Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja v pristojnosti nadzora Tržnega inšpektorata

Zakonski in podzakonski predpisi, ki so delno ali v celoti v pristojnosti nadzora Tržnega inšpektorata

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

  • Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES
  • Uredba (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 3. 2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES
  • Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. 3. 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS
  • Uredba (EU) št. 511/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v Uniji Besedilo velja za EGP
  • Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 9. 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta
  • Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 11. 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004
  • Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. 9. 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi
  • Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 10. 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

Evropski predpisi, ki se neposredno uporabljajo pri izvajanju nadzora Tržnega inšpektorata

  • Uredba (ES) št. 764/2008 (določitev postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES)
  • Uredba (ES) št. 765/2008 (določitev zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitev Uredbe (EGS) št. 339/93)

Seznam zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo delovanje Tržnega inšpektorata RS oziroma določajo pristojnosti tržnih inšpektorjev

Energijsko označevanje

Okoljsko primerna zasnova

Iskalnik