogy bejelentkezéskor valós információt közöljön a magáról a bejelentkezésről és címről is, amelyet kézzel írt aláírásával erősít meg.

Külföldi állandó lakcím bejelentésekor nem szükséges igazolni a tartózkodási jogot a bejelentett címen. Ha azonban gyermek lakóhelyét jelentik be, akkor a másik szülő jóváhagyását is be kell nyújtani, kivéve, ha erről a törvény másként nem rendelkezik.

Ha valakinek bejelentett ideiglenes tartózkodási helye is van a Szlovén Köztársaságban, egyidőben a külföldi állandó lakcímmel, a bejelentett ideiglenes tartózkodási helye automatikusan a kézbesítési címe is.

A külföldi állandó lakcím elektronikus úton történő bejelentése

A külföldi állandó lakóhelyet az e-uprava portálon keresztül (elektronikus kormányablak) is be lehet jelenteni, kézzel írt aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően.

Külföldi állandó lakcím megszüntetése

A külföldi állandó lakóhely az alábbiak esetében szűnik meg:

 • a Szlovén Köztársaságban található állandó lakóhely bejelentésével,
 • a külföldi állandó lakcím megváltozásával,
 • a személy elhalálozásával,
 • a tényleges állandó lakóhely meghatározásának eljárásában eljáró közigazgatási egység döntése alapján, ha a személy a végleges határozat alapján új állandó lakóhelyet jelent be a Szlovén Köztársaság területén, vagy ha az eljárásban során bejelentik törvényes lakóhelyét.

Az állampolgár külföldi állandó lakcíme megszűnik a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megszűnését követően három hónapon belül, kivéve, ha továbbra is állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldként tartózkodna ezen a lakcímen.

A külföldi személy állandó lakcíme szintén megszűnik az állandó tartózkodási engedély megszűnését követően három hónapon belül, kivéve, ha a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megszerzése miatt szűnik meg az engedély, vagy ha a külföldi személy új állandó tartózkodási engedélyt kap.

Ideiglenes lakóhely

Az ideiglenes tartózkodási hely a Szlovén Köztársaságban található cím, ahol a személy ideiglenesen tartózkodik munkavégzés, iskoláztatás, büntetés-végrehajtás vagy egyéb okok miatt. A Szlovén Köztársaság területén található cím a község, a település, az utca megnevezését tartalmazza, valamint a házszámot és annak kiegészítő jelzését, ha van. Csak annak a polgárnak lehet ideiglenes tartózkodási helye, aki rendelkezik bejelentett állandó lakóhellyel a Szlovén Köztársaságban, vagy bejelentett állandó lakcímmel külföldön.

Az ideiglenes tartózkodási hely bejelentése

Bármely közigazgatási egységen be lehet jelenteni az ideiglenes tartózkodási helyet. A magánszemély (a Szlovén Köztársaság állampolgárának vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek, aki ideiglenesen nem tartózkodik az állandó lakóhelye címén) saját magának kell bejelenteni az ideiglenes tartózkodási helyet, ha 90 napon túl szándékozik ezen a címen tartózkodni (de nem a szállásadónál vagy a vendéglátónál). Ha a tervezett tartózkodás idő ennél rövidebb, nem szükséges, de lehetséges bejelenteni az ideiglenes tartózkodási helyet.

A bejelentést a beköltözés napjától számított nyolc napon belül el kell végezni, és az a külföldi, aki már a címen tartózkodik (pl. a rendőrségen bejelentkezett), csak később kapja meg az ideiglenes tartózkodási engedélyt, a regisztrációs igazolást vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot, nyolc nappal a kézbesítést követően.

A gyermek ideiglenes tartózkodási helyének bejelentése

A gyermek vagy a cselekvőképtelen személy ideiglenes tartózkodási helyének bejelentésére ugyanaz vonatkozik, mint a Szlovén Köztársaságban történő állandó lakóhely bejelentésére.

A törvény kifejezetten meghatározza a nevelőszülő kötelezettségét. Ez utóbbinak az ideiglenes elhelyezés kezdetétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie a nála ideiglenesen tartózkodó gyermek ideiglenes tartózkodási helyét (ha a gyermek állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyének bejelentése ezen a címen még nem történt meg).

