Skoči do osrednje vsebine

V Uradu za operativo opravljamo upravne, strokovne in operativne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na operativnih nalogah, ki izhajajo iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sodelujemo pri opravljanju strokovnih nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlogu nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelujemo pa tudi pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti urada in sodelujemo pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

Skrbimo za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, spremljamo in razglašamo nevarnost naravnih in drugih nesreč ter dajemo napotke za ravnanje, usmerjamo in usklajujemo ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.

Organiziramo in opremljamo državne enote in službe Civilne zaščite ter skrbimo za posodabljanje zaščitne in reševalne opreme in usklajeni razvoj drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, skrbimo za pogodbene pripadnike Civilne zaščite, spremljamo in usklajujemo organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč na lokalnem nivoju, nudimo strokovno podporo ter zagotavljamo pogoje poveljniku Civilne zaščite in Štabu civilne zaščite, regijskim poveljnikom Civilne zaščite in regijskim štabom Civilne zaščite, državni in regijskim komisijam za oceno škode ob naravnih in drugih nesrečah ter državni komisiji za presojo uporabnosti poškodovanih objektov.

Oblikujemo in skrbimo za dopolnjevanje državnih rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč ter pri oblikovanju rezerv materialnih sredstev v blagovnih rezervah. Pri opravljanju nalog zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah sodelujemo tudi s Slovensko vojsko, Policijo in drugimi resorji. Preko izpostav opravljamo strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju in skrbimo za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju regije v skladu z ocenami ogroženosti, izdelanimi načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje ter kadrovskimi in materialnimi formacijami štabov, enot in služb Civilne zaščite, nudimo strokovno pomoč občinam, gospodarskim družbam in zavodom na območju regije ter usklajujemo aktivnosti in vodenje intervencij velikega obsega ob naravnih in drugih nesrečah.

Sodelujemo pri izvajanju evropskih in razvojnih projektov  ter v mednarodnih in evropskih aktivnostih s svojega delovnega področja. Skrbimo za nadaljnji razvoj psihološke podpore in pomoči reševalcem ter psihosocialne podpore ogroženim prebivalcem. Urejamo statuse nevladnih organizacij v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vodimo upravne postopke v zvezi s tem področjem.

Delo je organizirano v Sektorju za operativo, Centru za obveščanje Republike Slovenije in Izpostavah Uprave za zaščito in reševanje.

Izpostave Uprave za zaščito in reševanje