Skip to main content

Dnevni red 38. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

2. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo

4. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo

5. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo

6. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »BMW Merger Slovenija d. o. o.«

7. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic suše leta 2017 ter seznanitev s Poročilom Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2017, izplačanih v 2018

8. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017 ter seznanitev s Poročilom Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2017, izplačanih v 2018

9. Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017

10. Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018

III. ZADEVE EU

11. Informacija o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

12. Predlog odgovora na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju v pravni red Republike Slovenije

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. julija 2019 v Bruslju

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. junija 2019 v Luxembourgu - DOKONČNA OBRAVNAVA

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 6. junija 2019 v Luxembourgu - DOKONČNA OBRAVNAVA

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Poročilo o delovnem sestanku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Massimilianom Fedrigom, predsednikom deželnega odbora Furlanije - Julijske krajine, 6. maja 2019 v Goriških Brdih - DOKONČNA OBRAVNAVA

17. Poročilo o delovnem obisku dr. Jožeta Podgorška, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v Pekingu in na srečanju kmetijskih ministrov Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope od 13. do 18. maja 2019 v Hangzhou - DOKONČNA OBRAVNAVA

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izračuni in definiranjem predpostavk za stresne teste za normalen scenarij, ki jih pripravi Evropska komisija in glede izračunov in definiranja predpostavk za neugoden scenarij, ki jih pripravi Evropska centralna banka, vezano na izračune stresnih testov slovenskih bank

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z zamudnimi, nesmiselnimi in dragimi birokratskimi postopki pri uvozu rabljenih motornih vozilo

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z malimi podjetniki in javnimi naročili

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s hrupom v večstanovanjskih stavbah