Ha külföldi újszülött a Szlovén Köztársaságban születik meg, az anyának és az apának pedig nincs állandó tartózkodási engedélye és bejelentett állandó lakhelye a Szlovén Köztársaságban, vagy külföldi állandó lakcíme, hanem csak ideiglenes tartózkodási engedélye, vagy regisztrációs igazolása vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízuma van, a megfelelő ideiglenes tartózkodási engedély kézbesítése után, az újszülött ideiglenes tartózkodási helyét bejelentik, amely a születés napjától érvényes. A cím megegyezik az anya ideiglenes tartózkodási helyével, ha az anyának nincs ideiglenes tartózkodási helye a Szlovén Köztársaságban, akkor az apa ideiglenes tartózkodási helye lesz az újszülött címe.

Az ideiglenes tartózkodási hely bejelentéséhez szükséges tanúsítványok

Az ideiglenes tartózkodási hely nyilvántartás céljából történő bejelentési eljárása megegyezik az állandó lakhely bejelentésével. Szintén igazolni kell a bejelentett címen való tartózkodás jogosultságát, kivéve, ha a cselekvőképtelen személyt a nevelőszülő, a szülők vagy más törvényes képviselő címére jelentik be, vagy ha a magánszemélyt a szállásadó jelenti be.

A nevelőszülőnek be kell nyújtania nevelőszülői szerződést, amikor bejelenti az ideiglenes tartózkodási helyet.

Az ideiglenes tartózkodási hely bejelentésekor a személy közli a kézbesítési címet is (kivéve azt a személyt, aki csak ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban).

A szállásadók ideiglenes tartózkodási hely bejelentésére vonatkozó kötelezettsége

A szállásadó olyan jogi személy, egyéni vállalkozó, önálló tevékenységet végző személy, szociális ellátó intézmény, büntetés-végrehajtási intézet, nevelőotthon, oktatási intézmény, képzési intézmény, illetve azok különálló részlegei, amely tevékenységük keretében magánszemélyeknek nyújt szállást és Szlovénia Cégnyilvántartásába be van jegyezve.

A törvény 9. cikkével összhangban a szállásadó köteles bejelenteni minden olyan magánszemély ideiglenes lakóhelyét, aki ideiglenesen hét napnál hosszabb ideig nála tartózkodik. Rövidebb ideiglenes tartózkodás esetén az ideiglenes tartózkodási hely bejelentése nem szükséges. A bejelentést legkésőbb a beköltözés napjától számított nyolc napon belül el kell végezni.

Az ideiglenes tartózkodási helyet csak a Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel vagy külföldi állandó lakcímmel rendelkező személyek esetében lehet bejelenteni. A külföldi személy ideiglenes tartózkodási helyének bejelentése akkor is elvégezhető, ha a külföldinek csak érvényes ideiglenes tartózkodási engedélye van, regisztrációs igazolása vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízuma. A Szlovén Köztársaságban rendezett státusszal nem rendelkező külföldit egyébként vendégként kell kezelni, és be kell jelenteni vendégként.

Ha a külföldi személy előbb vendégként tartózkodik a szállásadónál, majd a tartózkodás ideje alatt ideiglenes tartózkodási engedélyt, regisztrációs igazolást, vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot szerez, a szállásadónak az engedély, az igazolás vagy a vízum kézbesítésétől számított nyolc napon belül be kell jelentenie az ideiglenes tartózkodási helyet. A fentiekre figyelemmel a külföldi személy törvényes kötelessége az is, hogy tájékoztassa a bérbeadót státuszának rendezéséről, az ideiglenes tartózkodási engedély, a regisztrációs igazolás, vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum kézbesítésétől számított három napon belül.

A személy köteles betekintést biztosítani a bérbeadónak az érvényes személyazonosító okmányába, és köteles megadni a nevére, vezetéknévére, állampolgárságára, valamint a személyi számára vonatkozó adatokat (a külföldi személy pedig köteles megadni az állandó tartózkodási engedélyére, az ideiglenes tartózkodási engedélyére, a regisztrációs igazolásra vagy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumára vonatkozó adatot).

