Ugrás a tartalomra

A személy születésénél fogva válhat szlovén állampolgárrá, vagy honosítással szerezhet szlovén állampolgárságot, ha az előírt időtartam alatt ténylegesen és folyamatosan a Szlovén Köztársaságban él, vagy rendkívüli honosítással, amely lehetővé teszi a szlovén állampolgárság könnyebb feltételekkel történő megszerzését, amikor ehhez az államnak fontos érdeke fűződik - különösen, ha ez tudományos, gazdasági, kulturális, nemzeti vagy hasonló okokból indokolt.

A szlovén állampolgárságot születésnél fogva vagy honosítással lehet megszerezni

Szlovéniában a vér szerinti kapcsolat elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy a gyermek születésénél fogva válhat szlovén állampolgárrá, és állampolgárságát a szülei révén kapja, születési helyétől függetlenül. Az újszülöttek akkor lesznek a Szlovén Köztársaság állampolgárai, ha a szülők közül legalább az egyik szlovén állampolgár.

A szlovén állampolgárságot honosítással is meg lehet szerezheti, ha a kérelmező ténylegesen és folyamatosan a Szlovén Köztársaságban él meghatározott időn keresztül. A szlovén állampolgárságot rendkívüli honosítással is meg lehet kapni, ez lehetővé teszi a szlovén állampolgárság könnyebb feltételek mellett történő megszerzését, gazdasági, kulturális, nemzeti vagy hasonló okokból.

Az állampolgárság megszerzése

Szlovéniában születésnél fogva háromféleképpen lehet állampolgársághoz jutni: automatikusan, jóváhagyás útján és örökbefogadás útján.

A gyermek születésénél fogva automatikusan szlovén állampolgárrá válik:

 • ha születése idején az apa és az anya a Szlovén Köztársaság állampolgára,
 • ha születése idején az egyik szülő a Szlovén Köztársaság állampolgára és a gyermek a Szlovén Köztársaságban született,
 • ha születése idején az egyik szülő a Szlovén Köztársaság állampolgára, a másik pedig ismeretlen, vagy ismeretlen állampolgárságú, vagy nincs állampolgársága, a gyermek pedig külföldön született.

Ha a gyermek Szlovéniában születik, az állampolgárság bejegyzését hivatali kötelességből végezzük el.

Ha a gyermek külföldön született, az állampolgárságot hivatali kötelességből csak akkor lehet bejegyezni, ha a gyermek születés szerinti államával létezik megállapodás a másik szerződő fél területén történő születésre vonatkozó kölcsönös adatközlésről. Ha ilyen egyezmény nincs, vagy azt az adott állam nem hajtja végre, a gyermek állampolgárságát a szülők kérésére jegyezzük be. Az ilyen kérelem benyújtására nincs előírt határidő.

Az állampolgárság kérelemre történő bejegyzése útján történő megszerzése

Ha a gyermek külföldön született, és csak az egyik szülő a Szlovén Köztársaság állampolgára, a másik pedig külföldi állampolgár, akkor csak akkor szerezheti meg a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, ha a szülők kérelmére bejegyzik a gyermek szlovén állampolgárságát. A szülők a gyermek be nem töltött 18. életévéig kérelmezhetik számára a szlovén állampolgárság bejegyzését.

Ha a személy már nagykorú, és külföldön született, de csak az egyik szülő volt a Szlovén Köztársaság állampolgára, a másik pedig külföldi állampolgár, és a szülők gyermekük 18 éves koráig nem jegyeztették be szlovén állampolgárságát, megszerezheti a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, ha 36 éves kora betöltését megelőzően nyilatkozatot tesz, hogy a Szlovén Köztársaság állampolgára szeretne lenni.

A gyermek vagy a nagykorú személy bejegyeztetéséről szóló nyilatkozatot a Szlovén Köztársaság külföldi diplomáciai vagy konzuli képviseletéhez, a közigazgatási egységhez vagy a Belügyminisztériumhoz kell benyújtani.

Az állampolgárság honosítás útján való megszerzése

Honosítás útján is meg lehet szerezni a szlovén állampolgárságot, ha teljesülnek a Szlovén Köztársaságban való tényleges és adott időtartamban való, folyamatos tartózkodásra vonatkozó feltételek, valamint egyéb a jogszabályokban meghatározott feltételek.

 • legalább tíz éve Szlovéniában él, ebből folyamatosan az utolsó öt évben a kérelem benyújtása előtt,
 • legalább három éve házasságban él szlovén állampolgárral, és a kérelem benyújtása előtt legalább egy évig ténylegesen Szlovéniában él,
 • visszavonás vagy lemondás miatt vesztette el szlovén állampolgárságát, és a kérelem benyújtása előtt legalább hat hónapja ténylegesen Szlovéniában él,
 • szlovén emigráns vagy egyenesági leszármazottja a negyedik generációig, és a kérelem benyújtása előtt legalább egy évig ténylegesen Szlovéniában él,
 • hontalan, és hontalan személyként a kérelem benyújtását megelőzően öt évig folyamatosan Szlovéniában él,
 • menekült státussal rendelkezik, és a kérelem benyújtását megelőzően öt évig folyamatosan Szlovéniában él,
 • Szlovéniában végezte el sikeresen legalább felsőszinti tanulmányait, és legalább hét éve ténylegesen Szlovéniában él, ebből a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy évig folyamatosan Szlovéniában él,
 • a Szlovén Köztársaságban született és születése óta ténylegesen az országban él,
 • kiskorú, Szlovéniában él, és szülei, akik megszerezték a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, szlovén állampolgársága megszerzését kérelmezik.

Lehetséges azonban a rendkívüli honosítás is, amely lehetővé teszi a szlovén állampolgárság megszerzését, ha ehhez az államnak érdeke fűződik a társadalmi élet bizonyos területén: tudományos, gazdasági, kulturális, nemzeti vagy hasonló területen. A megszerzés feltételei könnyebbek, mivel csak azt kell bizonyítani, hogy a kérelmező legalább egy éve ténylegesen Szlovéniában él, és rendezett a státusza külföldiként. Ebben az esetben jelenlegi állampolgárságát is megtarthatja.

Kivételesen akkor is meg lehet szerezheti a szlovén állampolgárságot, ha nem teljesül az egyéves folyamatos szlovéniai tartózkodás feltétele és a kérelmezőnek nincs rendezett státusza külföldiként, ha figyelembe veszik kivételes hozzájárulását a Szlovén Köztársaság fejlődéséhez és a Szlovén Köztársaság nemzetközi hírnevének növeléséhez. A szlovén állampolgárság ily módon történő megszerzésének indokait a Szlovén Köztársaság kormánya határozza meg az illetékes tárca véleménye alapján.

A szlovén emigránsoknak vagy egyenesági leszármazottjaiknak a második generációig, valamint a külhoni őshonos szlovén nemzeti közösség tagjainak, akik nemzeti okokból érvényesítik az államérdeket, nem kell teljesíteniük a folyamatos szlovéniai tartózkodás feltételeit, a biztosított megélhetést és rendezett adókötelezettségeket, ha nem adóalanyok a Szlovén Köztársaságban.

Az eljárás során bizonyítaniuk kell a Szlovén Köztársasággal való sokéves személyes aktív kapcsolatot és legalább ötéves aktív tevékenységet a külföldi szlovén szövetségekben, vagy más külhoni szlovén, emigráns vagy kisebbségi szervezetekben, vagy hogy érthető okok miatt került sor szlovén állampolgárságuk megszűnésére. A kérelemhez csatolni kell olyan szervezetek ajánlásait, amelyek megerősítik a Szlovén Köztársasággal való tevékeny kapcsolatukat, valamint olyan tanúsítványokat, amelyekkel a megfelelő szervezetek megerősítik a legalább ötéves tevékenységet. Lehetőség szerint terjesszék elő a külföldön kiállított olyan hivatalos dokumentumokat is, amelyekből kiderül, hogy szlovén nemzetségűnek vallják magukat.

A szlovén állampolgárság megszűnése

A szlovén állampolgárság megszűnhet visszavonással vagy lemondással.

A szlovén állampolgárság visszavonással szűnik meg, ha azt a személy kérelmezi, és

 • betöltötte 18. életévét,
 • ténylegesen külföldön él,
 • ennek nincs akadálya a katonai szolgálat szempontjából,
 • teljesítette adóügyi kötelezettségeit, és házassági kapcsolatából, és a szülők és gyermekek közötti viszonyból eredő eltartási kötelezettségeit,
 • Szlovéniában nem folyik ellene eljárás hivatali kötelességből üldözendő bűncselekmény miatt; abban az esetben, ha Szlovéniában szabadságvesztésre ítélték, büntetését letöltötte
 • már rendelkezik külföldi állampolgársággal vagy bizonyítja, hogy azt meg fogja szerezni.

A 18. életévét be nem töltött gyermek mindkét szülő kérelmére elveszíti a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, ha a szülők állampolgársága megszűnt, vagy ha egyikőjüknek megszűnt a szlovén állampolgársága, a másik szülő pedig nem rendelkezik a Szlovén Köztársaság állampolgárságával.

Ha a szülők külön élnek, akkor a gyermek szlovén állampolgársága annak a szülőnek a kérelmére szűnik meg, akinél a gyermek él, illetve akié a gyermek felügyeleti joga, és akkor, ha a Szlovén Köztársaság állampolgársága visszavonását kérelmezi. Akkor is megszűnik az állampolgársága, ha a szülő, akinél a gyermek él, külföldi. Mindkét esetben a másik szülő jóváhagyása szükséges. Ha a másik szülő nem ért egyet azzal, hogy a gyermek szlovén állampolgársága megszűnjön, a gyermek állampolgársága akkor szűnik meg, ha a gyermek érdekei miatt a családi és szociális ügyekért felelős minisztérium ehhez hozzájárulását adja. A hozzájárulást csatolni kell a kérelemhez, amelyben a gyermek szlovén állampolgárságának megszüntetését kérelmezik.

