Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za okolje izvajamo nadzore na področju varovanja okolja in ohranjanja narave, rabe voda in gospodarjenja z njimi, varstva podzemnih jam in na področju gensko spremenjenih organizmov. Posebno pozornost namenjamo nadzoru nad imetniki okoljevarstvenih dovoljenj za naprave ali obrate, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega, in za obrate, pri katerih je večje tveganje za nastanek okoljskih nesreč.

Največ nadzorov izvedemo na področju ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, industrijskega onesnaževanja, kamor sodi tudi nadzor nad malimi kurilnimi napravami, in na področju kakovosti voda. Sledijo nadzori na področju hrupa, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, kemikalij in gensko spremenjenih organizmov ter kakovosti zraka, kamor sodi tudi nadzor nad ozonu škodljivimi snovmi.

Naše delo temelji na izvajanju rednih načrtovanih nadzorov zavezancev na terenu. Izredni nadzor temelji predvsem na prijavah prijaviteljev, v zadnjem času pa ga izvajamo tudi zaradi raznih industrijskih nesreč in izrednih dogodkov, ki imajo vpliv na okolje. Ugotovljenim kršitvam predpisov sledijo ustrezni inšpekcijsko-upravni in prekrškovni postopki.

Pomembno področje dela je tudi obveščanje javnosti oziroma odgovarjanje in pojasnjevanje različnim javnostim.

Obravnava prijav in vodenje inšpekcijskih postopkov

Pobude za nadzor

Pobudo/prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da so pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) nastale nepravilnosti.

Pobuda/prijava za inšpekcijski nadzor ni zahteva za uvedbo inšpekcijskega postopka, ampak podlaga za morebitno odločitev organa, da ga uvede.

Na Inšpektoratu za okolje in prostor vse pobude oziroma prijave evidentiramo in razvrščamo po merilih, ki jih določata Gradbeni zakon in interni akt IRSOP.

Merila za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov IRSOP

Katera prijava se bo obravnavala prednostno, se odloči glede na njeno razvrstitev po navedenih merilih. Prednostno se obravnavajo prijave, iz katerih je mogoče razbrati, da sta ogrožena zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu, kjer je upravičena tudi ustna odločba – 144. člen in 211. člen ZUP).

Uvedba inšpekcijskega postopka

Inšpektorji uvedemo inšpekcijski postopek izključno po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega postopka je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne pobude/prijave odločilna naša presoja.

Pobudnik/prijavitelj ni stranka v postopku, ima pa pravico, da ga obvestimo, ali bo nadzor uveden in o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva.

Inšpektorji imamo dolžnost varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravljamo inšpekcijski nadzor.

Opravljanje inšpekcijskega nadzora

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ki ga inšpektorji izvajamo kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji smo pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil, ki nam jih določajo materialni in procesni predpisi, samostojni. Samostojno se odločamo, katera zakonsko dopustna dejanja bomo izvedli v postopku in katere dokaze bomo uporabili. Prav tako samostojno izrekamo ukrepe v okviru materialnih določb. Če je na voljo več možnih ukrepov, se ob upoštevanju načela sorazmernosti samostojno odločimo za ustrezen ukrep glede na ugotovljeno dejansko stanje.

Inšpekcijsko nadzorstvo natančneje ureja Zakon o inšpekcijskem postopku, kjer so določeni splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacija inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijski ukrepi in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.

Inšpekcijski ukrepi

Inšpekcijski ukrepi so individualni pravni akti, zoper katere je mogoča pritožba pri drugostopenjskem organu pristojnega organa. Objavljamo individualne pravne akte, ki so jih prosilci najmanj trikrat zahtevali po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.