Az ideiglenes tartózkodási hely bejelentési ideje

Az ideiglenes tartózkodást legfeljebb két évre vagy annál rövidebb időre lehet bejelenteni. Ha egy személy több mint két évig tartózkodik a címen, akkor az előző bejelentkezés megszűnése előtt újra be kell jelentenie az ideiglenes tartózkodási helyet, különben a fennálló címen található ideiglenes tartózkodási helyét megszüntetik (megszűnik).

A külföldi személy ideiglenes tartózkodási helyének nyilvántartásba céljából történő bejelentése során a bejelentett időtartam függ az ideiglenes tartózkodási engedély, a regisztrációs igazolás vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum érvényességi idejétől. Ha ez nem haladja meg a két évet, az ideiglenes bejelentkezés időtartamát ehhez kell igazítani.

Az ideiglenes tartózkodási hely ismételt bejelentése nyilvántartásba vétel céljából akkor végezhető el külföldi személy esetében, ha az időben benyújtja kérelmét az ideiglenes tartózkodási engedély meghosszabbítása vagy kiadása iránt, illetve a regisztrációs igazolás megújítására, valamint érvényes hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező külföldi személy számára, aki időben kérelmezi az első ideiglenes tartózkodási engedélyét. Ebben az esetben az ideiglenes tartózkodási hely az ideiglenes tartózkodási engedély vagy regisztrációs igazolás kézbesítéséig érvényes, illetve annak a határozatnak vagy végzésnek a véglegességéig érvényes, amellyel az előző bekezdésben említett kérelmet elutasították, visszautasították vagy az eljárást megszüntették. Ezt követően a külföldinek vagy a szállásadónak a kézbesítéstől számított nyolc napon belül újonnan be kell jelentenie nyilvántartásba vétel céljából az ideiglenes lakóhelyet. Ha ez alatt az időtartamon belül bejelenti, akkor a bejelentés, az ideiglenes tartózkodási engedély vagy a regisztrációs igazolás kézhezvételétől érvényes.

Az ideiglenes tartózkodási hely kijelentése

A szállásadó és a magánszemély egyaránt kötelesek az ideiglenes tartózkodási helyet legkésőbb a kiköltözés után nyolc nappal kijelenteni. A kijelentkezés kiköltözés előtt is lehetséges, ilyenkor fel kell tüntetni az kiköltözés dátumát.

Az ideiglenes tartózkodási hely elektronikus bejelentése és kijelentése

Az ideiglenes tartózkodási hely bejelentése és kijelentése az elektronikus kormányzati portálon keresztül is lehetséges, kézzel írt aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően.

Az ideiglenes tartózkodás megszüntetése

Az egyén ideiglenes tartózkodása helye a következő esetekben szűnik meg:

 • kijelentkezéssel,
 • a bejelentkezési idő lejártával,
 • új ideiglenes tartózkodási hely bejelentésével (függetlenül attól, hogy azt magánszemély vagy a szállásadó végzi el, mivel a magánszemély egyszerre csak egy ideiglenes tartózkodási helyen lehet bejelentve),
 • külföldi ideiglenes tartózkodási hely bejelentésével,
 • állandó lakóhely bejelentésével az ideiglenes tartózkodási hely címén,
 • annak a határozatnak a véglegességével, amellyel a közigazgatási egység nyilvántartásba vette az adott személy jogszerű tartózkodási helyét az Állandó lakosok nyilvántartásában, vagy annak a határozatnak a véglegességével, amellyel az Állandó lakosok nyilvántartásban megszűntetik  a személy állandó lakóhelyét, vagy azzal a határozattal, amellyel az állandó lakosok nyilvántartásában az ideiglenes tartózkodási hely nyilvántartásba vétele eljárása során az ideiglenes tartózkodási helyet azon a címen jelentik be, ahol a személy ténylegesen ideiglenesen tartózkodik, vagy  azzal a határozattal, amellyel  az ideiglenes lakóhely ellenőrzése során az Állandó lakosok nyilvántartásban megszűnik a bejelentett ideiglenes tartózkodási hely.
 • azon a napon, amikor a kérelem valós mivoltának ellenőrzésére irányuló eljárás megszüntetéséről végleges határozat születik,
 • az állandó lakóhely bejelentése iránti kérelem elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a kérelem valós mivoltának ellenőrzése során,
 • a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megszűnésével,
 • elhalálozással.