A teljes örökbefogadás miatt a Szlovén Köztársaság állampolgársága megszűnik 18. életévet be nem töltött örökbefogadott gyermek esetében, ha azt a külföldi származású örökbefogadó kérelmezi, vagy az az örökbefogadó szülő kérelmezi, aki a szlovén állampolgársága visszavonását kérelmezi.

A Szlovén Köztársaság állampolgárságáról való lemondás iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a Szlovén Köztársaság külföldi diplomáciai vagy konzuli képviseleténél vagy a közigazgatási egységnél.

A Szlovén Köztársaság külföldön született nagykorú állampolgárai, akik külföldön élnek, külföldi állampolgársággal, 25 éves koruk betöltéséig lemondhatnak szlovén állampolgárságukról. Ilyenkor személyesen írásbeli nyilatkozatot kell tenniük a Szlovén Köztársaság külföldi diplomáciai és konzuli képviseleténél, vagy bármelyik szlovéniai közigazgatási egységnél.

Kettős állampolgárság

Ha a személy az Európai Unió állampolgára, akkor a szlovén állampolgárság felvételére irányuló eljárás során nem kell bizonyítékot szolgáltatnia arról, hogy lemondott jelenlegi állampolgárságáról, ha a két ország között viszonosság áll fenn.

Ugyanígy a kérelmezőnek nem szükséges bizonyítania, hogy lemondott eddigi állampolgárságról, ha:

 • hontalan,
 • bizonyítja, hogy országa törvényei szerint a honosítással elveszíti állampolgárságát,
 • bizonyítja, hogy országa ésszerű időn belül nem hoz döntést az állampolgársága megszüntetése iránti kérelemről,
 • bizonyítja, hogy országa nem engedélyezi a lemondást, vagy hogy a külföldi állampolgárság önkéntes megszerzését nem lojális cselekedetnek tartja, amely a jogszabályai alapján büntetendő.

Szlovénia nem írja elő a kiskorúak számára, hogy jelenlegi állampolgárságuktól meg kellene őket fosztani.  Később sem kell lemondaniuk korábbi állampolgárságukról, illetve nem szükséges választaniuk a szlovén és a külföldi állampolgárság között.

Nem szükséges benyújtani korábbi állampolgárságból való elbocsátásról szóló igazolást, ha valaki a szlovén állampolgárságról szóló törvény 12. cikke alapján kérelmezi a szlovén állampolgárságot és

 • a szlovén emigráns vagy egyenesági leszármazottja a negyedik generációig,
 • szlovén állampolgárságát visszavonás, vagy az állampolgárságról való lemondás alapján vesztette el
 • a Szlovén Köztársaság területén született és születése óta ténylegesen Szlovéniában élt
 • a Szlovén Köztársaságban menekültstátusszal rendelkező személy
 • hontalan személy (apartid),
 • szlovén állampolgárral él házasságban, de a Szlovén Köztársaság kormányának a fentiekhez való hozzájárulása szükséges, ha az anyaország olyan feltételeket ír elő az állampolgárság megszűntetéséhez, amelyek veszélyeztetnék az életét vagy egzisztenciáját, vagy ha az eredeti állampolgárság megszűnése ingatlana feletti tulajdonjogának vagy birtoklási jogának elvesztését jelentené.

Amikor egy külföldi rendkívüli honosítással nyeri el a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, a kérelmező számára engedélyezzük, hogy megőrizze korábbi állampolgárságát.

Ha valaki állampolgárságát születésénél fogva nyeri el, lehetőség van kettős állampolgárság megszerzésére olyan esetekben, amikor a gyermek vegyes házasságban születik. A gyermek annak a szülőnek a révén kapja meg a Szlovén Köztársaság állampolgárságát, aki a Szlovén Köztársaság állampolgára, a másik szülő révén pedig megszerezheti annak az országnak az állampolgárságát, az ország jogszabályai szerint, amelynek a másik szülő állampolgára.

A szlovén jogszabályok nem írják elő a szlovén állampolgárság automatikus elvesztését, amikor egy szlovén állampolgár megszerzi valamilyen külföldi ország állampolgárságát. Egyetlen ország sem avatkozhat be egy másik ország szuverenitásába, ezért Szlovénia nem ismerheti el állampolgárainak külföldi állampolgárságát. A külföldi országtól függ, hogy megköveteli-e a kérelmezőtől, hogy mondjon le a szlovén állampolgárságáról az állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás során. A kettős állampolgárság elkerülése érdekében a legtöbb ország ugyanakkor előírja a korábbi állampolgárságáról való lemondást vagy az állampolgárság automatikus megszüntetését, ha állampolgára önként, saját kérésre veszi fel a külföldi állampolgárságot.