Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za splošne zadeve opravljamo strokovne naloge s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sodelujemo pri pripravi predloga nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti službe in pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

Opravljamo naloge poslovanja in administrativno-tehnična opravila za organizacijske enote. Pripravljamo predloge za spremembo organizacije in sistemizacije delovnih mest uprave, načrtujemo in skrbimo za kadre ter pripravljamo predloge o zaposlitvi in razporeditvi javnih uslužbencev v upravi. Pripravljamo predloge dokumentov poslovnega načrta, finančnih načrtov, spremljamo in uresničujemo naloge, povezane z izvrševanjem finančnega načrta, pripravljamo predloge načrtov nabav opreme in razvojnih programov, vodimo postopke javnih naročil, skrbimo za učinkovitost in gospodarnost porabe finančnih sredstev, analiziramo porabo teh sredstev ter pripravljamo poročila o realizaciji in rezultatih dela glede na cilje.

Uresničujemo sklepe Vlade o zagotovitvi humanitarne pomoči v tujini in sklepe za zagotovitev izrednih finančnih sredstev ob naravnih in drugih nesrečah. 

Pristojni smo za izvajanje postopkov notranje kontrole, transparentnosti predvidene porabe finančnih sredstev med notranjimi organizacijskimi enotami. Predlagamo javna naročila in zagotavljamo celosten pregled postopkov javnih naročil iz naslova integralnih in namenskih sredstev ter sredstev projektov v okviru evropske kohezijske politike, sredstev Načrta za okrevanje in odpornost oziroma drugih skladov.

Delo je organizirano v Oddelku za administrativno tehnično podporo, Oddelku za finančno poslovanje in Oddelku za javna naročila.

 • Oddelek za administrativno tehnično podporo

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Služba za splošne zadeve

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za finančno poslovanje

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Služba za splošne zadeve

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za javna naročila

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Služba za splošne zadeve

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana