Skoči do osrednje vsebine

V Službi za splošne zadeve opravljamo strokovne naloge s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sodelujemo pri pripravi predloga nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti službe in pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

Poslujemo z dokumentarnim gradivom in izvajamo arhiviranje ter opravljamo administrativno tehnična opravila za organizacijske enote. Pripravljamo predloge za spremembo organizacije in sistemizacije delovnih mest uprave, načrtujemo in skrbimo za kadre ter pripravljamo predloge v zvezi z zaposlitvijo in razporeditvijo javnih uslužbencev v Upravi za zaščito in reševanje. Skrbimo za področje tajnih podatkov. Pripravljamo predloge dokumentov poslovnega plana, finančnih načrtov, spremljamo in uresničujemo naloge, povezane z izvrševanjem finančnega načrta, pripravljamo predloge načrtov nabav opreme in razvojnih programov, skrbimo za učinkovitost in gospodarnost porabe finančnih sredstev, analiziramo porabo finančnih sredstev in pripravljamo poročila o realizaciji in rezultatih dela glede na zastavljene dolgoročne in letne izvedbene cilje.

Realiziramo sklepe Vlade Republike Slovenije o zagotovitvi humanitarne pomoči v tujini in za zagotovitev izrednih finančnih sredstev ob naravnih in drugih nesrečah. Izvajamo finančno in kadrovsko podporo pri izvajanju evropskih in razvojnih projektov.

Delo je organizirano v Oddelku za administrativno podporo in Oddelku za finančno podporo.