Külföldi személy esetén az ideiglenes tartózkodási hely az állandó, illetve ideiglenes tartózkodási engedély, a regisztrációs igazolás, valamint hosszú távú tartózkodási vízum lejártával szűnik meg, ha az iratok lejártának nem az az oka, hogy a személy állampolgárságot kapott, vagy ha valamelyik engedély egy másik engedélyt megszerzésével járt le.

Ha a külföldi személynek bejelentett ideiglenes tartózkodási hellyel a megújítás iránti kérelem időben történő benyújtása vagy további engedély megszerzése miatt rendelkezik, a bejelentett ideiglenes tartózkodási hely megszűnik, annak a határozatnak vagy végzésnek a véglegességével, amellyel a kérelmet elutasítják, visszautasítják vagy az eljárást megszüntetik, valamint az ideiglenes tartózkodási engedély, a regisztrációs igazolás kézhezvétele napján, ha az ideiglenes tartózkodási engedélyt vagy a Szlovén Köztársaságban kapott regisztrációs igazolás kézbesítését követő nyolc napon belül nem jelenti be újra az ideiglenes tartózkodási helyet.

Az ideiglenes tartózkodási hely bejelentési kötelezettsége alóli mentesség

Nem köteles bejelenteni ideiglenes tartózkodási helyét az a személy:

 • akit kórházban vagy más egészségügyi intézményben helyeznek el kezelés céljából,
 • aki szociális jóléti programok keretében kerül elhelyezésre (menedékhely a családon belüli erőszak áldozatainak, menedékhely az emberkereskedelem áldozatainak, védett menedékházban, anyaotthonban vagy a gyermekek elleni erőszak felnőtt áldozatainak krízisotthonában),
 • a Külügyminisztérium által kiadott érvényes diplomáciai, konzuli vagy szolgálati igazolvánnyal rendelkezik,
 • a Belügyminisztérium, a Rendőrség, a Védelmi Minisztérium és a Szlovén Hadsereg szolgálati célú létesítményeiben szállásolják el,
 • tagja a védelmi, mentési és segélyszolgálatoknak, ha részt vesz a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásában,
 • állampolgárként alternatív polgári szolgálat vagy más, előírások szerinti, a védelmi és a mentőszolgálatra való felkészítés miatt olyan szervezetek létesítményeiben szállásolják el, ahol ezt a szolgáltatást vagy képzést végzik.

Ideiglenes külföldi cím

Az ideiglenes külföldi cím az a cím, amelyet a személy akkor ad meg, amikor ideiglenesen külföldön telepedik le. A külföldi cím tartalmazza az ország nevét és kódját, a közvetlen térség megnevezését, ha az országban van ilyen, a települést, utcát és házszámot, valamint a házszám kiegészítő jelölését és a lakás számát, ha van, az irányítószámot és a posta nevét, vagy egyéb, külföldön a cím szerves részeként használatos adatot. A Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel rendelkező személynek lehet ideiglenes lakcíme külföldön, de nem lehet állandó lakcíme és ideiglenes lakcíme is külföldön egyidejűleg, valamint nem lehet bejelentett ideiglenes lakóhelye a Szlovén Köztársaságban és ideiglenes címe külföldön.

A külföldi ideiglenes lakcím bejelentése és kijelentése

Az ideiglenes külföldi lakcímet az e-kormányzati portálon is be lehet jelenteni, kézzel írt aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően.

Az ideiglenes külföldi lakcímet négy évre lehet bejelenteni. Ha hosszabb ideig tartózkodik ugyanazon az ideiglenes külföldi címen, akkor ismét be kell jelenteni a külföldi ideiglenes lakcímet, különben megszűnik. Minden olyan személy esetében, aki 2017. augusztus 13. előtt ideiglenesen kivándorolt a Szlovén Köztársaság területéről (időkorlát nélküli regisztráció), a bejelentési nyilvántartásba vétel 2020. augusztus 13-án szűnik meg.

