Skoči do osrednje vsebine

Na Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu opravljamo strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravnega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, kakovost in investicije v zdravstvu.

Vodimo izbirne postopke za člane svetov zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter predlagamo ministrstvu, pristojnemu za zdravje, v sprejem smernice za nadzor nad delom članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Pripravljamo izhodišča za spremljanje uspešnosti poslovanja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ter predlagamo ministrstvu, pristojnemu za zdravje, v sprejem merila uspešnosti delovanja v zdravstvu. Strateško načrtujemo in spremljamo kakovost v zdravstvu, pripravljajo sistemsko analizo dejavnikov tveganja v zdravstvu in predlagamo strateške rešitve za obvladovanje tveganj. Sodelujemo pri načrtovanju, vodenju in nadzoru nad izvedbo investicij ter pri pripravi analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Ministrstvu, pristojnemu za zdravje, predlagamo v sprejem smernice za poslovanje javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, pripravljamo vsebinska izhodišča, poročila, analize in druga gradiva s področja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, izdajamo soglasja k finančnim načrtom javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in pripravljamo primerjalne analize poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Vodstvo

Organizacijske enote urada