GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inšpektorji za okolje izvajamo nadzore na področju varovanja okolja in ohranjanja narave, rabe in gospodarjenja z vodami, varstva podzemnih jam in področja gensko spremenjenih organizmov. Posebno pozornost namenjamo nadzoru imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj naprave ali obrata, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega in obratom, pri katerih je večje tveganje za nastanek okoljskih nesreč.

Največ nadzorov izvedemo na področju ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, industrijskega onesnaževanja, kamor sodi tudi nadzor malih kurilnih naprav in na področju kakovosti voda. Sledijo nadzori na področju hrupa, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, kemikalij in gensko spremenjenih organizmov ter kakovosti zraka, kamor sodi tudi nadzor ozonu škodljivih snovi.

Naše delo temelji predvsem na izvajanju rednih, načrtovanih nadzorov zavezancev na terenu. Izredni nadzor temelji predvsem na prijavah prijaviteljev v zadnjemu času pa tudi zaradi raznih industrijskih nesreč in izrednih dogodkov, ki imajo vplive na okolje. Ugotovljenim kršitvam predpisov sledijo ustrezni inšpekcijsko upravni in prekrškovni postopki.

Pomembno področje dela predstavlja tudi obveščanje javnosti oziroma odgovarjanje in pojasnjevanje različnim javnostim.