Az ideiglenes lakcímet az állampolgárnak és az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek, aki állandó tartózkodási hellyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, be kell jelentenie, ha ideiglenesen külföldre telepedik. A bejelentés nem szükséges kilencven napot meg nem haladó tartózkodás esetén, ennek ellenére azonban a személy bejelentheti az ideiglenes címet.

A bejelentkezést legkésőbb a letelepedéstől számított 15 napon belül el kell végezni. Az illetékes hatóságnál be kell jelenteni az ideiglenes külföldi lakcím megváltozását is. A törvény lehetővé teszi, hogy az a személy, aki tudja az ideiglenes kivándorlás dátumát, a kivándorlás előtt bejelentheti az ideiglenes lakcímét.

A gyermek külföldi ideiglenes lakcímének bejelentése

A nem cselekvőképes személy esetében a szülők, vagy csak az egyik szülő a másik jóváhagyásával, illetve törvényes képviselő jelentheti be a külföldi ideiglenes lakcímét. Ilyenkor értelemszerűen az irányadó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni, amely azokra az esetekre vonatkozik, amikor nincs szükség jóváhagyásra.

Újszülött esetében a külföldi ideiglenes lakcímet nem automatikusan határozzák meg, ahogy az másfajta címek esetében történik, hanem kizárólag bejelentés alapján.

A külföldi ideiglenes lakcím bejelentése során szükséges tanúsítványok

A külföldi ideiglenes lakcím bejelentésekor a személynek, törvényes képviselőjének vagy a meghatalmazott személynek igazolnia kell személyazonosságát és közölnie kell azt a címet, amelyre bejelentkezik. A cím helyességét a Helyiség-nyilvántartásában nem ellenőrzik, ezért annál fontosabb, hogy a bejelentkezés során a valós adatokat közölje, amelyet kézzel írt aláírásával erősít meg.

Ideiglenes külföldi lakcím bejelentésekor nem szükséges igazolni a tartózkodási jogot a bejelentésben szereplő címen. Abban az esetben, ha gyermeket jelentenek be, be kell nyújtani a másik szülő jóváhagyását, hacsak erről a törvény másként nem rendelkezik.

Külföldi ideiglenes lakcím elektronikus bejelentése

Az ideiglenes külföldi lakcím bejelentése az e-kormányzati portálon keresztül is lehetséges, kézzel írt aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően.

Ideiglenes külföldi lakcím megszüntetése

Az ideiglenes külföldi lakcím megszűnik:

 • az ideiglenes külföldi lakcím kijelentésével,
 • négy évvel a bejelentés után (ha nincs új bejelentkezés a régi lejárta előtt),
 • az ideiglenes külföldi lakcím megváltozásának bejelentésével,
 • a Szlovén Köztársaságban található ideiglenes tartózkodási hely bejelentésével,
 • a Szlovén Köztársaságban található állandó lakóhely megszűnésével,
 • külföldi állandó lakcím bejelentésével,
 • a Szlovén Köztársaság állampolgárságának megszűnésével,
 • elhalálozással,
 • az állandó lakóhely megállapítására irányuló eljárás során a határozat véglegességével, amellyel az adott személy állandó lakóhelyét kijelentik, és az Állandó lakosok nyilvántartásába a külföldi állandó lakóhelyét jegyzik be, vagy azzal a határozattal, amellyel az Állandó lakosok nyilvántartásban megszüntetik a személy állandó lakóhelyét, vagy azzal a határozattal, amellyel az Állandó lakosok nyilvántartásában az ideiglenes tartózkodási hely nyilvántartásba vétele eljárása során az ideiglenes tartózkodási helyét bejegyzik,

A külföldi ideiglenes lakcím az állandó tartózkodási engedély megszűnése napján is megszűnik, kivéve, ha a személy megszerzi a Szlovén Köztársaság állampolgárságát.

A külföldi ideiglenes lakcím kijelentése

Az elköltözést követően 15 napon belül ki kell jelenteni az ideiglenes lakcímet a nyilvántartásból. Az ideiglenes lakcím kijelentését az elköltözés előtt is el lehet végezni, ilyenkor fel kell tüntetni az elköltözés dátumát. Ennek során a kérelemre vonatkozó irányadó törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

Kézbesítési cím

A kézbesítési (értesítési) cím a Szlovén Köztársaságban bejelentett állandó vagy ideiglenes tartózkodási hely címe, amely az állami hatóságok, önkormányzati helyi közösségek szervei, valamint jogi és természetes személyek postai küldeményeinek kézbesítésére szolgál, hacsak arról a törvény másként nem rendelkezik. A kézbesítési cím csak a Szlovén Köztársaság területén bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhely címén lehet, bármely harmadik cím vagy külföldi cím nem adható meg kézbesítési címként.

Ha valakinek van állandó és ideiglenes lakóhelye is a Szlovén Köztársaságban, a bejelentkezéskor meghatározhatja, hogy melyik cím lesz a kézbesítési cím. Ha nem határozza meg, akkor a kézbesítési címe az állandó lakóhelyének címe.

Ha valakinek csak egy tartózkodási helye van, akkor automatikusan az lesz a kézbesítési címe.

Ha az a személy, aki állandó és ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, külföldön telepedik le, és külföldi állandó lakcímet jelentenek be számára, a Szlovén Köztársaságban található ideiglenes tartózkodási hely lesz automatikusan a kézbesítési cím.

Kivételt képez a büntetés-végrehajtási intézetben, a nevelő otthonban, a nevelő intézetben, a képzési intézményben vagy azok különálló részlegeiben található ideiglenes tartózkodási hely. Ez a cím mindig a kézbesítési cím. Kivételt képez az az állandó lakóhely is, amelynek jogszerű tartózkodási hely státusza van, amely nem lehet a kézbesítési cím.

A nevelőszülőknél ideiglenesen bejelentett gyermekek esetében kézbesítési címük az állandó lakóhely címe. Ennek ellenére, ha a gyermek szülei, illetve törvényes képviselője beleegyezik, a kézbesítési cím lehet az ideiglenes tartózkodási hely címe. A módosítás kérelmezésre történik.

Bármely közigazgatási egység illetékes a kézbesítési cím meghatározására, kivéve, ha azt automatikusan határozzák meg az adott személy különböző címei alapján. A kézbesítési cím megváltoztatása az e-uprava (e-kormányzat) egységes állami portálon keresztül is elvégezhető, kézzel írott aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően.

A tartózkodási helyekről és háztartásokról szóló igazolások

Az Állandó lakosok nyilvántartásból származó igazolások kiadásáért a közigazgatási egységek, és a Szlovén Köztársaság külföldön működő diplomáciai képviseletei vagy konzulátusai illetékesek.

Az Állandó lakosok nyilvántartásából a következő igazolásokat lehet igényelni:

 • állandó lakóhelyről szóló igazolás / külföldi állandó lakcím igazolása,
 • korábbi állandó lakóhelyről szóló igazolás / külföldi állandó lakcímek igazolása,
 • a kézbesítési címekről szóló igazolás,
 • az ideiglenes tartózkodási helyről szóló igazolás / ideiglenes külföldi lakcímről szóló igazolás,
 • a korábbi ideiglenes tartózkodási helyekről szóló igazolás / ideiglenes külföldi lakcímekről szóló igazolás,
 • a háztartások nyilvántartásából származó igazolás a háztartási tagok személyes adataival,
 • a háztartások nyilvántartásából származó igazolás a háztartás tagjainak számáról.

A tanúsítvány kiállítását az e-uprava (e-kormányzat) egységes állami portálon keresztül is kérelmezhetik, az elektronikus aláírásokra és az elektronikus üzletvitelre vonatkozó törvénynek megfelelően kézzel írott aláírásnak megfelelő elektronikus aláírással.

Személyazonosító okmányok cseréje az állandó lakcím változása miatt

Mivel az azonosító okmányokban szerepel az állandó lakcímre vonatkozó adat, címváltoztatáskor a következőképpen kell eljárni:

 • legkésőbb a címváltoztatást követő 30 napon belül le kell adni a személyazonosító igazolványt megsemmisítés céljából a kiállító hatóság számára,
 • le kell adni az útlevelet az illetékes hatóságnak, amely nyilvántartásba veszi a címváltoztatást, ha pedig ez már nem lehetséges, illetve, ha az állampolgár már élt ezzel a lehetőséggel, legkésőbb a címváltozást követő 30 napon belül le kell adni az útlevelet megsemmisítés céljából.